Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Přijímací řízení > Kritéria pro přijetí > Kritéria pro obor s maturitou

Kritéria pro obory s maturitouUchazeč.png

Zpět Obory s výučním listem


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů

 • Informační technologie (kód 18-20-M/01) … max. 22 žáků.
 • Mechanik elektrotechnik (kód 26-41-L/01) … max. 17 žáků.
 • Ekonomika a podnikání (kód 63-41-M/01) … max. 22 žáků.
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01) … max. 29 žáků.

Kritéria pro přijetí a zahájení studia

 • odevzdaná vyplněná přihláška ke studiu do 1. března 2023, která musí obsahovat:
  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (s výjimkou druhého pololetí školního roku 2019/2020),
  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (s výjimkou druhého pololetí školního roku 2019/2020),
   • vysvědčení lze nahradit výpisem (i na přihlášce), potvrzeném školou,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
  • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
  • osvědčení o uznání rovnocennosti (nostrifikace) zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
 • přijati jsou uchazeči, kteří se umístí v pořadí do předpokládaného počtu,
 • účast na přijímacím řízení,
 • odevzdaný zápisový lístek,
 • pro obor Mechanik elektrotechnik potvrzení o zdravotní způsobilosti pro soustavu oborů vzdělání ve skupině 26 – Elektrotechnika, NV 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (formulář bude předán v průběhu přijímacího řízení),
 • uzavření smlouvy o studiu se zákonným zástupcem.

Výpočet pořadí v seznamu

 • dílčí indexy jsou vždy počítány z celkového pořadí:
  • výsledků státních přijímacích zkoušek s váhou 60 %. Pořadí se určuje z celkového součtu bodů za předměty MAT a CJL,
  • výsledků hodnocení školních kritérií s váhou 40 %. Pořadí se určuje ze součtu průměrů z MAT, ČJL a celého vysvědčení,
   • uchazeči, kteří doloží příslušnost ke sportovnímu klubu navíc získávají bonus -15 bodů,
 • celkový index je následně určen součtem dílčích indexů,
 • pořadí v seznamu pro přijetí pak určuje výsledná hodnota celkového indexu (menší je lepší),
 • v případě shodného celkového indexu rozhoduje lepší průměr z předmětu ČJL, následně z předmětu MAT na vysvědčení a následně celkový průměr z předložených vysvědčení.

Redukované hodnocení

 • u uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.,
 • po vykonání jednotné přijímací zkoušky z matematiky a úspěšném pohovoru bude uchazeč zařazen do seznamu oprávněných uchazečů dle tzv. redukované hodnocení. Více informací k redukovanému hodnocení naleznete na tomto odkazu.
Poznámka:
 • cizí jazyk: AJ (pro všechny obory vzdělávání s maturitní zkouškou) + NJ (pro obor Ekonomika a podnikání)
 • cizinci, který doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení promíjí na žádost zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem (bližší informace k rozhovoru budou zaslány společně s pozvánkou k jednotné přijímací zkoušce). Cizinec má právo na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.

 


Ke stažení: