Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Nepřehlédněte

Starší zprávy
20. 9. 2021
25. 8. 2021

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Tiskopisy ke stažení

Tiskopisy ke staženíTiskopisy.png

Zpět

Tiskopisy a vzory ke stažení

Náležitosti žádostí směrovaných k řediteli školy:

  • adresa žadatele se specifikací třídy žáka;

  • adresa školy - celý název školy;

  • název žádosti;

  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná;

  • datum žádosti;

  • vlastnoruční podpis (u žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků musí být uveden i podpis nezletilého žáka vedle podpisu zákonného zástupce);

  • úřední formulář žádosti.

Typ žádosti Popis Ke stažení
Žádosti řešené ve správním řízení
Povolení individuálního vzdělávacího plánu pro žáky s mimořádným nadáním, vrcholoví sportovci viz školský zákon § 17 (s písemným doporučením organizace) vzor žádosti
Přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku žádost pro obor s maturitou/výučním listem tiskopis
přihláška k dennímu studiu formulář přihlášky
přihláška k dálkovému studiu formulář přihlášky
do vyššího ročníku žádost pro obor s maturitou/výučním listem tiskopis
s přestupem z jiné školy žádost o přestup v rámci oboru tiskopis
žádost o přestup se změnou oboru tiskopis
Změna oboru vzdělávání pro žáky školy, kteří se rozhodli změnit obor na téže škole žádost o změnu oboru tiskopis
Přerušení vzdělávání pro žáky a studenty, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou pokračovat ve studiu, ale do dvou let se hodlají vrátit žádost pro denní formu vzdělávání tiskopis
žádost pro dálkovou formu vzdělávání tiskopis
Opakování ročníku podává se do termínu závěrečné pedagogické rady v červnu nebo v srpnu po opravných zkouškách daného školního roku žádost pro denní formu vzdělávání tiskopis
žádost pro dálkovou formu vzdělávání tiskopis
Uznání dosaženého vzdělání podává se po rozhodnutí o přijetí ke studiu a je důvodem pro uvolnění z účasti na předmětech, které dle rozhodnutí ředitele jsou srovnatelné svým obsahem s předchozím vzděláním žáka, a to včetně maturitní zkoušky, předchozí vzdělání musí být doloženo ověřenou kopií vysvědčení a nebo originálem a kopií vysvědčení žádost o uznání dosažených zkoušek nebo vzdělání pro denní formu vzdělávání tiskopis
Provozní žádosti
Potvrzení o studiu vydává studijní oddělení ---
Zanechání vzdělávání pro žáky a studenty, kteří se z nejrůznějších příčin rozhodnou ukončit vzdělávání žádost pro denní formu vzdělávání tiskopis
žádost pro dálkovou formu vzdělávání tiskopis
Uvolnění z vyučování daného předmětu pro žáky, kteří se na jedno nebo obě pololetí nemohou účastnit daného předmětu ze zdravotních nebo jiných důvodů a doloží žádost odborným posudkem nebo zprávou od lékaře  žádost o uvolnění tiskopis
Uvolnění z výuky ve stanoveném termínu pro žáky, kteří se po dobu podstatně kratší než pololetí nemohou účastnit daného předmětu z nejrůznějších důvodů žádost o uvolnění tiskopis
Náhradní termín pro hodnocení podává se nejpozději do termínu pedagogické rady pro dané pololetí, nejsou-li pedagogickému sboru známy důvody žáka pro nesplnění podmínek docházky a klasifikace, posuzuje se jako by studia zanechal žádost o náhradní termín pro denní formu vzdělávání tiskopis
žádost o náhradní termín pro dálkovou formu vzdělávání tiskopis
Maturitní/závěrečná zkouška v náhradní termínu a zkouška opravná žádost se podává do termínu zveřejněném MŠMT pro jarní a podzimní termín MZ zpracovává CERMAT prostřednictvím zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání ---
Uznání hodnocení podává student dálkového studia, který opakuje ročník a v předchozím ročníku dosáhl v některých předmětech hodnocení výborně - dobře žádost o uznání klasifikace tiskopis
Stejnopis dokladu o výsledcích vzdělávání kterýkoliv stejnopis, deklarující určitý výsledek vzdělání, je zhotoven až po zaplacení správního poplatku 100,- Kč za každý dokumentový list ročníkové/maturitní vysvědčení, vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo výuční list tiskopis
Změna osobních údajů žádost o provedení změn v osobních údajích (bydliště, zdravotní pojišťovna, jméno atd.) je třeba doložit platným osobním dokladem nebo ověřenou kopií úředního záznamu žádost pro denní formu vzdělávání tiskopis
žádost pro dálkovou formu vzdělávání tiskopis

Informace pro studenty - cizince:

S integrací - inkluzí cizinců do majoritní společnosti pomůže portál na URL:

Portály se na integraci cizinců dívají komplexně ze všech úhlů pohledu – sledují linii češtiny jako cizího jazyka, otázku samotných nově příchozích migrantů, jejich původu a právního rámce cizinecké problematiky. Organizační část se věnuje začleňování cizinců od přijetí po tvorbu IVP a kurzy češtiny a v neposlední řadě řeší pedagogické práce s diverzitou, založené na principech inkluzivní výuky.