Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Přijímací řízení

Přijímací řízeníUchazeč.png

Zpět Přihláška Kritéria pro přijetí Výsledky přijímacího řízení2. kolo přijímacího řízení


Harmonogram přijímacího řízení pro zahájení studia ve školním roce 2023/2024

Termín

Aktivita

do 31. ledna 2023

Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

do 1. března 2023

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky. Úřední hodiny sekretariátu školy po-pá, 8:00-15:00 hod. Jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo mailem.

do 15. března 2023

Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky obdrží na své kmenové škole zápisový lístek. Ostatní uchazeči jej mohou získat od krajského úřadu, a to na základě písemné žádosti.

13. dubna 2023

1. řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky.

14. dubna 2023

2. řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky.

10. května 2023

1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky.

11. května 2023

2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky.

22. dubna 2023

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení u oborů vzdělání s výučním listem.

do 28. dubna 2023

Poskytnutí výsledků jednotné přijímací zkoušky školám od CZVV.

do 30. dubna 2023

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení u oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

od 24. dubna do 9. května 2023

Přijímací řízení (odevzdání zápisového lístku) pro obor vzdělání s výučním listem (obor Elektrikář, denní forma vzdělávání, přijímací zkoušky se nekonají).

od 2. května do 16. května 2023

Přijímací řízení (odevzdání zápisového lístku a podpis smlouvy o studiu) pro obory vzdělání s maturitní zkouškou.

9. května 2023

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku do oboru vzdělání s výučním listem (obor Elektrikář, denní forma vzdělávání, neplatí pro uchazeče v odvolacím řízení).

16. května 2023

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (neplatí pro uchazeče v odvolacím řízení).

 

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, může testy konat ve dvou termínech, a to 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. O termínu zkoušky opět rozhodne pořadí, ve kterém danou školu s oborem uvede.

Jednotné zkušební schéma

PZ_RT_13.4.jpgPZ_RT_14.4.jpg

PZ_NT_10.5.jpgPZ_NT_11.5.jpg


Podání omluvy

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se písemně omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeč může konat zkoušku v náhradním termínu.

Upozornění

Novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou k dispozici na odkazu Specifikace požadavků.

Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít testy z předchozích let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete na odkazu Testová zadání k procvičování.

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minutPovolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete na odkazu Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Hodnocení zkoušky

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy zohledňují i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů apod. Kritéria, stanovená pro Střední školu AGC a.s. naleznete na tomto odkazu. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., střední školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Centrum poskytuje výsledky jednotné přijímací zkoušky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí výsledků uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy.