Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Dálková forma vzdělávání > Informace pro přijaté

Informace pro přijatéUchazeč.png

Zpět


Rozvrh hodin


Pokyny ke studiu dálkové formy vzdělávání

 • Zahájení školního roku 2022/2023 se koná v úterý dne 6. září 2022 v Aule budovy "C" Střední školy AGC a. s. v Teplicích – Řetenicích, Rooseveltovo nám. č. 5. Dostavte se prosím včas:
  • Obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika:
   • zahájení od 14:00 hod.
   • třídní učitelka: Ing. Miroslava Šimůnková
  • Obor vzdělání Elektrikář:
   • zahájení od 14:30 hod.
   • třídní učitel Mgr. Jan Kolátor
 • Doneste si s sebou: psací potřeby, 50 Kč na čipovou kartu pro vstup do školních budov a občanský průkaz.
 • Podmínkou zahájení studia je účast na přijímacím řízení, uzavřená smlouva o studiu a odevzdaná ověřená kopie (kritéria pro přijetí viz zde):
  • výučního listu nebo maturitního vysvědčení ... pro obor Elektrikář
  • maturitního vysvědčení ... pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Výuka probíhá ve dnech úterý a čtvrtek (kromě svátků a prázdnin), vždy od 14:45 do 18:00 nebo 19:00 hod. (Jedna skupina oboru Elektrikář bude mít odborný výcvik ve dnech pondělí a středa).
 • Vyučování nabízíme ve formě konzultací. Z pragmatických důvodů jej ale realizujeme prezenční formou.
 • Podmínkou pro úspěšné uzavření každého pololetí je klasifikace ze všech předmětů. K tomu je třeba splnit všechny uložené úkoly.
 • Věk uchazeče nerozhoduje o přijetí ke studiu.
 • Upozorňujeme na povinnost studentů nahlásit do 5 dnů veškeré změny bydliště a jiných skutečností (změna zdravotní pojišťovny, telefonních čísel, mailových adres apod.) na  studijní oddělení školy.
 • Pro další informace můžete volat koordinátorku dálkového vzdělávání paní Vinšovou, na telefonním čísle +420 417 579 033.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kvalifikace absolventa

Středoškolské maturitní vysvědčení o absolvování akreditovaného studijního programu s příslušným pedagogickým zaměřením je v současné době dle předpisu č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, definováno jako doklad o vzdělání s plnou aprobací a není třeba pokračovat v dalším studiu s bakalářským nebo magisterským programem.

Povinná praxe ve druhém ročníku

Studenti druhého ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika vykonávají povinnou praxi na externím pracovišti výchovně vzdělávacího zařízení (mateřská škola, školní družina, dům dětí a mládeže,...) v trvání minimálně 5 pracovních dnů. Místo výkonu si zpravidla volí studenti v místě bydliště. Praxe musí být deklarována smlouvou (vydává škola), způsobilým instruktorem a odevzdáním portfolia všech požadovaných dokumentů.

Odborné, kognitivně-motorické vzdělávání

Jedná se o předměty, u kterých doporučujeme maximální účast za účelem zvládnutí níže uvedených technik, pod vedením našich odborných lektorů:

 • Hra na hudební nástroj - flétna, kytara a piano (případně obdobné dechové, strunné a klávesové nástroje);
 • Výtvarná výchova s metodikou - zvládání práce s malířskými nástroji pomocí různých technik;
 • Dramatická výchova s metodikou - divadelní umění, mezilidské vztahy, pohyb, mluva a hra;
 • Tělesná výchova s metodikou - potřeby tělesného rozvoje a pohybové kultivace dětí;

Uznávání zkoušek z maturitního vysvědčení

Vzhledem ke specifickému obsahu vzdělávání pro tento obor s cílem získání aprobace pro práci ve výchovně vzdělávacích zařízeních, neuznáváme žádné profilové zkoušky z psychologie, pedagogiky, ani hudební nebo výtvarné výchovy z předchozího studia.

Elektrikář

Kvalifikace absolventa

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky je možné absolvovat první kvalifikační stupeň z vyhlášky 50/1978 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a to konkrétně § 5 (Pracovníci znalí) a následně, po doloženém roce praxe, i § 6 (Pracovníci pro samostatnou činnost). Poplatek ze účast na zkoušce je stanoven na 1 000,- Kč.

Odborně praktické vzdělávání

Jde o vzdělávání, u kterého doporučujeme maximální účast za účelem zvládnutí mezipředmětových vztahů (elektrotechnika, měření, stroje a přístroje nebo elektronika) ve spojení s praktickou dovedností zapojit a "odladit" elektrotechnická schémata:

 • Odborný výcvik - návrh a zapojení elektrotechnických schémat dle zadání (bytové sestavy, stykačové sestavy, apod.) včetně uvedení do provozu;

Ceník příspěvků na studium

Dotace

Nestátní škola je financována za službu vzdělávání, kterou vykonává pro stát. Stát poskytuje dotaci na neinvestiční výdaje podle normativu na rok a žáka. Tento normativ stanovuje MŠMT dle finančních ukazatelů z předchozího roku. Nestátní škola může (ale nemusí) dostat nejvýše 90% z normativu. K tomu se musí zavázat ve smlouvě k vynaložení veškerých zisků na vzdělávání a školské služby, mít prověřené účetnictví auditorem a hodnocení českou školní inspekcí průměrné a lepší. Z dotace se financují zejména mzdové náklady pedagogických pracovníků.

Příspěvek na školné

Vzhledem k rozdílnému financování mezi zřizovateli státních a nestátních škol, které je o 10% nižší, je příspěvek na školné nutností. Ve školném žáci platí za provozní výdaje školy (energie, opravy a údržba, výdaje provozního charakteru, ...). Účelem školného není zisk, ale především dofinancování nákladů spojených s provozem školy, zlepšit úroveň vybavení a rozvoj školy.

Obor vzdělání Roční příspěvek na studium v Kč
1.  ročník 2.  ročník
Předškolní a mimoškolní pedagogika  12 000,- 12 000,-
Elektrikář  12 000,- ---

Způsob úhrady:

 • Převodem: ČSOB Teplice č.ú. 17179983/0300, VS rodné číslo studenta, SS: 31525
 • Hotovostně: platba v sekretariátu školy (budova A)