Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Tiskopisy ke stažení

Tiskopisy ke staženíTiskopisy.png

Zpět

Tiskopisy a vzory ke stažení

Náležitosti žádostí směrovaných k řediteli školy:

  • adresa žadatele se specifikací třídy žáka;

  • adresa školy - celý název školy;

  • název žádosti;

  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná;

  • datum žádosti;

  • vlastnoruční podpis (u žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků musí být uveden i podpis nezletilého žáka vedle podpisu zákonného zástupce);

  • úřední formulář žádosti.

Typ žádosti Popis Ke stažení
Žádosti řešené ve správním řízení
Povolení individuálního vzdělávacího plánu pro žáky s mimořádným nadáním, vrcholoví sportovci viz školský zákon § 17 (s písemným doporučením organizace) Zobrazit/stáhnouttiskopis
Přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku žádost pro obor s maturitou/výučním listem Zobrazit/stáhnouttiskopis
do vyššího ročníku žádost pro obor s maturitou/výučním listem tiskopis
s přestupem z jiné školy žádost o přestup v rámci stejného nebo jiného oboru Zobrazit/stáhnouttiskopis
přihláška ke studiu s formulářem pro potvrzení o zdravotní způsobilosti přihláška ke studiu pro denní i dálkovou formu vzdělávání Zobrazit/stáhnouttiskopis
zdravotní potvrzení pro obor Elektrikář Zobrazit/stáhnouttiskopis
zdravotní potvrzení pro obor Mechanik Elektrotechnik Zobrazit/stáhnouttiskopis
zdravotní potvrzení pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika Zobrazit/stáhnouttiskopis
zdravotní potvrzení pro obor Informační technologie Zobrazit/stáhnouttiskopis
zdravotní potvrzení pro obor Ekonomika a podnikání Zobrazit/stáhnouttiskopis
Změna oboru vzdělávání pro žáky školy, kteří se rozhodli změnit obor na téže škole žádost o změnu oboru Zobrazit/stáhnouttiskopis
Přerušení vzdělávání pro žáky a studenty, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou pokračovat ve studiu, ale do dvou let se hodlají vrátit žádost pro denní i dálkovou formu vzdělávání Zobrazit/stáhnouttiskopis
Opakování ročníku podává se do termínu závěrečné pedagogické rady v červnu nebo v srpnu po opravných zkouškách daného školního roku žádost pro denní i dálkovou formu vzdělávání Zobrazit/stáhnouttiskopis
Uznání dosaženého vzdělání podává se po rozhodnutí o přijetí ke studiu a je důvodem pro uvolnění z účasti na předmětech, které dle rozhodnutí ředitele jsou srovnatelné svým obsahem s předchozím vzděláním žáka, a to včetně maturitní zkoušky, předchozí vzdělání musí být doloženo ověřenou kopií vysvědčení a nebo originálem a kopií vysvědčení žádost o uznání dosažených zkoušek nebo vzdělání pro denní formu vzdělávání Zobrazit/stáhnouttiskopis
Provozní žádosti/oznámení
Potvrzení o studiu vydává studijní oddělení ---
Zanechání vzdělávání pro žáky a studenty, kteří se z nejrůznějších příčin rozhodnou ukončit vzdělávání oznámení pro denní i dálkovou formu vzdělávání Zobrazit/stáhnouttiskopis
Uvolnění z vyučování TV pro žáky, kteří se na jedno nebo obě pololetí nemohou účastnit tělesné výchovy ze zdravotních nebo jiných důvodů a doloží žádost odborným posudkem nebo zprávou od lékaře žádost o uvolnění Zobrazit/stáhnouttiskopis
Uvolnění z výuky ve stanoveném termínu pro žáky, kteří se po dobu podstatně kratší než pololetí nemohou účastnit daného předmětu z nejrůznějších důvodů žádost o uvolnění Zobrazit/stáhnouttiskopis
Náhradní termín pro hodnocení podává se nejpozději do termínu pedagogické rady pro dané pololetí, nejsou-li pedagogickému sboru známy důvody žáka pro nesplnění podmínek docházky a klasifikace, posuzuje se jako by studia zanechal žádost o náhradní termín pro denní formu vzdělávání Zobrazit/stáhnouttiskopis
Maturitní/závěrečná zkouška v náhradní termínu a zkouška opravná žádost se podává do termínu zveřejněném MŠMT pro jarní a podzimní termín MZ zpracovává CERMAT prostřednictvím zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání ---
Uznání hodnocení podává student dálkového studia, který opakuje ročník a v předchozím ročníku dosáhl v některých předmětech hodnocení výborně - dobře žádost o uznání klasifikace tiskopis
Stejnopis dokladu o výsledcích vzdělávání kterýkoliv stejnopis, deklarující určitý výsledek vzdělání, je zhotoven až po zaplacení správního poplatku 100,- Kč za každý dokumentový list ročníkové/maturitní vysvědčení, vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo výuční list Zobrazit/stáhnouttiskopis
Změna osobních údajů žádost o provedení změn v osobních údajích (bydliště, zdravotní pojišťovna, jméno atd.) je třeba doložit platným osobním dokladem nebo ověřenou kopií úředního záznamu žádost pro denní formu vzdělávání Zobrazit/stáhnouttiskopis

Informace pro studenty - cizince:

S integrací - inkluzí cizinců do majoritní společnosti pomůže portál na URL:

Portály se na integraci cizinců dívají komplexně ze všech úhlů pohledu – sledují linii češtiny jako cizího jazyka, otázku samotných nově příchozích migrantů, jejich původu a právního rámce cizinecké problematiky. Organizační část se věnuje začleňování cizinců od přijetí po tvorbu IVP a kurzy češtiny a v neposlední řadě řeší pedagogické práce s diverzitou, založené na principech inkluzivní výuky.