Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Dálková forma vzdělávání > Přijímací řízení > Kritéria pro přijetí

zahájení přijímacího řízení a přijetíUchazeč.png

Zpět


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů

 • Elektrikář (kód 26-51-H/01) … max. 35 studentů (min. 8 studentů na skupinu, max. 3 skupiny).
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01) ... max. 29 studentů (min. 12 studentů, maximálně 2 skupiny).

Kritéria pro zahájení přijímacího řízení

 • naplnění alespoň minimálního počtu uchazečů k zahájení studia,
 • datum podání přihlášky ke studiu musí být v termínu od 1. února do 1. března 2023,
 • odevzdaná kompletně vyplněná a podepsaná přihláška ke studiu musí povinně obsahovat:
  • pro obor Elektrikář (kód 26-51-H/01):
   • platný doklad (originál nebo ověřená kopie) o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou nebo středním vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání;
   • vyjádření o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání praktického lékaře je v souladu s předpisem č. 211/2010 Sb., nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, §2 ve znění pozdějších předpisů (formulář je součástí přihlášky ke studiu ke stažení níže). Datum prohlídky praktickým lékařem nesmí být starší, než 3 měsíce od data podání.

  • pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01):
   • platný doklad (originál nebo ověřená kopie) o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání;
   • vyjádření o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání praktického lékaře je v souladu s předpisem č. 211/2010 Sb., nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, §2 ve znění pozdějších předpisů (kolonka v přihlášce ke studiu). Datum prohlídky praktickým lékařem nesmí být starší, než 3 měsíce od data podání.
Důležité!

▪  Nesplnění termínu podání, neúplná přihláška nebo chybějící originál dokladu o vzdělání je důvodem k vyřazení uchazeče z přijímacího řízení.

▪  Doklady předložené po 1. 3. 2023 již neakceptujeme a nebudou proto zohledněny pro bodové ohodnocení.

Ohodnocení pro zařazení do seznamu

Zařazení do seznamu přijatých uchazečů bude realizováno dle celkového počtu získaných bodů seřazených sestupně od největšího k nejmenšímu.

Pro obor Elektrikář (kód 26-51-H/01)

Kritérium

Body

Datum podání kompletní přihlášky s příslušenstvím (viz kritéria pro zahájení přijímacího řízení)

1.2. - 29 bodů, ... 1.3. - 1 bod

Opakovaně podaná přihláška v průběhu posledních dvou let (z důvodu předchozího nepřijetí ke studiu)

25 bodů

Písemný požadavek aktuálního zaměstnavatele o potřebě osvědčení dle zákona 250/2021 Sb. (podmínka pro kariérní růst, související podnikatelská činnost apod.)

20 bodů

 

Pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01)

Kritérium

Body

Datum podání kompletní přihlášky s příslušenstvím (viz kritéria pro zahájení přijímacího řízení)

1.2. - 29 bodů, ... 1.3. - 1 bod

Opakovaně podaná přihláška v průběhu posledních dvou let (z důvodu předchozího nepřijetí ke studiu)

25 bodů

Potvrzení o aktuálním pracovně právním vztahu k výchovně vzdělávacímu zařízení s předmětnou náplní pracovní činnosti, platné ke dni podání přihlášky

20 bodů

Potvrzení o předchozí výchovně vzdělávací činnosti (mateřská škola, dům dětí a mládeže, dětský tábor apod.)

15 bodů

Doklad o absolvování minimálně 4 let v ZUŠ

10 bodů

Certifikát o absolvování kurzu z výchovně vzdělávací oblasti (taneční, výtvarné, hudebně dramatické, sportovní apod.)

1 bod za každý doklad

 

Důležité!

V případě shody získaných bodů v limitu maximální kapacity přijímaných uchazečů rozhodne u těchto uchazečů vyšší úroveň znalostí vyplněním rozřazovacího testu s odborně zaměřeným obsahem. K vyplnění testu bude dotčeným uchazečům zaslána pozvánka.

Kritéria pro přijetí a zahájení studia

 • umístění se v pořadí do plánovaného počtu,
 • účast na přijímacím řízení,
 • uzavření smlouvy o studiu s finančním příspěvkem studenta,
 • úhrada příspěvku na studium minimálně za 1. pololetí ve výši 6 000,- Kč nejpozději v den zápisu (roční finanční příspěvek činí 12 000,- Kč).
Důležité!

▪  v případě neúčasti na přijímacím řízení je uchazeč povinen se do 3 dnů písemně nebo telefonicky omluvit řediteli školy a oznámit náhradní termín účasti, který nesmí být delší, než 1 kalendářní měsíc po řádném termínu. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdává studia a jeho místo bude nabídnuto dalšímu uchazeči v pořadí;

▪  příspěvek na studium je možno od druhého pololetí hradit i v měsíčních splátkách, v minimální výši 1 200,- Kč;

▪  v případě úhrady příspěvku na studium firmou je možné vystavit fakturu na základě objednávky;

▪  ředitel školy stanovuje pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024 jedno místo k možnosti odvolání uchazeče, a to pro každý nabízený obor vzdělávání.

 

V Teplicích dne: 4. ledna 2023

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy


Ke stažení: