Střední škola AGC a.s.Pokud by ve škole byly k dispozici 4 x měsíčně - a navíc zcela zdarma, balené neochucené mléko a mléčné výrobky (plátkový sýr Eidam a bílý jogurt), měl/a bych zájem o pravidelný odběr:
Pouze mléka (466)
Pouze plátkového sýra (229)
Pouze bílého jogurtu (216)
Mléka a plátkového sýra (196)
Mléka a bílého jogurtu (189)
Bílého jogurtu a pl. sýra (158)
Všech nabízených produktů (230)
Ničeho z uvedeného (163)

Celkem hlasů: 1847

15.01.2018

Naši nejlepší žáci oboru IT - Daniel Holomek, Jakub Hindra a Jan Kejř - dostali možnost se podívat do závodů společnosti AGC v Belgii. Na této stránce uvedu alespoň něco málo informací z jejich pobytu, který zahrnuje návštěvu výrobních závodů ve Fleurus a Moustier, dále pak moderní Vývojové Centrum AGC v Charleroi a vedení společnosti včetně střediska IT v Louvain-la-Neuve. A pokud vše dobře dopad…

Zobrazit celý článek


06.01.2018

Jak už jsme na našich stránkách informovali dříve, naše škola je již téměř rok partnerem tříletého celorepublikového projektu „MAJÁK – síť kolegiální podpory“. Jde o vytvoření tzv. Center kolegiální podpory (CKP), jejichž cílem je vyhledávat pedagogy ze škol teplického regionu a předávat jim praktické zkušenosti s výukovými sadami pro fyzikální měření (PASCO Senzorium), stavebnicemi se sadou senzo…

Zobrazit celý článek


30.12.2017

Naše škola opět získala významné ocenění Škola roku oceněná zaměstnavateli. Ocenění získávají střední školy a fakulty vysokých škol, které nejlépe připravují své absolventy na zaměstnání. Hodnotný titul, udělený zástupci předních firem z celé České republiky, je užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správn…

Zobrazit celý článek


leden 2018
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

EU peníze středním školám

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Podporou osmi vytipovaných témat (realizováno prostřednictvím šablon) a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • odborné kompetence
 • finanční gramotnost
 • inkluzívní vzdělávání
 • mentoring

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávánížáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí praktické zkušenosti a odborné kompetence.

Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny střední školy a konzervatoře v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může škola požádat předložením projektové žádosti. Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.5. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 1,5 mld. Kč, nejdéle však do 30. června 2012.

Projektovou žádost není nutné složitě a komplikovaně vytvářet. MŠMT připravilo hotové vzory tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků nakombinují a tím projektovou žádost sestaví.

Naše škola:

Na stávající počet žáků může školat získat dotaci ve výši: 1 124 tis. Kč. Tyto prostředky škola použije na zlepšení hardwarové a softwarové podpory výuky a na vlastní finanční ohodnocení tvorby DUMů (digitálních učebních materiálů).

Zmíněná částka musí být poskládána pomocí šablon, jejichž naplnění je ohodnoceno finanční částkou. Každá šablona představuje nějakou aktivitu s příslušným výstupem, nejčastěji sadou DUMů.

Přehled šablon:

Vedení školy se rozhodlo k naplnění částky 1 124 tis. Kč použít následující šablony:

 • 7 x šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT = 420 DUMů
 • 1 x šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách = 64 DUMů
 • 1 x šablona IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol = 64 DUMů

Tvorba projektu je rozložena do 2 let a představuje následující posloupnost akcí:

 • tvorba projektu (analýza stavu - cíle, Škola21, Benefit)
 • fáze schvalování projektu
 • realizace projektu
 • monitorování
 • kontroly na místě
 • veřejné zakázky
 • publicita
 • archivace
 • monitorovací indikátory

Vše je uvedeno v metodické příručce:

Tvorba DUMů:

Pomocí DUMů naplňujeme sady zmíněných šablon. Jeden DUM by měl představovat podkladový, nejlépe interaktivní, materiál pro výuku dané problematiky v hodině. Vlastní DUM by měl být schopen zařazení do LMS Moodle pro smysluplné tutorování a administraci eLearningu.

Vlastní  DUM je tvořen:

 • anotační částí (začlenění DUMU v sadě a šabloně, autor, anotace)
 • vlastním nejlépe interaktivním obsahem (text, obrázky, zvuky, videa, testy, cvičení, úkoly...)
 • závěrečnou částí (použitá literatura - odkazy, pozor na znění Zákona o ochraně autorských práv)

Bližší specifikace DUMu je uvedena v Příručce pro střední školy - žadatele a příjemce OP 1.5 ve článku 3.2.2 Šablony zaměřené na inovaci a zkvalitnění výuky, uvedeném na straně 12 a 13 (předešlý link).

Příslušný DUM nelze jen vytvořit, ale pro schvalovací řízení ještě ověřit ve výuce. Učitel by se měl zavázat vytvořit min. 1 sadu DUMů. Počet DUMů v sadě určuje šablona. Začlenění DUMu v sadě musí být zdokumentováno, rovněž tak i ověření ve výuce.

Na tvorbu DUMů lze použít celou řadu autorských - redakčních a prezentačních systémů. V případě "nouze" i MS PowerPoint z MS Office či Impress z OOOrg.

Ukázky:

Sada DUMů na téma Počítačová typografie (využit autorský systém ProAuthor), PDF dokument

Přehled zakomponování Sady DUMů  na téma Počítačová typografie do šablony III/2

Záznam o ověření této sady DUMů ve výuce (třídní kniha)

Ukázka DUMu vytvořeného pomoci MS PowerPoint (export do pdf - bez interaktivity a audio/video) - také možnost

Nasazení DUMů do výuky tuto pro žáky zatraktivní a pro učitele zefektivní. Ve škole již ověřeno učiteli Ing. Karlem Hladíkem a Ing. Tomášem Holomkem, viz Studijní zóna na www stránkách školy a studentské rady (LMS Moodle):

http://agc.otevrena-skola.cz/moodle/ , heslo pro hosty: sdělí Ing. Hladík či Ing. Holomek - tutoři kurzů.

Celou řadu DUMů lze rovněž nalézt na URL:

Značná část je však tvořena pomocí redakčního systému SMART Notebook. K jejich prohlížení je zapotřebí minimálně prohlížeč SMART Notebook Express, který je volně dostupný.

Hotové DUMy pedagogů školy jsou postupně zveřejňovány v LMS Moodle na URL:

http://agc.otevrena-skola.cz/moodle/

http://ebooks.skola-agc.cz

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu