Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Denní forma vzdělávání > Informace pro žáky

Informace pro žákyStudent-MaleFemale.png

Zpět Co si pořídit ke studiu Mimoškolní akce Informace pro učitele


Rozvrh hodin Rozvrh učitelů

Opravné a klasifikační zkoušky

Termín opravných zkoušek za školní rok 2022/2023 byl ředitelem školy stanoven na úterý 29. srpna a středu 30. srpna 2023. Veškeré informace byly žákům předány při převzetí závěrečného vysvědčení.

Klasifikační zkoušky lze po dohodě s jednotlivými vyučujícími vykonat i mimo termíny uvedené pro opravné zkoušky, nejpozději však do 30. srpna 2023.


 

Organizace školního roku 2023/2024

Organizace školního roku v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j. MSMT-4849/2019-5

 

 • Školní rok začíná v pondělí 4. září 2023 a končí v pátek 28. června 2024.
 • Na dny 4. 9. 2023 (zahájení školního roku) a 5. 9. 2023, jsou plánovány třídnické hodiny, během kterých třídní učitelé provedou pedagogicko-organizační práce ve svých třídách.
 • Zahájení pro žáky 1. ročníků proběhne v kmenových třídách od 10:00 hodin, zahájení pro žáky ostatních ročníků proběhne v kmenových třídách od 08:00 hodin. Pravidelné vyučování dle platného rozvrhu (sudý týden) bude zahájeno dnem 5. 9. 2023 třetí vyučovací hodinou.
 • První pololetí začíná v pondělí 4. září 2023 a končí ve středu 31. ledna 2024, což je zároveň nejzazším dnem vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Vyučování druhého pololetí začíná ve čtvrtek 1. února 2024 a končí v pátek 28. června 2024. Žákům se v tento den vydá výroční vysvědčení.
 • Žákům, končícím studium v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou v květnu 2024, se vydá vysvědčení za 4. ročník s datem 17. dubna 2024 na základě jednání pedagogické rady ze dne 16. dubna 2024. Nejzazší termín pro vydání maturitního vysvědčení je ve vztahu k celostátnímu zpracování výsledků stanoven dle JZS na přelom května a června 2024 (úprava ve vztahu k přijímacím zkouškám na VŠ).
 • Žákům, konajícím závěrečné zkoušky v oboru středního vzdělání s výučním listem v červnu 2023, se vydá vysvědčení za 3. ročník s datem 4. června 2024 na základě jednání pedagogické rady ze dne 3. června 2024.
 • Datum, uvedené na vysvědčení, představuje den, kdy bylo vysvědčení opatřeno posledním z požadovaných podpisů, zpravidla tedy den následující po pololetní pedagogické poradě. Výroční vysvědčení je proto opatřeno datem shodným za obě pololetí.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024 dle rozvrhu lichého týdne.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne byly stanoveny Ministerstvem školství pro náš okres na termín od pondělí 19. února do neděle 25. února 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024, pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., O státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024. Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Svátky ve školním roce 2023/2024

Datum Název
čtvrtek 28. září 2023 Den české státnosti
sobota 28. října 2023 Den vzniku samostatného československého státu
pátek 17. listopadu 2023 Den boje za svobodu a demokracii
neděle 24. až úterý 26. prosince 2023 Štědrý den a dva svátky vánoční
pondělí 1. ledna 2024 Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu
pátek 29. března 2024 Velký pátek
pondělí 1. dubna 2024 Velikonoční pondělí
středa 1. května 2024 Svátek práce
středa 8. května 2024 Den vítězství
pátek 5. července 2024 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
sobota 6. července 2024 Den upálení mistra Jana Husa

Třídní schůzky  ve školním roce 2023/2024

   •  za 1. čtvrtletí ve středu 15. listopadu 2023 od 16:00 hodin po pedagogické radě
   •  za 1. pololetí ve středu 7. února 2024 od 16:00 hodin pro vycházející ročníky
   •  za 3. čtvrtletí ve středu 17. dubna 2024 od 16:00 hodin po pedagogické radě

Harmonogram vyučovacích hodin

Vyučovací hodina Začátek Konec Přestávka
0. 07:00 07:45 15 min.
1. 08:00 08:45 10 min.
2. 08:55 09:40 10 min.
3. 09:50 10:35 30 min.
4. 11:05 11:50   5 min.
5. 11:55 12:40 10 min.
6. 12:50 13:35 10 min.
7. 13:45 14:30 10 min.
8. 14:35 15:20   5 min.

Klasifikační portfolio žáka

V souvislosti se změnami klasifikace žáků (viz školní řád a klasifikační řád), je třeba získat v jednotlivých předmětech minimální počet známek daného typu. Klasifikační portfolio pro pololetní klasifikaci naleznete v sekci dokumenty školy.

Konzultační hodiny

V rámci doplňování a rozšiřování učiva má každý vyučující stanovenou jednu konzultační hodinu týdně. Informace naleznete  v rozvrhu každého vyučujícího zde. Po dohodě lze stanovit konzultaci i jiný termín.


Maturitní a závěrečná zkouška

Žádost o přezkum výsledku maturitní zkoušky

Pokud jste nespokojen s výsledkem některé ze zkoušek, hledejte aktuální informace na odkazu zde.

Den, kdy žák posledního ročníku střední školy přestává být žákem školy

Podle zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění:

 1. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku.
 2. Žák přestává být žákem školy 30. 6. daného roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit v těchto případech:
  1. nesložil závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku nebo její část;
  2. neprospěl ve třech a více předmětech;
  3. nejde k závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce v řádném termínu z důvodu, že je ve druhém pololetí posledního ročníku nehodnocen – termín klasifikace je do do 31. srpna daného roku;
  4. má konat opravnou zkoušku maximálně ze dvou předmětů v termínu do 31. srpna daného roku;
  5. klasifikaci a opravnou zkoušku koná do 30. června daného roku.
 3. Pokud žák posledního ročníku koná opravnou zkoušku do 31. srpna a (nekoná ji tedy do 30. června a není tedy od 1. července žákem školy) a zkoušku nevykoná a pokud má zájem o další studium na naší škole, musí podat žádost o přijetí do vyššího ročníku (nemůže žádat o opakování ročníku).
 4. Potvrzení o studiu  nelze vydat (brigádnická činnost, jízdné apod.):
  1. den po dni, kdy žák vykonal závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku;
  2. na období prázdnin (žák není od 1. července žákem školy).

Bližší informace obdržíte u vedoucí studijního oddělení.


Opakování ročníku ve střední škole

Právní úprava:

 • § 66 odst. 2 a 7 zákona č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Ředitel střední školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

Žádost o povolení opakování ročníku musí být písemná a v případě, že ji podává zákonný zástupce nezletilého žáka, musí obsahovat rovněž souhlas žáka. Tuto žádost je nutné podat nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku nebo později, v den, kdy žák neprospěl při hodnocení opravné zkoušky v náhradním termínu nebo v den, kdy žák, který nemohl být na konci druhého pololetí hodnocen, neprospěl při hodnocení v náhradním termínu.

Žák posledního ročníku může žádost o opakování ročníku podat nejpozději do 30. června příslušného školního roku v případě, že nekonal závěrečnou zkoušku respektive jednu nebo obě části maturitní zkoušky v náhradním termínu, protože na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. Opakování ročníku není však možné povolit žákovi, který závěrečnou případně jednu nebo obě části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně.

Z výše uvedeného vyplývá, že na povolení opakování ročníku není právní nárok, je tedy pouze na rozhodnutí ředitele střední školy, zda opakování ročníku povolí nebo nikoli.

V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, vydá o této skutečnosti písemné potvrzení. Žák nepřestává být žákem školy a pokračuje ve vzdělávání.

V opačném případě vydá ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku, které musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu náležitě odůvodněno. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu je ředitel školy před vydáním tohoto rozhodnutí rovněž povinen vyzvat zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může proti rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat k řediteli školy odvolání. O odvolání rozhodne příslušný krajský úřad.

V případě, že žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka ředitel školy nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku, nejdříve však 30. června příslušného školní roku (žáci posledního ročníku střední školy) nebo 31. srpna (žáci nižších ročníků střední školy). Do doby nabytí právní moci rozhodnutí žák navštěvuje ročník, o jehož opakování žádá.


Předmětové zkoušky

Opravná zkouška

 1. Opravné zkoušky konají:
  • Žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník,
  • žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
 2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 30. září následujícího školního roku. Do té doby je žák podmíněně zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.
 4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí.
 5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku:

   

  Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
  Žák vykonal dne: ............ opravnou zkoušku z předmětu: ............................. s prospěchem: ..........................................
  Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)
  Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ............................. zůstává nedostatečný

Komisionální zkouška

 1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
  • má-li zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
  • při konání opravné zkoušky.
 2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
  1. předseda, kterým je ředitel školy, resp. zástupkyně ředitele školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
  2. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
  3. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
 4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.
 5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
 6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
 7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
 8. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

Klasifikační zkouška - zkouška v náhradním termínu

Klasifikační zkouška se koná za účelem získání ohodnocení klasifikačním stupněm u příslušného předmětu:

 • po ukončení 1. pololetí z předmětů ze kterých byl žák nehodnocen. Termín určuje ředitele školy.
 • po ukončení 2. pololetí, zpravidla v termínu opravných zkoušek (poslední týden hlavních prázdnin). Klasifikační zkoušku u končících ročníků je však nutno vykonat nejpozději do konce měsíce června příslušného školního roku.

V případě, že se žák na termín klasifikační zkoušky nedostaví, je z předmětu dále nehodnocen a celkové hodnocení na vysvědčení bude neprospěl. Klasifikační zkouška není komisionální.


Ke stažení: