Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Dálková forma vzdělávání > Přijímací řízení > Kritéria pro přijetí

zahájení přijímacího řízení a přijetíUchazeč.png

Zpět


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů

 • Elektrikář (kód 26-51-H/01) … max. 35 studentů (min. 8 studentů na skupinu, max. 3 skupiny).
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01) ... max. 29 studentů (min. 12 studentů, maximálně 2 skupiny).

Kritéria pro zahájení přijímacího řízení

 • naplnění alespoň minimálního počtu uchazečů k zahájení studia,
 • datum podání přihlášky ke studiu musí být v termínu od 4. ledna do 1. března 2021,
  • odevzdaná vyplněná a podepsaná přihláška ke studiu musí obsahovat:
   • pro obor Elektrikář (kód 26-51-H/01) … platný doklad (originál nebo ověřená kopie) o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou nebo středním vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání;
   • pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01) … platný doklad (originál nebo ověřená kopie) o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání;
 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání (na přihlášce ke studiu) potvrzuje praktický lékař v souladu s předpisem č. 211/2010 Sb., nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, §2 ve znění pozdějších předpisů,
  • datum prohlídky praktickým lékařem nesmí být starší, než 3 měsíce od data podání;
Důležité!

Nesplnění termínu podání, neúplná přihláška nebo chybějící originál dokladu o vzdělání je důvodem k vyřazení uchazeče z přijímacího řízení.

 

Ohodnocení pro přijetí

Zařazení do seznamu přijatých uchazečů bude realizováno dle indexu, který je určen termínem doručení přihlášky ke studiu a v případě shody u oboru:

 • Elektrikář - rozhodne vyšší úroveň znalostí ze základů elektrotechniky (formou testu);
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika - rozhodne průměrná klasifikace na maturitním vysvědčení.

Kritéria pro přijetí a zahájení studia

 • umístění se v pořadí do plánovaného počtu,
 • účast na přijímacím řízení,
 • uzavření smlouvy o studiu s finančním příspěvkem studenta,
 • úhrada příspěvku na studium minimálně za 1. pololetí ve výši 6 000,- Kč nejpozději v den zápisu ke studiu (roční finanční příspěvek činí 12 000,- Kč),
 • pro obor Elektrikář (kód 26-51-H/01) je třeba předložit vyjádření smluvního lékaře školy (MUDr. Váňa) nejpozději v den zápisu ke studiu (podrobné informace a dokumenty jsou předávány při podpisu smlouvy o studiu).
Důležité!

▪  pokud uchazeč v den zápisu ke studiu nepředloží vyjádření smluvního lékaře, nemůže být zařazen do odborného výcviku;

▪  v případě neúčasti na přijímacím řízení je uchazeč povinen se do 3 dnů písemně nebo telefonicky omluvit řediteli školy a oznámit náhradní termín účasti, který nesmí být delší, než 1 kalendářní měsíc po řádném termínu. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdává studia a jeho místo bude nabídnuto dalšímu uchazeči v pořadí;

▪  příspěvek na studium je možno od druhého pololetí hradit i v měsíčních splátkách, v minimální výši 1 200,- Kč;

▪  v případě úhrady příspěvku na studium firmou je možné vystavit fakturu na základě objednávky;

▪  ředitel školy stanovuje pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022 jedno místo k možnosti odvolání uchazeče, a to pro každý nabízený obor vzdělávání.

 

V Teplicích dne: 28. prosince 2020

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy


Ke stažení: