Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > Pokusné ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT

Pokusné ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICTDatum konání:
1.10.2020
Datum ukončení:
30.9.2023

Obecné vymezení

Střední škola AGC a.s. byla MŠMT zařazena za základě žádosti do realizace pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky. Pokusné ověřování bude prověřovat možnosti a podmínky, které dávají novely školského zákona a prováděcí vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Číslo jednací:  MSMT-32270/2020-1
Název programu: 

Pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

Realizátor projektu:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Datum zahájení projektu:  1. 10. 2020
Datum ukončení projektu:  30. 92023
Doba realizace projektu:  36 měsíců

Cíl projektu

Logo-ECDL.pngZákladním cílem pokusného ověřování je umožnit uznání mezinárodního certifikátu z oblasti ICT v rámci definované části ústní profilové maturitní zkoušky. Žáci tím získají možnost uznání definované části ústní profilové maturitní zkoušky, pokud v průběhu studia získají a řádně ve stanoveném termínu před maturitní zkouškou doloží platný mezinárodní certifikátpodmínkách školy se bude jednat o certifikát společností ECDL. této oblasti jde tedy o nabídku školy pro maturující žáky, která je jejich svobodným rozhodnutím a nebude školou povinně vyžadována.

Zahájení pokusného ověřování

Pokusné ověřování bude zahájeno 1. října 2020 rozhodnutím ministerstva. Pokusné ověřování bude řídit MŠMT, realizovat ho bude škola ve spolupráci s NPI ČR.

Zařazené obory vzdělání

Nabídku změny profilové maturitní zkoušky v rámci pokusného ověřování dle § 79 odst. 3 školského zákona mohou využít žáci těchto školních vzdělávacích programů:
  • 18-20-M/01 Informační technologie - technik ICT a průmyslové aplikace

Vymezení uznávaných certifikačních autorit

Jde o uznatelné certifikační standardy definované v pokusném ověřování školy. Je to Certifikační systém společnosti ECDL – European Certification of Digital Literacy jako celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti digitálních kompetencí. Definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací obsah, v podobě tzv. ECDL sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL certifikátů, které mají mezinárodní platnost. Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník práv konceptu –ECDL.

Vazba na profilovou zkoušku

Certifikátem ECDL může být alternativně nahrazena profilová zkouška s názvem "Programové vybavení" (PVY), sestávající majoritně z oblastí MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook) a Operačních systémů (MS Windows a Linux). Podmínkou je úspěšné splnění následujících testů z modulů:

  • M2 (Základy práce s počítačem a správa souborů);
  • M3 (Zpracování textu);
  • M4 (Práce s tabulkami);
  • M6 (Prezentace);
  • M12 (Bezpečné používání informačních technologií).

Stanovení témat zkoušky s možností uznání certifikátu

V souladu s §79 odst. 3 školského zákona ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. V souladu s §16 odst.1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. V rámci realizace pokusného ověřování budou tato témata v uvedeném oboru a profilových zkouškách upravena tak, aby odpovídala podmínkám pokusného ověřování, a to včetně upravených kritérií hodnocení. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Předložení certifikátu/ů žákem

Žáci maturitního ročníku nejpozději do konce března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, předloží řediteli školy příslušný certifikát (nebo certifikáty), a to ve stejnopise vydaném certifikační autoritou nebo v úředně ověřené kopii originálu. Tyto doklady se stávají součástí dokumentace o konání profilové části maturitní zkoušky. Uplatnění certifikátu (nebo certifikátů) se zaznamená v protokolech o profilové části maturitní zkoušky (§ 30 a 31 vyhlášky č. 177/2009 Sb.) a na vysvědčení. Certifikát může uplatnit pouze žák maturitního ročníku. V případě nezletilých žáků pouze se souhlasem zákonného zástupce. Žák může uplatnit i certifikát, který získal v období před zahájením posledního ročníku vzdělávání. Žákem uplatněný certifikát musí být platný v době konání maturitní zkoušky. Doba platnosti jednotlivých certifikátů se řídí pravidly příslušné certifikační autority. Škola tuto platnost ověří po předložení certifikátu žákem. V případě pochybností může ředitel školy pravost certifikátu ověřit u zástupce certifikační autority se sídlem v České republice.

Podpora školy pro žáky

Realizace pokusného ověřování bude školou zajištěna tak, aby byla v souladu splatným rámcovým a školním vzdělávacím programem. Podpora žákům bude zajištěna již v samotném ŠVP, ale i dalšími formami směřujícími k odborné přípravě na složení certifikačních zkoušek standardu ECDL. Tyto podpůrné aktivity budou školou průběžně zveřejňovány a žákům nabízeny.

Vlastní realizace pokusného ověřování

Realizace pokusného ověřování bude vyžadovat další upřesňující a organizační pokyny, které zajistí interní vnitřní řídící dokumenty školy, například Klasifikační řád a Rozhodnutí ředitele o hodnocení maturitních a závěrečných zkoušek. Základním pravidlem bude respektování zákonných termínů a norem pro profilové maturitní zkoušky, včetně požadavků Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Ke stažení: