Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Přijímací řízení > Kritéria pro přijetí > Kritéria pro studium s maturitou

Kritéria pro obory s maturitouUchazeč.png

Zpět Obory s výučním listem


Rozhodnutím ředitele školy se jednotná přijímací zkouška pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2021/2022 nekoná;

Ředitel školy v rámci prvního kola přijímacího řízení do 8. března 2021 rozhodne o konání školních přijímacích zkoušek dle počtu přijatých přihlášek vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných žáků do jednotlivých oborů vzdělávání;

Kritéria pro přijetí a zahájení studia

 • odevzdaná vyplněná přihláška ke studiu do 1. března 2021, která musí obsahovat:
  • pololetní vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
  • pololetní vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
  • vysvědčení lze nahradit výpisem (i na přihlášce), potvrzeném školou,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
  • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
  • osvědčení o uznání rovnocennosti (nostrifikace) zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
 • přijati jsou uchazeči, kteří se umístí v pořadí do předpokládaného počtu,
 • účast na přijímacím řízení,
 • odevzdaný zápisový lístek,
 • uzavření smlouvy o studiu se zákonným zástupcem.

Výpočet pořadí v seznamu

 • dílčí index je vždy počítán z celkového pořadí:
  • výsledky školního kritéria s ohledem na výše uvedené mají váhu 100 %;
   • pořadí jednoho dílčího indexu se určuje ze součtu průměrů z MAT, ČJL a celého vysvědčení za poslední dvě první pololetí, při doložení příslušnosti ke sportovnímu klubu získáte bonus -15 bodů;
   • pořadí druhého dílčího indexu se určuje z výsledků školní přijímací zkoušky (maximálně 30 bodů), podrobné informace viz zde;
 • celkový index je následně určen z dílčích indexů,
 • pořadí v seznamu pro přijetí pak určuje výsledná hodnota celkového indexu (menší je lepší),
 • v případě shodného celkového indexu rozhoduje lepší průměr z předmětu ČJL, následně z předmětu MAT na vysvědčení a následně celkový průměr z předložených vysvědčení.
Poznámka:
cizí jazyk: AJ (pro všechny obory vzdělávání s maturitní zkouškou) + NJ (pro obor Ekonomika a podnikání)