Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > O škole > Historie

HistorieAGC-Logo-BrandStatement_Right.png

Zpět Současnost Dokumenty školy Vybavení školy Síň ocenění


Hist1.jpg
Bývalá budova školy v Dělnickém domě v Trnovanech. Sídlo školy v letech 1964 až 1988.

Střední škola AGC a.s. v Teplicích je nástupnickou organizací předchozích vzdělávacích zařízení. Původní škola vznikla v roce 1949 jako Závodní učňovská škola skláren Inwald, později Rudolfova Huť, závodu národního podniku Obalového a lisovaného skla v Dubí. Hlavní zaměření v tehdejší době bylo na sklářské obory - strojník sklářských automatů, lisař skla, kovorytec a obory strojně a elektro údržbářské. V roce 1964 vzniklo nové odborné učiliště sloučením s učilištěm národního podniku Ploché sklo se sídlem v Teplicích - Trnovanech v bývalém Dělnickém domě (bývalý Fotostar), které bylo řízeno ředitelstvím národního podniku Sklo Union. V této době byli připravováni v učňovských oborech oproti již zmíněným i učni v oborech zušlechťovač plochého skla, strojník plochého skla. Pro jiné firmy zde byly vyučovány další obory - elektromechanik pro stroje a zařízení pro ETZ Bystřany, keramik pro Keramické závody Teplice (od r. 1977) a od roku 1978 i další keramické obory - malířka pro sklo a porcelán, keramička pro porcelán a keramiku pro závody tehdejšího Karlovarského porcelánu (Dubí, Duchcov, Most). V této době byl vyučován pro Kancelářské stroje i obor mechanik kancelářské techniky. 

V roce 1978 dostává škola název Střední odborné učiliště sklářské se zřizovatelem Sklo Union a provozovatelem je státní podnik Sklotas. V roce 1989 dochází opět k převodu pod Sklo Union, koncernový podnik a od 1. 1.1991 pod akciovou společnost Glavunion, z které je ke dni 1. 7.1991 vyčleněno Glavunion - SOU sklářské jako akciová společnost a tedy soukromá  či lépe nestátní nebo firemní škola. Střední odborná škola technická Glavunion, a.s. se zaměřením na elektrotechniku, automatizaci, sklářství, keramiku a management byla zřízena jako součást školy v říjnu 1995 a od 1. 1. 1999 nesla škola název Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště sklářské Glaverbel Czech, akciová společnost. Dnem 1. 9. 2007 se změnou názvu svého zřizovatele na AGC Flat Glass Czech, v němž zkratka AGC znamená Asahi Glass Company, byla škola přejmenována na Střední škola technická AGC a.s.

Jako vedoucí a později (od r. 1978) jako ředitelé instituce působili postupně Jaroslav Pikal, František Razim, Slavomír Oliva, Jan Foltin (do r. 1981), JUDr. Tomáš Hubáček (do r. 1986), JUDr. Josef Dvořák (do r. 2013), Ing. Bc. Jaroslav Myslivec (do r. 2018) a Ing. Tomáš Holomek (dosud). Ve funkci předsedů představenstva školy jako a.s. byli  od roku 1991 činní JUDr. K. Vevera, Ing. J. Branda a PaedDr. L. Sehnal (dosud). Z dalších významných osob činných na škole je nutno zmínit vrchní mistry odborného výcviku J. Věnečka (dílny Mstišov), J. Janečka (zodpovědný za instruktory, dohled ve firmách a pomocný vychovatel), M. Tomeše (sklářské obory), A. Vojtašovičovou (ČP Dubí), A. Zatloukalovou (KZ Teplice), S. Kaplanovou (Porcelánová manufaktura Duchcov), vedoucího DM v Dubí a později budovy B školy Fr. Vřeského a zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. J. Švejnohu (od r. 1976 do r. 2010). Z mistrů, vrchních mistrů odborného výcviku a učitelů dlouhodobě (t. j. více než 30 let) působících na škole jmenujeme R. Jansu (do r. 2010), K. Dědiče, M. Frýdu (do r. 2009), Mgr. L. Helclovou (do r. 2010) či Ing. K. Hladíka (do r. 2015).

Hist2.jpg
Jaro 1989 - krátce po nastěhování

Největší rozvoj proběhl na škole v letech od léta roku 1988 po přestěhování do budovy bývalé základní školy v Teplicích-Řetenicích na Rooseveltově náměstí. Byl zde kromě jiného rekonstruován vnitřek budovy, zprovozněny všechny prostory, opravena střecha, provedena fasáda. Od roku 1992 byl zahájen po dílčích úpravách provoz i v budově B v Rybniční ulici (dříve mateřské školce závodu Řetenice). Od roku 1999 po náročné generální přestavbě, je v provozu i budova C (z čelního pohledu nalevo od hlavní budovy). Tato budova slouží převážně akcím celoživotního vzdělávání a výuce cizích jazyků.

V průběhu let se měnily obory dle potřeb jednotlivých firem a společenské poptávky. Počet absolventů se pohyboval v rozmezí 130 až 170 za rok. V posledních letech průměrný počet studentů mírně klesal především zásluhou republikové klesající populační křivky a pohyboval se od maxima 560 žáků denního studia a 40 až 80 účastníků studia při zaměstnání po současných 260 až 300 studentů denního studia a cca 40 účastníků studia při zaměstnání - nástavbové dálkové studium pro uchazeče s výučním listem.

Od roku 1990 jsou či byly vyučovány čtyřleté studijní maturitní obory Mechanik elektronik pro automatizační techniku a Mechanik elektronik pro administrativní a výpočetní techniku. Od roku 1992 byly na základě požadavků místních firem zavedeny vlastní obory Mechanik operátor sklářských strojů a zařízení (který škola vyučuje jako jediná v ČR) a Technologie výroby keramiky a porcelánu. V roce 1994 jsme zahájili výuku pětiletého (od r. 1997 pak již jen čtyřletého) studijního oboru Management obchodu. Od školního roku 1996/7 byla zahájena na naší škole jako jedné z deseti škol v České republice výuka studijního oboru Informační technologie - aplikace osobních počítačů.

Od doby vzniku připravila škola více než 8500 absolventů v denním studiu, z toho v posledních třech letech je počet 70 až 80 absolventů ročně. V rámci výuky dospělých pracovníků je prováděna výuka v nástavbovém studiu pro absolventy učebních oborů a to v oborech sklářský průmysl, keramický průmysl, elektrotechnika, podnikání. I zde však poslední dobou dochází k poklesu zájmu, a to především z důvodu konkurenceschopnosti státních škol (bez příspěvku na školné). 

Na základě náročného výběrového řízení byla škola 10. 1. 1994 zařazena mezi 20 vybraných pilotních škol experimentálně ověřující tzv. postupně orientující vzdělávání v rámci programu PHARE. Tento projekt probíhal až do roku 1999 a výuka nosného programu byla zakončena v lednu 2006. Od r. 2005 byly nově nabízeny obory Mechatronik a Přírodovědné lyceum, bez odezvy ze strany rodičovské veřejnosti. Významnou tradicí ve spolupráci s Úřadem práce v Teplicích se stalo pořádání akce ŠANCE (od r. 1996), vždy pro každý následující rok pro vycházející žáky ze Základních škol, jejich rodiče a ostatní veřejnost. Z důvodů finančních škola spolupořádání v roce 2009 končí. Na škole se také již od r. 1991 koná pravidelně každý rok počátkem prosince tzv. Týden otevřených dveří.

Velmi dobrých výsledků získává škola v oblasti celoživotního vzdělávání, realizovaného samostatným úsekem CŽV. Ve spolupráci s Úřadem práce a jednotlivými organizacemi jsou pořádány rekvalifikační kurzy v oblasti vyučovaných oborů. Škola pořádá řadu dalších kvalifikačních kurzů a to zejména v oblasti výpočetní a administrativní  techniky, bezpečnosti práce, profesního školení zaměstnanců mateřské firmy AGC a.s. V šesti velmi dobře vybavených učebnách výpočetní techniky se pořádá ročně 20 až 30 kurzů pro uživatele PC. Svého času působila škola jako certifikované středisko v rámci vzdělávání pedagogické veřejnosti - vzdělávání v oblasti ICT projektu SIPVZ (tzv. INDOŠ). 

Střední škola AGC
Škola dnes

Na základě náročného výběrového řízení byla škola 10. 1. 1994 zařazena mezi 20 vybraných pilotních škol experimentálně ověřující tzv. postupně orientující vzdělávání v rámci programu PHARE. Tento projekt probíhal až do roku 1999 a výuka nosného programu byla zakončena v lednu 2006. V posledních letech (od r. 2005) jsou nově nabízeny obory Mechatronik a Přírodovědné lyceum.  

V lednu 2000 obdržela škola významné ocenění - Certifikát kvality soukromé školy. 

Již tradiční dobrou spolupráci má škola s FK Teplice, ve škole se v jednotlivých oborech vzdělává ročně kolem 60 – 70 mladých fotbalistů.

Škola je od začátku 90. let zapojena do celé řady mezinárodních projektů a aktivit. V mezinárodní spolupráci byla v uplynulém období nejaktivnější spolupráce s německou školou ABW Angermünde, s norskou školou RVS Raufoss, maďarskou AGSKS v Miskolci a polskou WZDZ Gorzow, dánskou Koge Bussiness College a s německými Volkswagen Bildungs Institut a Bénedict School ve Zwickau.

Škola je dále členem Sdružení soukromých škol od roku 1992, členem Asociace pilotních škol PHARE, v mezinárodním měřítku členem sdružení INCO-NET, které sdružuje školy v Německu, Pol­sku, Maďarsku a ČR.

V současnosti bylo zdárně ukončeno přidělování certifikace ECDL střediska pro dvě učebny ICT pro následné pořádání autorizovaných kurzů výpočetní techniky a testování PC dovedností (tzv. řidičák na počítač). Tento certifikát je EU vyžadován u zaměstnanců ve státní správě.

Společnost a vedení školy se snaží o neustálé vylepšování prostředí školy a učebních podmínek žáků i pedagogů, což je kladně přijímáno ze strany žáků, rodičů i veřejnosti.

V letech 2006 a 2007 byla provedena na budově A výměna původních dřevěných oken za moderní plastová okna. O prázdninách v letech 2008 a 2009 byly ve školní budově A realizovány rekonstrukce elektroinstalací, provedeny rozvody počítačové sítě a generální oprava střechy včetně věžičky a generálky věžních hodin. Zrekonstruovány byly učebny praktického vyučování a odborného výcviku.

Škola se jako jedna z prvních se zapojila do OPVK – EU peníze středním školám, má bohaté zkušenosti ve výuce formou eLearningu přes LMS Moodle, ve využívání DUMů – eBooků, které poskytuje žákům zdarma.

V roce 2011 opouští škola z důvodu klesajícího počtu žáků vycházejících ze základních škol budovu "B" a následně dílny Mstišov. Výuka se soustředí do hlavní budovy "A" a budovy celoživotního vzdělávání - "C".

Na základě požadavku z regionu zařazuje škola od roku 2014  nový obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. Obor je zabezpečen třemi metodickými učebnami s příslušnými didaktickými pomůckami.

Od roku 2014 rovněž dochází ke změně zaměření oboru Informační technologie, ten je směrován do oblasti průmyslových aplikací - automatizace a robotizace. Škola tak pružně zareagovala na požadavky předních firem regionu.

Vzhledem ke změně zaměření školy rozhodl zřizovatel od 1. 9. 2014 o změně názvu školy na Střední škola AGC a.s.

V roce 2019 získala škola průmyslového robota ABB na podporu otevíraného oboru Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku a automatizaci. V roce 2020 došlo k rozsáhlé rekonstrukci počítačové sítě a revizi Wi-Fi konektivity v rámci celého školního areálu. V tomto roce byla modernizována učrbna pro výuku ekonomických předmětů a položena nová podlaha v tělocvičně.

Jako partner vedení školy zde působí studentská rada (http://agc.otevrena-skola.cz) a školská rada.

Ing. Tomáš Holomek

OCENĚNÍ ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS

Ocenění hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové za mimořádný přínos k rozvoji výchovy a vzdělávání, dlouholetou práci pro školství a význačné úspěchy v projektové činnosti převzal dne 24. 3. 2009 z jejích rukou Mgr. Joachim Švejnoha, zástupce ředitele školy pro praktické vyučování a mezinárodní styky. Byl jedním z 15 oceněných a jediným za soukromé školy. Oceneni_Svejnoha.jpg

ŘEDITEL ŠKOLY VYZNAMENÁN MINISTREM ŠKOLSTVÍ

Oceneni_Dvorak.jpg V pátek 18. 4. 2008 byl ministrem školství ČR Mgr. Ondřejem Liškou přijat a mezi dalšími vyznamenán medailí II. stupně, ředitel naší školy JUDr. Josef Dvořák, za dlouhodobou významnou pedagogickou a výchovnou činnost. Jak sdělil i panu ministrovi, je toto vyznamenání významným oceněním celé školy i závazkem do budoucna.

PRŮMYSLOVÝ ROBOT ABB

Společnost AGC Automotive Czech a.s. v Chudeřicích poskytla škole průmyslového robota s řídicí jednotkou a zabezpečovací klecí. Robot je připraven pro výuku mladých robotiků z oboru Mechanik elektrotechnik, kteří jsou připravováni na vstup do praxe ve spojení s firmami a společnostmi ústeckého regionu na základě stipendijního programu. První absolventy očekáváme v roce 2024. Střední škola AGC

NOVÁ UČEBNA ELEKTRONIKY A AUTOMATIZACE

Ucebna_ELE.JPG V rámci postupných rekonstrukcí a příprav na nový obor Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku a automatizaci proběhla akce slavnostního otevření nové učebny elektroniky a automatizace. Škola z vlastních prostředků vybavila učebnu novým nábytkem a zařízením, robotickou ruku Festo - Mitsubishi poskytla společnost AGC Automotive Czech a.s. v Chudeřicích. Moderní výukové prostředky budou pomáhat k získání kvalitnějších vědomostí a dovedností žáků.

NOVÁ UČEBNA EKONOMIKY

Ucebna_8.jpg Renovace a obnova školy pokračuje. Snažíme se o to, aby se našim žákům interiér školy líbil a chodili se k nám vzdělávat rádi. Primárně se ale zaměřujeme na modernizaci prostor a vybavení pro výuku. Mění se technika, nároky a především podmínky pro vzdělávání. Do popředí se tlačí nové metody a to znamená změnu přístupu školy k hlavní ose činnosti, kterou je vzdělávání, změnu přístupu pedagogických pracovníků a v neposlední řadě i změnu přístupu k žákům samotným.

Pro pamětníky

Mala_Pariz_1906.jpg Hist3.jpg Skola_1959.jpg
Budova školy z roku 1906 Řetenice v roce 1905 Škola z roku 1959
Mala_Ctvrt_Retenice.jpg Mala_Pariz_1895.jpg 1904 U Pramene.jpg
Městská čtvrť Teplice - Řetenice, také zvaná Malá Paříž Městská čtvrť Teplice - Řetenice Restaurace U Pramene z roku 1904