Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Školní přijímací zkoušky

Školní přijímací zkouškyspz.png

Zpět Přijímací řízení


Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Na základě opatření MŠMT č. j.: MSMT-43073/2020-3, došlo k úpravě organizace přijímacího řízení ke vzdělávání v čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou.

Rozhodnutí ředitele školy o organizaci přijímacích zkoušek
Rozhodnutím ředitele se v rámci přijímacího řízení na Střední školu AGC a.s. do prvního ročníku školního roku 2021/2022 jednotná přijímací zkouška nekoná. Pro všechny čtyřleté obory vzdělávání s maturitou budou konány školní přijímací zkoušky. Abychom uchazeče zbytečně nevystavovali riziku, nabízíme vyplňování elektronických testů primárně formou online z domova, a to ve dvou termínech 6. května 2021 (řádný termín) a 13. května 2021 (náhradní termín). Po dohodě lze zkoušku realizovat i prezenční formou přímo ve škole, kde zajistíme bezpečné prostředí a pedagogický dozor. V tom případě je třeba si s sebou přinést a předložit potvrzení o negativním výsledku AG, POC nebo PCR testu, který není starší 7 dnů.

Pro online vyplnění zkušebního testu budete potřebovat pouze počítač, notebook nebo tablet s připojením k internetu. Webovou kameru nebo jiné audiovizuální vybavení není vyžadováno. Testy budou zpřístupněny až ve výše uvedeném termínu. K otevření testu použijte tlačítko níže pro správnou verzi testu i obor vzdělávání (pokud budete vyplňovat test s delší časovou dotací bez předložené zprávy z poradny, nebude možné test uznat). Vyplňujete pouze jeden test, a to na preferovaný obor.

Před zahájením tesu si připravte pozvánku, na které naleznete Vaše číslo jednací, které následně vložíte do příslušné kolonky, včetně Vašeho jména a platné mailové adresy.

Prijimaci test_uvodni strana.png

Odpovědi na jednotlivé otázky jsou uzavřené, tedy pouze označíte z nabídky tu, kterou považujete za správnou. Správná odpověď je vždy pouze jedna. Pokud bude čas, můžete se pohybovat testem dopředu i dozadu použitím tlačítek ve spodní části obrazovky (Zpět nebo Další). Test můžete ukončit i dříve, nikoliv později (vypršením času dojde k automatickému ukončení testu). Pokud budete hotovi, nezapomeňte test uzavřít kliknutím na tlačítko Odeslat.

Prijimaci test_posledni strana.png

Odkazy ke vstupu do testů pro školní přijímací zkoušky


Intaktní uchazeči (bez doporučení úpravy průběhu vzdělávání PPP)

Informační technologie ...... vstoupit do testu
Ekonomika a podnikání ...... vstoupit do testu
Mechanik elektrotechnik ...... vstoupit do testu
Předškolní a mimoškolní pedagogika ...... vstoupit do testu

Test je přístupný 6. května 2021 od 9.00 hod., v 10.30 hod. bude ukončen.


Uchazeči se SVP (pouze s předloženým doporučením PPP)

Informační technologie ...... vstoupit do testu
Ekonomika a podnikání ...... vstoupit do testu
Mechanik elektrotechnik ...... vstoupit do testu
Předškolní a mimoškolní pedagogika ...... vstoupit do testu
Test je přístupný 6. května 2021 od 9.00 hod., v 10.55 hod. bude ukončen.

Veškeré informace včetně pozvánky budou zaslány uchazečům o vzdělávání do 19. dubna 2021.

Model přijímacího řízení

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byly pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 upraveny opatřením viz výše.

Na základě tohoto opatření není ve školním roce 2020/2021 jednotná přijímací zkouška (JPZ) pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o nekonání JPZ může rozhodnout ředitel školy. Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání zkoušky, informace o této skutečnosti musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení, které ředitel školy zveřejní nejpozději do 31. ledna 2021. Pokud se JPZ v daném oboru vzdělání rozhodnutím ředitele školy nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku (ŠPZ).

Dodatečné rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky, popř. školní přijímací zkoušky

Ředitel školy může v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání, jehož součástí je JPZ nebo ŠPZ, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání těchto zkoušek za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání (kritéria musí být vydána nejpozději do 31. ledna 2021) a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Pokud za těchto podmínek ředitel školy rozhodne o nekonání stanovených přijímacích zkoušek, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.

Kritéria hodnocení

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. střední školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Školy naopak mohou rozšířit okruh dalších vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna, nad rámec stanovený ve vyhlášce č. 353/2016 Sb.

V případě přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání může ředitel školy rozhodnout, že výsledek zkoušky JPZ:ŠPZ bude zohledňován v jiném poměru, než 60:40. Informace o tomto poměru musí být součástí jednotných kritérií přijímaní pro první kolo přijímacího řízení.

Pokud ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení přede dnem nabytí účinnosti opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (tj. před 5. lednem 2021) a jím vyhlášené skutečnosti jsou v rozporu s tímto opatřením nebo se rozhodne využít oprávnění stanovená v opatření, může dodatečně upravit kritéria přijímacího řízení do 31. ledna 2021 (jednotná kritéria viz zde).

Školní přijímací zkouška

V případě, že se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele školy v daném oboru nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku. V tomto případě se školní přijímací zkouška nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro jednotnou přijímací zkoušku.

Termín a místo konání školních přijímacích testů

Termíny konání školních přijímacích zkoušek jsou stanoveny na dny 6. května 2021 (řádný termín) a 13. května 2021 (náhradní termín). Způsob konání bude upřesněn v pozvánce.

Pravidla konání a obsah školní přijímací zkoušky

Samotný čas konání testů je stanoven jednotně na 90 min čistého času.

Úpravy podmínek přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně postižení nebo znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat školní přijímací testy v uzpůsobených podmínkách, které stanovuje obsah doložené zprávy.

V každé učebně může být v době testu přítomno maximálně 15 uchazečů, řádný průběh zajistí určený pedagogický pracovník.

Struktura školní přijímací zkoušky

 • Otázky v přijímacím testu jsou jednotně pro všechny obory vzdělávání z českého jazyka, matematiky a základů společenských věd.
 • Navíc jsou doplněny jednoduché otázky zaměřené dle zvoleného studijního oboru.
 • Obsah testů je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Testy obsahují úlohy z geometrie a uzavřené úlohy (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne).
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají časový limit pro konání testů prodloužen.
 • Uchazeči své odpovědi vyplňují do záznamového archu.
 • Maximální počet získaných bodů za celý test je 30.

Povolené pomůcky k přijímací zkoušce

 • psací potřeby - modrá nebo černá propisovací tužka (nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně), obyčejná tužka, barevné tužky na poznámky či podtržení v testovém sešitě;
 • rýsovací potřeby - pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka a pod.

Nepovolené pomůcky k přijímací zkoušce

 • matematické tabulky;
 • kalkulačka;
 • pravidla českého pravopisu a slovníky;
 • mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID;
 • speciální hodinky s možností nahrání dat, "chytré" hodinky apod. (uchazeči mohou mít hodinky na sledování času, musí je však mít umístěny vedle sebe na lavici);
 • zakázáno je také napovídání, opisování, využívání tzv. "taháků" apod.;
 • výjimku tvoří pouze platné doporučení ŠPZ, přičemž mezi kompenzační pomůcky se nepočítají takové pomůcky, díky kterým uchazeč získá neoprávněnou výhodu oproti ostatním uchazečům při konání testů.

Všechny důležité informace budou zároveň zaslány uchazečům v pozvánce k přijímacím zkouškám ve druhé polovině dubna 2021.


Ke stažení: