Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty

Projekty


Aktivity školy Stipendijní program ECDL program


Naše škola realizuje nebo realizovala celou řadu projektů, zaměřených na široké spektrum oblastí, související se vzděláváním žáků i učitelského sboru, pilotní projekty a ověřování, přičemž mnoho poznatků, získaných ze spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi, bylo zavedeno do praktického využívání. Podrobnější informace o projektech naleznete na níže uvedených odkazech jednotlivých projektů.

Novější 1

Operační program Jan Amos Komenský

Datum konání: 1. 9. 2023

Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Více

Publikováno 6. 9. 2023 15:55

Erasmus+: Pracovní stáž v Maďarsku

Datum konání: 3. 3. 2024 - 23. 3. 2024

 

Více

Autor: Ing. Stanislav Jakoubek Publikováno 3. 3. 2024 21:00

ERASMUS+ : Distanční prvky výuky v denní formě vzdělávání

Datum konání: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025

 

Více

Autor: Ing. Stanislav Jakoubek Publikováno 17. 1. 2024 9:53

Erasmus+ : Experiences from abroad

Datum konání: 19. 3. 2023 - 8. 4. 2023

  

Více

Autor: Ing. Stanislav Jakoubek a kol. Publikováno 10. 3. 2023 17:21

Průša pro školy

Datum konání: 1. 3. 2023 - 31. 5. 2023

3D tisk zábavnou formou zároveň rozvíjí kreativitu i technické myšlení. V moderním školství je jednou z nejpopulárnějších nových technologií. Firma Průša research, a.s. je vývojář a výrobce světoznámých 3D tiskáren ORIGINAL PRUSA. Pro všechny školy, univerzity a další vzdělávací instituce v září 2020 spustili program Průša pro školy, který školám s 3D tiskem pomůže po technické i didaktické stránce.

Více

Autor: Ing. Stanislav Jakoubek Publikováno 11. 3. 2023 7:18

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Datum konání: 31. 10. 2022

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Více

Publikováno 9. 11. 2022 13:07

PODPORA ÚSPĚŠNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Datum konání: 1. 9. 2022

ÚK IKP B2 REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/19_078/0017431 je spolufinancován Evropskou unií. 

Více

Publikováno 9. 11. 2022 13:33

EDUGrant - projekt na podporu vybudování nové učebny IoT

Datum konání: 28. 6. 2022 - 30. 6. 2023

Střední škola AGC a.s.

Více

Autor: Ing. Stanislav Jakoubek Publikováno 28. 6. 2022 13:16

Erasmus+ : New Hungarian Experience

Datum konání: 20. 2. 2022 - 12. 3. 2022

Projekt "New Hungarian Experience" je zaměřen na obecný cíl programu Erasmus+ (Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě) v podpoře výměn, spolupráce a mobilit mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Evropského společenství k zajištění zvýšení kvality procesu vzdělávání. Projekt má svým charakterem sledovat zkvalitnění odborné počáteční přípravy v oblasti profesní, jazykové, komunikační i společensko-kulturní.

Více

Autor: Ing. Stanislav Jakoubek Publikováno 1. 12. 2021

Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání

Datum konání: 1. 2. 2021 - 31. 8. 2022

Obsahem pokusného ověřování je plnění povinné školní docházky v základních školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a vzdělávání ve středních školách s využitím kombinovaného vzdělávání, tedy s využitím technických prostředků pro vzdělávání na dálku bez osobní přítomnosti žáků v části vyučovací doby ve škole.

Více

Autor: Tomáš Holomek Publikováno 13. 2. 2021 12:12

Pokusné ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT

Datum konání: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") vyhlašuje v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování zaměřené na možnost uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky. Cílem je nahrazení jedné profilové zkoušky certifikátem ECDL.

Více

Publikováno 24. 12. 2020 12:46

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Datum konání: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2023

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Více

Publikováno 27. 7. 2022 11:06

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK

Datum konání: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2023

Projekt MŠMT a Ústeckého kraje

Více

Autor: Tomáš Holomek Publikováno 1. 7. 2021 8:26

Kompetence 4.0

Datum konání: 1. 4. 2020 - 30. 12. 2022

Projekt se zaměřuje na maximální využití příležitostí, které 4. průmyslová revoluce přináší trhu práce v České republice. Průmysl 4.0 spočívá ve spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality. Česko má nejvíce pracovních míst, kterých se dotknou změny související s Průmyslem 4.0. Ze všech stávajících pracovních míst cca 10 % patrně zcela zanikne a u dalších cca 35 % pracovních míst se zásadně změní jejich náplň, protože významnou část činností převezmou moderní technologie.

Více

Publikováno 24. 12. 2020 11:57

Šablony pro SŠ a VOŠ II

Datum konání: 12. 2. 2020 - 31. 8. 2022

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga.

Více

Publikováno 14. 12. 2020 18:31

Maják – síť kolegiální podpory

Datum konání: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2020

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ ke zprostředkování nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyziky a chemie, a ověřovat si je v praxi, sdílet vlastní řešení. Cíle bylo dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Více

Publikováno 19. 12. 2020 12:59

A Experiência Portuguesa

Datum konání: 4. 10. 2014 - 18. 10. 2014

Projekt "A Experiência Portuguesa" je zaměřen na obecný cíl programu Erasmus+ (Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě) v podpoře výměn, spolupráce a mobilit mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Evropského společenství k zajištění zvýšení kvality procesu vzdělávání. Projekt má svým charakterem sledovat zkvalitnění odborné počáteční přípravy v oblasti profesní, jazykové, komunikační i společensko-kulturní.

Více

Publikováno 23. 12. 2020 10:47

Správná praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem

Datum konání: 1. 12. 2013 - 31. 8. 2015

Kvalita provádění stavebních prací v celém jeho procesu je naléhavým ekonomickým problémem, ale i problémem společenským ve všech zemích celého světa při provádění obkladů keramickými obkladovými materiály, sklem, ale i umělým kamenem či betonovými obkladovými prvky. Projekt řeší požadavky na kvalitu stavebních konstrukcí, použitými technologiemi a způsobem provedení. Příručky doplňují normy ISO, EN (ISO 13006, ČSN EN 11441, ČSN EN 53 3451).

Více

Publikováno 22. 12. 2020 19:07

Bückeburg pod hákovým křížem – nuceně nasazení ve venkovském prostoru

Datum konání: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2014

Rozhovory s pamětníky a rešerše žáků z Teplic a Bückeburgu v rámci výstavního projektu na téma nucené práce. Žáci mají vypracovat dokumentaci, jak se v Teplicích a okolí dnes zachází s otázkou nacistické minulosti a jak je nacistická doba ukotvena ve veřejném povědomí obyvatel Teplic a okolí (památníky, pamětní dny atd.). Žáci mají vypátrat, co je hlavní myšlenkou vzpomínkové kultury a jak se tato s ohledem na obsáhlé zpracování minulosti s pohledem na "oběti" a "pachatele" nechá zařadit.

Více

Publikováno 23. 12. 2020 12:51

Inco-Net - Neformální učení ve vzdělávání a profesi

Datum konání: 1. 8. 2012 - 31. 7. 2014

Projekt se zaměřuje na tematiku, která má nejvyšší prioritu nejen v zemích zúčastněných institucí, ale pravděpodobně v celé Evropě, tj. na neformální učení. V důsledku nutného zajištění odborných sil hraje důležitou roli vytvoření, zhodnocení, doložení a srovnatelnost forem neformálního učení. Právě spoluobčané mající nevhodnou či povolání vzdálenou kvalifikaci často disponují skrytým talentem, který mohou pozdvihnout a nutnou kvalifikací rozvíjet a využít.

Více

Publikováno 14. 12. 2020 16:21

Novější 1