Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > O škole

O školeOpen_Door[1].jpg

Historie Současnost Dokumenty školy Vybavení školy Síň ocenění


Zaci_1.pngStřední škola AGC a.s. je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení a patří mezi nestátní, firemní střední školy. Jediným vlastníkem školy je sklářská společnost AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, která zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (vnější fasády a dekorativní sklo do interiérů), automobilový průmysl (nová i náhradní skla), solární průmysl, bezpečnostní skla, žáruvzdorná skla a mnoho dalších. Společnost je evropskou pobočkou skupiny AGC Glass, největšího výrobce plochého skla na světě.

Vize Střední školy AGC

  1. Vychovávat sebevědomé a respektované odborníky pro moderní průmysl na základě spojení tradice, znalostí, morálky a dovedností, jako nosný pilíř v oblasti výchovy a vzdělávání nejenom v regionu Teplice.
  2. Ve spojení se zřizovatelem - společností AGC Flat Glass Czech a.s., vybudovat stabilní systém pro přípravu odborníků na vybrané technické pozice dle požadavků a potřeb společnosti i trhu práce.

Poslání Střední školy AGC

  • budujeme moderní školu 21. století založenou na dlouhodobé tradici a chceme mít prestižní postavení mezi středními školami v Teplicích a v Ústeckém kraji;
  • hlásíme se k iniciativě ČR Průmysl 4.0 a učíme moderní a velice žádané obory pro český průmysl;
  • dlouhodobě poskytujeme nejkvalitnější středoškolské vzdělávání v oblasti elektrotechniky, ekonomiky a IT v Ústeckém kraji;
  • zahájili jsme vzdělávací program v oblasti výchovy a vzdělávání na podporu našich nejmenších spoluobčanů;
  • podporujeme existenci uplatnitelných oborů vzdělání v našem městě;
  • otevíráme školu i k celoživotnímu vzdělání;
  • umožňujeme vzdělání široké veřejnosti, a to jak žákům základní školy, tak i dospělým při zaměstnání.

Strategické cíle Střední školy AGC

Pomáháme žákům střední školy získávat všeobecné a odborné znalosti, dovednosti a postoje se záměrem jejich nejlepšího uplatnění v životě.

Zaci_2.pngNaším cílem je, aby absolvent školy byl nejen dobrý odborník, vybavený všestrannými jazykovými kompetencemi, ale i dobrý člověk, respektující morální hodnoty. Dáváme šanci všem, produkovat chceme prioritně kvalitu. Pracujeme s žáky a studenty tak, aby během studia mohli rozvíjet své reálné možnosti.

Chceme vychovat samostatné osobnosti, které jsou schopny maximálně rozvíjet a uplatňovat svůj potenciál. Podporujeme u všech schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch nejen vlastní, ale i těch druhých.

Chceme, aby absolventi naší školy splňovali požadavky evropských zaměstnavatelů: uměli pracovat v týmu, používali odborné kompetence, byli komunikativní, využívali ICT znalosti a dovednosti, byli adaptabilní, uměli analyzovat a řešit problémy, osvojili si schopnost se rozhodovat, získali číselnou gramotnost, měli jazykové kompetence a R/W gramotnost.

Chceme zvýšit počet uchazečů o studium na střední škole, udržet vysokou úspěšnost našich maturantů u státní části maturitních zkoušek, udržet se v povědomí společnosti jako škola, která poskytuje dlouhodobě nejkvalitnější středoškolské vzdělání v Ústeckém kraji v oblasti elektrotechniky, informačních technologií, ekonomiky a pedagogiky.

Chceme maximálně využívat a rozšiřovat moderní vybavení školy a udržet tak trend vývoje technických oborů v praxi.

Žáky střední školy vedeme k ochraně životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví a vzájemnému respektu.

Snažíme se využívat možnosti čerpání z prostředků ESF, zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, spolupracovat se společnostmi v regionu kraje Ústí nad Labem, podporovat účast našich žáků a studentů v soutěžích a sportovních utkáních.

Celoživotní vzdělávání

Poskytujeme široké a komplexní služby v oblasti vzdělávání zaměstnanců zejména mateřské firmy AGC Flat Glass a.s. a všech jejích závodů, pořádáme rekvalifikační kurzy pro úřady práce v Ústeckém regionu a školení pro další zaměstnavatele dle jejich konkrétních požadavků.

Středisko ECDL

ecdl_test_centrum.pngJsme akreditovaným střediskem ECDL (European Certification of Digital Literacy). Koncept ECDL mimo jiné definuje obsah pojmu Počítačová gramotnost a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající certifikát s mezinárodní platností.

Projektová činnost

Škola byla a je zapojena do celé řady mezinárodních a vnitrostátních projektů. Tyto se týkaly jak zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, tak i upevňování kompetencí žáků. Patří sem jak odborné a výměnné stáže, tak i několik pilotních projektů a strategických partnerství. Mezi důležité náplně partnerských projektů patřilo řešení nedostatku odborných pracovníků v regionech České republiky, Německa, Polska a Maďarska, vzdělávání pracovníků na pozicích dělnických profesí, zavádění ICT do procesu testování a ověřování úrovně nabytých znalostí a dovedností apod.