Střední škola AGC a.s.
04.06.2018

Ve dnech na přelomu května a června opět probíhají akce školy pro naše nejmenší. V rámci Dne dětí navštívili naši žáci mateřské školy v Teplicích a okolí (MŠ Koperníkova, v Proseticích MŠ Krteček, MŠ Jeníkov a řada dalších), aby předvedli svůj připravený program. Připravené byly tradiční i exotické soutěže a děti si mohly vyzkoušet chytání rybiček, věšení a žehlení prádla, poznávání zvířátek a pov…

Zobrazit celý článek


13.04.2018

Toto je motto již devátého ročníku soutěže Prezentiáda. Jde o soutěž v prezentačních dovednostech pro všechny středoškoláky a žáky druhého stupně ZŠ, kteří se nebojí předvést co umí a chtějí zdokonalit své schopnosti. A přesně takoví žáci studují na naší škole. Sestavili jsme dva soutěžní týmy. Tým „Vašek a Vašek“ tvořili žáci Václav Michal a Václav Sýkora (oba z IT2) a pod názvem „Tučňáci s.r.o.…

Zobrazit celý článek


05.04.2018

Hackathon, který pořádá Inovační centrum Ústeckého kraje, je soutěž pro chytré hlavy, kde si soutěžící ověří, co umí a jak prodat své znalostí v oboru IT. Letošní Hackathon se odehrával nejen na lodi Cargo Gallery, ale i na půdě ČVUT v Děčíně. Za naší školu soupeřili žáci Tomáš Jasukevič (IT2), Zdeněk Prokeš (IT2), Václav Michal (IT2), Marcel Göndör (IT3) a Miroslav Hlinák (IT3). Letošní ročník by…

Zobrazit celý článek


červen 2018
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

Státní přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.


Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím vlastní agentury CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii konkrétní školy.

Co všechno je třeba k přihlášení ke studiu na naši školu naleznete zde.


Státní přijímací zkoušky 2018

Testování proběhne v roce 2018 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech:

Uchazeči o denní studium
 • zkoušky v prvním termínu probíhají na škole, uvedené v přihlášce jako první;
 • zkoušky ve druhém termínu probíhají na škole, uvedené v přihlášce jako druhá;
 • uvede-li uchazeč pouze jednu školu, ale dva obory, platí první termín pro první obor.
Uchazeči o dálkové nástavbové studium
 • platí stejná pravidla jako u denního studia;
 • pro uchazeče, který si uvede na přihlášce pouze jednu školu a jeden obor, platí první termín.

Omlouvání z neúčasti

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude zkoušku konat v termínu náhradním. V tomto případě platí pro všechny uvedené formy studia jednoduché pravidlo: Řádný termín se nahrazuje v termínu náhradním se stejným pořadovým číslem, a to na škole, ve které se uchazeč nedostavil na termín řádný.

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání s výučním listem a vzdělávání ve zkrácené dálkové formě studia.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Struktura státních přijímacích zkoušek má následující podobu:
 • Testy jsou z českého jazyka a matematiky.
 • Obsah testů je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Testy obsahují asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi).
 • V matematice je hodnocen i postup řešení.
 • U obou testů je časový limit 60 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50.
 • Uchazeči své odpovědi vyplňují do záznamového archu.
 • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT nemodifikuje testy (např. větší, bezpatkové písmo).
Základní principy jednotné zkoušky
 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.
 • V souladu s § 60 odst. 6, školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
 • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na jednotné testy z roku 2017, které naleznete na tomto odkazu.

 • Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.

Rámcový obsah přijímacích zkoušek

Testy zahrnují pouze učivo, vymezené jednotlivými platnými vzdělávacími programy pro druhý stupeň základní školy. U testu pro čtyřleté studijní programy se jedná o učivo, které by mělo být probráno do konce prvního pololetí 9. třídy.

Matematika

V úlohách jde o prezentaci poznatků v míře, která umožní chápání vyšší matematiky – zvládnutí základů aritmetiky, algebry a geometrie a řešení některých výpočtových geometrických úloh, tématy úloh budou zejména: Výrazy, Dělitelnost, Poměry, Procenta, Rovnice, Geometrie v rovině, Tělesa a Zobrazení.

Podrobnou specifikaci požadavků na obsah testů z matematiky si můžete stáhnout zde.

Český jazyk

Kromě pravopisu, tvarosloví a základních znalostí skladby věty, se testují především praktické jazykové dovednosti – čtení s porozuměním, základní schopnosti a znalosti stylistické a dovednost prakticky je uplatnit v takových slovních situacích, které jsou součástí běžného života nebo běžné komunikace. Menší podíl tvoří slohové úlohy zaměřené na základní pravidla, kterými se běžné styly vyznačují, zejména na schopnost tato pravidla prakticky uplatnit. Literatura se v testech objeví jen na úrovni práce s textem.

Podrobnou specifikaci požadavků na obsah testů z českého jazyka si můžete stáhnout zde.

Povolené pomůcky k přijímací zkoušce
 • psací potřeby - modrá nebo černá propisovací tužka (nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně), obyčejná tužka, barevné tužky na poznámky či podtržení v testovém sešitě;
 • rýsovací potřeby - pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka a pod.;
Nepovolené pomůcky k přijímací zkoušce
 • matematické tabulky;
 • kalkulačka;
 • pravidla českého pravopisu a slovníky;
 • mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID;
 • speciální hodinky s možností nahrání dat, "chytré" hodinky apod. (uchazeči mohou mít hodinky na sledování času, musí je však mít umístěny vedle sebe na lavici);
 • zakázáno je také napovídání, opisování, využívání tzv. "taháků" apod.;
 • výjimku tvoří pouze platné doporučení ŠPZ, přičemž mezi kompenzační pomůcky se nepočítají takové pomůcky, díky kterým uchazeč získá neoprávněnou výhodu oproti ostatním uchazečům při konání jednotných testů;

Ke stažení:

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu