Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > GDPR > Informační povinnost správce

Informační povinnost správcegdpr.png

Zpět Pověřenec GDPR


Informační povinnosti správců vůči dotčeným subjektům údajů

Cílem této informace je plnit předepsané informační povinnosti správce vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje (dále jen "OÚ") správce zpracovává, a to OÚ žáků a zaměstnanců školy dle GDPR pro Střední školu AGC a.s., Rooseveltovo náměstí 5, 415 03 Teplice (dále jen "Škola") a poskytování informací o tom, jaké OÚ Škola (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování středního vzdělávání a výchovy, školského poradenství, právního jednání, práv a povinnosti fyzických a právnických osob, samosprávě, pracovněprávních vztahů a kontaktech s třetími osobami, k jakým účelům a jak dlouho Škola tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tato Informace je účinná od 25. 5. 2018 a je vydána v souladu s nařízením Evropské Unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "Nařízení" nebo "GDPR") za účelem zajištění informační povinnosti Školy jako správce dle článku 13 GDPR.

I. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Škola schopná identifikovat. V souvislosti s poskytování středního vzdělávání a výchovy, školského poradenství, právního jednání a samosprávě, může ze Školy dojít ke zpracování osobních údajů:

 • Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje z komunikace mezi Školou a žákem (jeho zákonným zástupcem), zaměstnancem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním středního vzdělávání a výchovy, školského poradenství, právního jednání a samosprávě mezi Školou a žákem (jeho zákonným zástupcem), zaměstnancem a třetí osobou. Jedná se o zápisy osobní komunikace v prostorách školy nebo jiném přímém kontaktu, písemnou a elektronickou komunikaci.

 • Údaje zpracované na základě souhlasu žáka (jeho zákonného zástupce), zaměstnance a třetí osoby

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění zákonných povinností, smluv nebo ochranu oprávněných zájmů Školy, ale jejich zpracování umožní Škole zlepšovat vzdělávací a výchovný proces, zaměřit se na to, co žáky (jejich zákonné zástupce), zaměstnance a třetí osoby opravdu zajímá, a případně žáky (jejich zákonné zástupce), zaměstnance a třetí osoby informovat o nabídkách na zlepšení vzdělávacího a výchovného procesu, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

II. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Školy nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

 • Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Školy

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Školy a ochranu oprávněných zájmů Školy je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné vzdělávací a výchovný proces zajistit. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Škola souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

V případě jednání mezi Školou a potenciálním zaměstnancem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením pracovní smlouvy nebo dohod, je Škola oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

 • Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas se školským a marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas se školským a marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Škola s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely školského a marketingového oslovení s průzkumem prováděné Školou.

III. Kategorie příjemců osobních údajů

Škola při plnění svých závazků a povinností ze smluv a samosprávy využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Školy, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od zástupců Školy a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů nebo jiná zastoupení. Každý takový subjekt Škola pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnost i se sídlem na území České republiky. Škola v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

IV. Způsob zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Škola vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

V. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům

Podle článku 15 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Školy, zejména potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude Škola oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla Školy.

Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit na sekretariátu ředitele Školy, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 • Právo na opravu nepřesných údajů

Podle článku 16 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Škola zpracovávat. Žák (jeho zákonný zástupce) a zaměstnanec, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen Škole poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Škola zpracovává, nejsou přesné. Opravu Škola provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na sekretariátu Školy, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 • Právo na výmaz

Podle článku 17 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Škola neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Škola má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu Školy.

 • Právo na omezení zpracování

Podle článku 18 Nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Školy.

 • Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Podle článku 19 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany Školy v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Škola informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů může Škola poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Podle článku 20 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Školu o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud Škole v souvislosti se smluvní povinností nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od Školy získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivém u dotčení práv a svobod třetích osob, nelze takové žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na sekretariátu Školy po doložení oprávněnosti požadavku.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Podle článku 21 Nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Školy.

V případě, že Škola neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Škola zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Školy.

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro výchovné a vzdělávací účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na sekretariátu Školy.

Souhlas se školským a marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na sekretariátu Školy.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).