Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Dálková forma vzdělávání > Přijímací řízení ZDS > Kritéria pro obor s maturitou ZDS

Kritéria pro obor s maturitouUchazeč.png

Zpět


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01) … 28 studentů.

Kritéria pro zahájení přijímacího řízení

Zařazení do seznamu bude realizováno pro uchazeče, kteří:

 • ukončují úplné střední vzdělávání s maturitou v jiném oboru;
 • již ukončili úplné střední vzdělávání s maturitou v jiném oboru;
 • předloží platnou přihlášku ke studiu v termínu od 1. února 2024 do 20. února 2024, a to jedním z následujících způsobů:
  1. elektronicky prostřednictvím IS DiPSy na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.). Přílohy vkládáte do systému DiPSy pouze jednou;
  2. v podobě výpisu získaného z IS DiPSy bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli školy zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh, které vkládáte do systému DiPSy pouze jednou;
  3. na tiskopisu, (ke stažení zde) včetně příloh v listinné podobě, a to na každou školu, uvedenou v přihlášce.

Přihláška musí obsahovat tyto přílohy:

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (ke stažení zde) pro soustavu oborů vzdělání ve skupině 75 – Pedagogika dle NV 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání;
 • platný doklad (originál nebo ověřená kopie) o ukončeném úplném středním vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání nebo
 • platné potvrzení o probíhajícím (nedokončeném) studiu oboru s maturitou v příslušném vzdělávacím zařízení, pokud uchazeči doposud nebyl vydán doklad o dosažení příslušného stupně úplného středního vzdělání k datu podání přihlášky, a doklad o ukončeném úplném středním vzdělání předloží škole nejpozději do 1. září daného kalendářního roku;
 • doklad o uhrazení administrativního poplatku 500,- Kč formou:
  • kopie výpisu z účtu s příkazem převodu na účet školy č. 17179983/0300 (do zprávy pro příjemce uvést ZDS + jméno uchazeče), nebo
  • kopie příjmového dokladu v případě úhrady v hotovosti na sekretariátu v budově "A" školy.

Kritéria pro přijetí a zahájení studia

 • umístění se v pořadí do plánovaného počtu;
 • účast na přijímacím řízení;
 • uzavření smlouvy o studiu s finančním příspěvkem studenta;
 • úhrada příspěvku na studium minimálně za 1. pololetí ve výši 7 500,- Kč nejpozději do 1. září daného kalendářního roku (roční finanční příspěvek činí 15 000,- Kč).

Výpočet indexu v seznamu

Index je počítán z celkového pořadí školní přijímací zkoušky se zahrnutými kritérii, které se určuje ze součtu přidělených bodů (maximálně 200) od nejvyššího po nejnižší:

 • školní přijímací zkouška sestává z:
  1. Test ze základních znalostí humanitních věd, metodiky a komunikace  – pedagogika, psychologie, ČJ, případová studie, motivační dopis … 0-90 bodů;
 • školní kritéria pro další hodnocení uchazeče:
  1. Opakovaně podaná přihláška v průběhu posledních dvou let (z důvodu předchozího nepřijetí ke studiu). Podmínkou je uvedení této skutečnosti viditelně na přihlášce … 50 bodů;
  2. Potvrzení o současném pracovním poměru ve výchovně vzdělávacím zařízení (pozor, nejedná se o pracovní smlouvu!). Doložení originálu potvrzení o aktuálním pracovně právním vztahu platném ke dni podání přihlášky, vydané školským zařízením evidovaným v rejstříku škol. Musí se prokazatelně jednat o výchovně vzdělávací činnost v uvedeném zařízení. Pokud uchazeč doloží více potvrzení, započítá se pouze jedno … 30 bodů;
  3. Prokázání zájmu o obor doložením originálu potvrzení o současné nebo předchozí výchovně vzdělávací činnosti v jiném než aktuálně pracovně právním vztahu (vedení zájmových kroužků, sportovní, jazykový, dětský tábor apod.). Pokud uchazeč doloží více potvrzení, započítává se pouze jedno … 20 bodů;

  4. Doklad o absolvování minimálně 4 let ZUŠ v hudebním, výtvarném nebo tanečním oboru. Pokud uchazeč doloží více dokladů, započítává se pouze jedno … 10 bodů.
Důležité!
 • úřední dny pro podání přihlášky na tiskopisu jsou stanoveny na pondělí až čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin na budově "C" (úsek celoživotního vzdělávání). Za podání přihlášky se považuje kompletní podání přihlášky včetně všech příloh k datu podání přihlášky. Na pozdější dodání nebude brán zřetel;
 • poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč (zahrnuje administrativní náklady spojené se správním řízením) hradí uchazeč o studium nejpozději v termínu stanoveném pro podání přihlášky ke studiu;
 • v případě neúčasti na přijímacím řízení je uchazeč povinen se do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdává studia a jeho místo bude nabídnuto dalšímu uchazeči v pořadí.

 

Poznámka:
 • v případě shodného celkového indexu rozhoduje (ve stanoveném pořadí):
  1. počet bodů z testu,
  2. opakovaně podaná přihláška,
  3. potvrzení o současném pracovním poměru,
  4. prokázání zájmu o obor,
  5. absolvování ZUŠ,
 • příspěvek na studium je možno od druhého pololetí hradit i v měsíčních splátkách, v minimální výši 1 500,- Kč;
 • v případě úhrady příspěvku na studium firmou je možné vystavit fakturu na základě objednávky.

 

 

 

V Teplicích dne: 20. ledna 2024

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy


Ke stažení: