Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Přijímací řízení > Kritéria pro přijetí > Kritéria pro obor s výučním listem

kritéria pro obor s výučním listemUchazeč.png

Zpět Obory s maturitou


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů

 • Elektrikář (kód 26-51-H/01) … max. 21 žáků.

Kritéria pro přijetí a zahájení studia

 • odevzdaná vyplněná přihláška ke studiu do 1. března 2023, která musí obsahovat:
  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (s výjimkou druhého pololetí školního roku 2019/2020),
  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (s výjimkou druhého pololetí školního roku 2019/2020),
   • vysvědčení lze nahradit výpisem (i na přihlášce), potvrzeném školou,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
  • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
 • přijati jsou uchazeči, kteří se umístí v pořadí do předpokládaného počtu,
 • odevzdaný zápisový lístek,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro soustavu oborů vzdělání ve skupině 26 – Elektrotechnika, NV 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (formulář bude předán v průběhu přijímacího řízení).

Výpočet pořadí v seznamu

 • index je vždy počítán z celkového pořadí:
  • pořadí se určuje ze součtu průměrů z MAT, ČJL a celého vysvědčení z předložených výsledků vzdělávání,
   • uchazeči, kteří doloží příslušnost ke sportovnímu klubu získávají bonus -15 bodů,
   • uchazeči, kteří budou mít na přihlášce pouze obory středního vzdělání s výučním listem kategorie H získávají bonus -10 bodů,
 • pořadí v seznamu pro přijetí pak určuje výsledná hodnota celkového indexu (menší je lepší),
 • v případě shodného celkového indexu rozhoduje lepší průměr z předmětu MAT, následně z předmětu ČJL na vysvědčení a následně celkový průměr z předložených vysvědčení.
Poznámka:
cizí jazyk: NJ