Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Přijímací řízení DS > Kritéria pro obor s maturitou a ŠPZ DS

Kritéria pro obor s maturitou a ŠPZ
Uchazeč.png

Zpět

(ŠPZ = školní přijímací zkouška)


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01) … max. 30 žáků.

Kritéria pro zahájení přijímacího řízení

Zařazení do seznamu bude realizováno pro uchazeče, kteří:

 • ukončují základní vzdělávání;
 • již ukončili základní vzdělávání;
 • předloží platnou přihlášku ke studiu v termínu od 1. února 2024 do 20. února 2024, a to jedním z následujících způsobů:
  1. elektronicky prostřednictvím IS DiPSy na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.). Přílohy vkládáte do systému DiPSy pouze jednou;
  2. v podobě výpisu získaného z IS DiPSy bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli školy zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh, které vkládáte do systému DiPSy pouze jednou;
  3. na tiskopisu, (ke stažení zde) včetně příloh v listinné podobě, a to na každou školu, uvedenou v přihlášce.
 • se zúčastní jednotné přijímací zkoušky v řádném nebo náhradním termínu;
 • se zúčastní školní přijímací zkoušky v řádném nebo náhradním termínu.

Přihláška musí obsahovat tyto přílohy:

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (ke stažení zde) pro soustavu oborů vzdělání ve skupině 75 – Pedagogika dle NV 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání;
 • hodnocení na vysvědčení (ke stažení zde) z předchozího vzdělávání (zahrnuje hodnocení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky s výjimkou druhého pololetí školního roku 2019/2020), nebo
 • kopie vysvědčení (nemusí být ověřená) z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky s výjimkou druhého pololetí školního roku 2019/2020). Pokud není ještě vydaný originál vysvědčení lze nahradit kopií výpisu;
 • doporučení školského poradenského zařízení (ke stažení zde) s podpůrným opatřením pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání;
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v cizím jazyce (ke stažení zde) s označením, ke kterému termínu konání zkoušky se žádost vztahuje – platí pro cizince podle §1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Kritéria pro přijetí a zahájení studia

 • umístění se v pořadí do předpokládaného počtu;
 • uzavření smlouvy o studiu se zákonným zástupcem.

Výpočet indexu v seznamu

Index je počítán z celkového pořadí jednotné přijímací zkoušky a celkového pořadí školní přijímací zkoušky se zahrnutými kritérii:

 • státní přijímací zkouška má váhu 60 %. Pořadí se určuje z celkového součtu bodů od nejvyššího po nejnižší z předmětů MAT a ČJ;
 • školní přijímací zkouška s kritérii má váhu 40 %. Pořadí se určuje z celkového součtu přidělených bodů od nejvyššího po nejnižší:
  • školní přijímací zkouška (maximální počet bodů je 45) sestává z:
   1. hudební dovedností – sluchová analýza (zazpívat jednotlivé zahrané tóny), zpěv a rytmické cvičení (zopakování krátkých rytmických celků tleskáním) … 0-15 bodů;
   2. dramatické dovednosti – komunikační dovednosti (motivační rozhovor), hlasitá četba, správná výslovnost (přečíst/zopakovat jazykolam) … 0-15 bodů;
   3. tělesné dovedností – atletika (běžecká abeceda, skok přes švihadlo, skok do dálky z místa,…), gymnastika (kotoul vpřed, vzad, přemet stranou,…), míčové hry (volejbal, basketbal, florbal,…) … 0-15 bodů.
  • z aritmetických průměrů zaokrouhlených na 2 desetinná místa za každé ze tří pololetí posledních dvou ročníků vzdělávání na ZŠ,
  • za snížený stupeň z chování,
  • za výskyt hodnocení nedostatečně ze kteréhokoliv z předmětů,
  • za doloženou příslušnost ke sportovnímu klubu.

Školní kritéria pro hodnocení uchazeče

Počet bodů

1,00 – 1,50 včetně 100
1,51 – 2,00 včetně 90
2,01 – 2,20 včetně 80
2,21 – 2,50 včetně 70
2,51 – 2,70 včetně 60
2,71 – 3,00 včetně 40
od 3,01 20
Snížený stupeň z chování (uspokojivý) -20
Snížený stupeň z chování (neuspokojivý) -40
Za každý předmět hodnoceným stupněm nedostatečně -25
Doložená příslušnost ke sportovnímu klubu 15

Redukované hodnocení

 • u uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky jejich pořadí podle § 26 vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
 • po vykonání jednotné přijímací zkoušky z matematiky a úspěšném pohovoru bude uchazeč zařazen do seznamu oprávněných uchazečů dle tzv. redukované hodnocení. Více informací k redukovanému hodnocení naleznete na tomto odkazu.
Poznámka:
 • v případě shodného celkového indexu rozhoduje lepší průměr z předmětu ČJL, následně z předmětu MAT na vysvědčení a následně celkový průměr z předložených vysvědčení;
 • cizí jazyk: AJ;
 • cizinci, který doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se podle § 20, odst. (4) školského zákona při přijímacím řízení promíjí na žádost zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem (bližší informace k rozhovoru budou zaslány společně s pozvánkou k jednotné přijímací zkoušce). Cizinec má právo na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.

Ke stažení: