Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Dálková forma vzdělávání > Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky dálkové studiumMaturita.png

Zpět Jarní termín Podzimní termín


Aktuální informace ke konání MZ

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

  • negativní test a
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19

Žák nebo student musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Toto platí pro praktické i ústní zkoušky.

Testování žáků přihlášených ke konání MZ umožní škola vždy v den konání zkoušky od 7.00 do 8.00 hod.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

V den konání zkoušky nebude umožněn vstup do budovy školy doprovázejícím osobám. Vstup bude povolen pouze osobám, které se v rámci zásady veřejnosti účastní ústní zkoušky. Tyto osoby musí předložit negativní výsledek testu a nesmí vykazovat žádné příznaky COVID-19.

V průběhu všech zkoušek musí mít všichni zúčastnění nasazenou ochranu úst a nosu dle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.


Aktuální informace k MZ 2021 - opravné termíny

MŠMT Opatřením obecné povahy ze dne 28. dubna 2021 upravuje počet opravných termínů u didaktických testů a praktických zkoušek, a to následovně:

Praktická zkouška

  • Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části MZ v jarním termínu 2021 nebo která se přihlásí k této zkoušce v podzimním termínu 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu.
  • Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu na tři opravné zkoušky z každé zkoušky.
  • Opravnou nebo náhradní zkoušku lze konat v mimořádném termínu, který stanoví ředitel školy, a to nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy osoba konala praktickou zkoušku.
  • Na mimořádný termín je nutné podat písemnou přihlášku řediteli školy, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se hodnocení zkoušky osoba dozvěděla od předsedy zkušební maturitní komise.

Aktuální informace k MZ 2021

Na základě Opatření obecné povahy vydaného MŠMT dne 29. 1. 2021 dochází k následujícím změnám v konání MZ 2021:

  • Maturitní zkoušku může konat žák, který je žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
  • Žákovi, který neprospěl nebo nebyl hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021(opravná i  náhradní zkouška jsou komisionální).
  • Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.

Výpis z přihlášky k MZ

Dne 16. 12. 2020 byly na emaily poslány výpisy z přihlášek k MZ. Prosím, zkontrolujte si údaje uvedené na výpisu a v případě nesrovnalostí mě kontaktujte na emailu marketa.babcanova@skola-agc.cz., a to do 22. 12. 2020. Poté již nebude možné údaje měnit.

Součástí výpisu je kód, pod kterým se budete registrovat na výsledkovém portálu žáka. Ten bude přístupný od 4. 1. 2021.


Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek

Přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2020/2021 budou od 2. 11. 2020 k dispozici v sekretariátu školy.

Nejzazší termín podání přihlášky je 1. prosince 2020. Po tomto termínu již nebude možné se přihlásit. 


 

Ke stažení: