Střední škola AGC a.s.
20.05.2019

Dne 17. 5. 2019 se žáci prvního ročníku oboru Ekonomika a podnikání zúčastnili projektového dne v rámci výuky Ekonomika a oblasti podnikové činnosti. Žáci se na začátku akce v Informačním středisku Dubí seznámili s historickým rozvojem porcelánové výroby v Dubí a v Krušných horách. Představena byla výroba v jednotlivých porcelánkách Severních a Západních Čech. Při prohlídce dubského výrobního závo…

Zobrazit celý článek


19.05.2019

Již od roku 2012 probíhá celostátní soutěž pro mladé talenty s názvem "Mladý programátor", ve které si mohou změřit své síly žáci základních a středních škol v programování. Soutěží se v několika kategoriích, do kterých patří nástroj pro vizualizované programování Baltík - to pro ty mladší, libovolně zvolený programovací jazyk - pro ty starší a nově i Scratch. Soutěž je určena pro žáky obou stupň…

Zobrazit celý článek


17.04.2019

Napiš správně svůj životopis, vyhraj 5000 Kč a užij si prázdniny s Profesia.cz Pravidla jsou jednoduchá – studenti napíšou životopis a pošlou nám ho k posouzení. Hlavní výhru vyhrát může jen jeden - vítěz vyhraje 5000 Kč. Nejlepší vybrané životopisy ale publikujeme jako vzory na webu Profesia.cz. Soutěž probíhá od 1. 4. 2019 do 20. 6. 2019. 26. 6. 2019 oznámíme autora nejlepšího životopisu, kter…

Zobrazit celý článek


květen 2019
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

Státní přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč o studium na střední škole s maturitní zkouškou má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii konkrétní školy.


Podání přihlášky na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku nejpozději 1. března 2019. Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává přihlášku vždy přímo řediteli střední školy. Ten pak zajistí přepis údajů o uchazečích do informačního systému Centra, čímž uchazeče přihlásí k jednotné přijímací zkoušce.

Formuláře přihlášek ke stažení a bližší informace k jejich řádnému vyplnění naleznete níže v sekci Ke stažení.

Termín a místo konání jednotných testů

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.

Samotný čas konání jednotných testů je stanoven tzv. Jednotným zkušebním schématem, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 11. ledna 2019.

Uchazeči konají jednotné testy přímo na školách, na které podali přihlášky ke studiu. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí. Proto je důležité uvádět na obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů.

Pořadí, v jakém uchazeč uvede na přihlášce školy, má vliv pouze na stanovení místa konání zkoušek. V žádném případě se nejedná o určení preference jedné školy před druhou!

V případě, že se uchazeč hlásí navíc i na obor Gymnázium se sportovní přípravou (GSP) a dále např. na dvě jiné školy bez talentové zkoušky, koná v jednom z termínů jednotnou přijímací zkoušku vždy na GSP. V takovém případě pak na jedné z „nesportovních“ škol sice jednotné testy fyzicky nekoná, výsledky se ale do přijímacího řízení standardně počítají.

Úpravy podmínek přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně postižení nebo znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách.

Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí.

Co všechno je třeba k přihlášení ke studiu na naši školu naleznete zde.


Státní přijímací zkoušky 2019

Testování proběhne v roce 2019 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech:

Uchazeči o denní studium
 • zkoušky v prvním termínu probíhají na škole, uvedené v přihlášce jako první;
 • zkoušky ve druhém termínu probíhají na škole, uvedené v přihlášce jako druhá;
 • uvede-li uchazeč pouze jednu školu, ale dva obory, platí první termín pro první obor.
Uchazeči o dálkové nástavbové studium
 • platí stejná pravidla jako u denního studia;
 • pro uchazeče, který si uvede na přihlášce pouze jednu školu a jeden obor, platí první termín.

Omlouvání z neúčasti

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude zkoušku konat v termínu náhradním. V tomto případě platí pro všechny uvedené formy studia jednoduché pravidlo: Řádný termín se nahrazuje v termínu náhradním se stejným pořadovým číslem, a to na škole, ve které se uchazeč nedostavil na termín řádný.

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání s výučním listem a vzdělávání ve zkrácené dálkové formě studia.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Struktura státních přijímacích zkoušek má následující podobu:
 • Testy jsou z českého jazyka a matematiky.
 • Obsah testů je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Testy obsahují asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi).
 • V matematice je hodnocen i postup řešení.
 • Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají mít časový limit pro konání testů prodloužen.
 • Uchazeči své odpovědi vyplňují do záznamového archu.
 • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT nemodifikuje testy (např. větší, bezpatkové písmo).
Základní principy jednotné zkoušky
 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.
 • V souladu s § 60 odst. 6, školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
 • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.

Představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh si můžete udělat z ilustračních didaktických testů a testů využitých při ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a při jednotných přijímacích zkouškách 2017 a 2018, které naleznete na tomto odkazu.

 • Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.

Rámcový obsah přijímacích zkoušek

Testy zahrnují pouze učivo, vymezené jednotlivými platnými vzdělávacími programy pro druhý stupeň základní školy. U testu pro čtyřleté studijní programy se jedná o učivo, které by mělo být probráno do konce prvního pololetí 9. třídy.

Matematika

V úlohách jde o prezentaci poznatků v míře, která umožní chápání vyšší matematiky – zvládnutí základů aritmetiky, algebry a geometrie a řešení některých výpočtových geometrických úloh, tématy úloh budou zejména: Výrazy, Dělitelnost, Poměry, Procenta, Rovnice, Geometrie v rovině, Tělesa a Zobrazení.

Podrobnou specifikaci požadavků na obsah testů z matematiky si můžete stáhnout zde.

Český jazyk

Kromě pravopisu, tvarosloví a základních znalostí skladby věty, se testují především praktické jazykové dovednosti – čtení s porozuměním, základní schopnosti a znalosti stylistické a dovednost prakticky je uplatnit v takových slovních situacích, které jsou součástí běžného života nebo běžné komunikace. Menší podíl tvoří slohové úlohy zaměřené na základní pravidla, kterými se běžné styly vyznačují, zejména na schopnost tato pravidla prakticky uplatnit. Literatura se v testech objeví jen na úrovni práce s textem.

Podrobnou specifikaci požadavků na obsah testů z českého jazyka si můžete stáhnout zde.

Povolené pomůcky k přijímací zkoušce
 • psací potřeby - modrá nebo černá propisovací tužka (nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně), obyčejná tužka, barevné tužky na poznámky či podtržení v testovém sešitě;
 • rýsovací potřeby - pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka a pod.;
Nepovolené pomůcky k přijímací zkoušce
 • matematické tabulky;
 • kalkulačka;
 • pravidla českého pravopisu a slovníky;
 • mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID;
 • speciální hodinky s možností nahrání dat, "chytré" hodinky apod. (uchazeči mohou mít hodinky na sledování času, musí je však mít umístěny vedle sebe na lavici);
 • zakázáno je také napovídání, opisování, využívání tzv. "taháků" apod.;
 • výjimku tvoří pouze platné doporučení ŠPZ, přičemž mezi kompenzační pomůcky se nepočítají takové pomůcky, díky kterým uchazeč získá neoprávněnou výhodu oproti ostatním uchazečům při konání jednotných testů;

Ke stažení:

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu