Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Školní knihovna

Školní knihovna

Stalo se... Novinky


Knihovna.pngV rubrice Školní knihovna zveřejňujeme novinky a informace v souvislosti se školní knihovnou, která pod vedením správce knihovny Mgr. Martina Prislupského získala formát ve velkém stylu. Kromě kompletní změny nabídky, která se soustředí především na povinnou četbu, se z naší knihovny stalo místo, které naši žáci sami vyhledávají, protože začínají číst. A tak to má být.

Školní knihovna je knihovnou pro žáky a učitele školy, jejímž hlavním posláním je informační a dokumentační zabezpečení vyučovacího procesu, informační výchova žáků školy, podpora studijních zájmů a rozvoj čtenářství. Je zřizována a financována z rozpočtu školy, je evidována jako součást majetku školy a funguje jako její podřízená organizační složka.

Právní aspekty existence školních knihoven

Školní knihovny mohou z právního pohledu fungovat ve dvou základních modelech, a sice jako:

Uzavřené knihovny

Tyto poskytují služby pouze žákům a pedagogům školy. V tomto případě knihovny spadají mezi tzv. ostatní školská účelová zařízení a řídí se legislativou pro školní knihovny.

Školní veřejné knihovny

Tyto jsou otevřené též uživatelům z řad veřejnosti a poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Takové knihovny jsou zapsány v Evidenci knihoven u Ministerstva kultury ČR a primárně se řídí tzv. knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. Školní veřejné knihovny pak mohou využívat řadu výhod, např. žádat o dotace z veřejných finančních prostředků, nechat se zastupovat Národní knihovnou ČR v jednání ohledně autorských práv, využívat výhodný systém revizí knihovních fondů nebo čerpat z výhod meziknihovní spolupráce.

Typy školních knihoven

Školní knihovny se v praxi obvykle vyskytují v těchto základních podobách:

 1. studovna a čítárna;
 2. mediatéka se studovnou;
 3. studijní a informační centrum školy;
 4. rozšířené studijní a informační centrum školy.

Jednotlivé typy se od sebe odlišují v mnoha parametrech: ve velikosti a šíři knihovního fondu, v nabídce poskytovaných knihovních služeb, požadavcích na vybavení, prostory, otevírací dobu i personální zabezpečení.

Funkce školních knihoven

Mezi základní funkce moderních školních knihoven patří zejména:

 1. zabezpečení přístupu k informacím a informačním zdrojům (tištěným i elektronickým);
 2. podpora výchovně-vzdělávacího procesu ve škole;
 3. rozvíjení informační gramotnosti;
 4. rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti;
 5. kulturně-socializační funkce;
 6. komunitní centrum školy.

Knihovní fond

Součástí knihovního fondu školních knihoven by měly být aktuální odborné a populárně naučné informační zdroje a dokumenty odpovídající profilu školy a vyučovaným předmětům. Ty by měly být doplněny o příručková díla, např. encyklopedie, slovníky a atlasy. Důležitou část fondu tvoří také učebnice a různé studijní pomůcky. Fond je vhodné rozšířit i o beletrii, pokrývající povinnou školní četbu i volnočasové čtenářské preference žáků. Velmi potřebnou se jeví i nabídka relevantních sekundárních informačních zdrojů, např. katalogů, bibliografií a databází.

Součásti knihovního fondu:

 • odborné informační zdroje podle profilu školy;
 • populárně-naučné informační zdroje;
 • encyklopedie a naučné slovníky;
 • překladové jazykové slovníky;
 • přehledy, tabulky, mapy, atlasy;
 • učebnice a učební pomůcky;
 • databáze;
 • multimédia;
 • výukový software;
 • šedá literatura;
 • výběr časopisů pro pedagogy i žáky;
 • výběrový fond beletrie.

Automatizované knihovní systémy pro školní knihovny

Standardem v oboru je automatizace základních knihovnických procesů a služeb. Mezi automatizované knihovní systémy používané v českých školních knihovnách patří např.:

 • Verbis – licence pro školní knihovny;
 • Bakaláři;
 • Clavius – licence pro školy;
 • Obecní knihovna.

Poskytované služby

Školní knihovny obvykle poskytují všechny běžné knihovnické a informační služby. Nejdůležitější jsou výpůjční služby (prezenční i absenční) a zpřístupnění dostupných elektronických informačních zdrojů, včetně přístupu k internetu. Dále se ve školních knihovnách lze setkat se službami referenčními, konzultačními, bibliograficko-rešeršními, reprografickými, meziknihovními, vzdělávacími a iniciativními. Školní knihovny poskytují zázemí pro studium a tvorbu studentských prací a školních úkolů. V optimálním případě slouží jako komunitní a společenské centrum školy, kde žáci tráví čas v pauzách mezi vyučovacími hodinami i ve svém volném čase. Základním dokumentem, který definuje podmínky a pravidla využívání služeb školních knihoven, je knihovní řád.

Zapojení do výuky

Trend zapojování činnosti školních knihoven do pedagogické činnosti školy úzce souvisí se změnou kurikula a zavedením rámcových vzdělávacích plánů škol. Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Uživatelé

Primární cílovou skupinou školních knihoven jsou interní uživatelé, které lze dále dělit na: žáky, pedagogy a zaměstnance školy. Školní knihovny veřejného typu jsou otevřeny kromě výše zmíněných kategorií také externím uživatelům z řad veřejnosti.

Řízení a personální zabezpečení školních knihoven

Školní knihovna je přímo podřízena managementu školy, který jmenuje osobu zodpovědnou za provoz a fungování knihovny. Touto pověřenou osobou může být pedagogický pracovník se vzděláním doplněným o knihovnický kurz nebo profesionální knihovník s odborným knihovnickým vzděláním. Ten odpovídá za běžný provoz i rozvoj knihovny, za kvalitu poskytovaných služeb, dodržování relevantních právních předpisů i interních nařízení školy, ochranu svěřeného majetku, dodržování bezpečnostních zásad, zpracování reportů a statistik aj.


Ke stažení: