Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Celoživotní vzdělávání > Nabídka > Středisko ECDL > Co znamená ECDL

Co znamená ECDLLogo-ECDL.png

Zpět Testování ECDL


Mezinárodní projekt, který si klade za cíl stanovit souměřitelná kritéria pro stanovení úrovně počítačové gramotnosti u jednotlivých uchazečů, což je nakonec deklarováno vystavením mezinárodního certifikátu a indexu, který obsahuje výpis všech úspěšně složených testů z předem stanovených oblastí výpočetní techniky (tzv. modulů).

V čem spočívá koncept ECDL?

Jistě se shodneme na tom, že s počítači se v pracovním procesu setkáte téměř všude, ať už děláte (nebo chcete dělat) cokoliv. A myslíte si, že umíte s počítačem pracovat? Pravděpodobně si to opravdu myslíte. Ale je tomu opravdu tak? A myslíte si, že stávajícímu či budoucímu zaměstnavateli bude vaše "myslím" stačit? Nepravděpodobné! A myslíte si, že stávajícímu či budoucímu zaměstnavateli bude mezinárodně uznávaný, standardizovaný, objektivní a nezávislý certifikát stačit? Téměř jisté!

 

ecdl_Core.pngPůvodem evropský projekt ECDL (European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nově je koncept mezinárodně označován zkratkou ICDL (International Certification of Digital Literacy).

Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

Garance kvality

ecdl_eCitizen.pngGaranty jednotné vypovídací schopnosti ECDL / ICDL certifikátů a kvality celého konceptu ECDL / ICDL jsou nadnárodní organizace Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd a ICDL Foundation (do roku 2018 ECDL Foundation), nezisková nadace založená v Irsku v roce 1997 za podpory Evropské komise za účelem koordinace, podpory a rozvoje konceptu ECDL ve světě.

Licenci pro šíření konceptu ECDL v České republice získala v roce 1999 Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člen CEPIS. ČSKI je nezisková organizace (profesní občanské sdružení), která ručí za kvalitu konceptu ECDL / ICDL v ČR. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením tohoto konceptu ustanovila ČSKI pracovní skupinu pro rozvoj digitální gramotnosti (ECDL-CZ), kterou v rámci své firemní společenské odpovědnosti zásadní měrou podporuje významná česká technologická společnost CertiCon a.s.

ECDL / ICDL zkoušky lze skládat pouze u vzdělávacích organizací, resp. testovacích středisek k tomu účelu akreditovaných příslušným národním licenciátem, a to prakticky ve kterékoli zemi na světě. Vyhodnocování výsledků ECDL /ICDL zkoušek mohou provádět pouze speciálně vyškolení a pro tento účel akreditovaní testeři.

Celosvětový standard

Koncept ECDL vznikl v západní Evropě s cílem stanovit minimální rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností potřebných pro účelné, efektivní a bezpečné využívání digitálních technologií, a současně vyvinout standardizovaný, objektivní a nezávislý způsob jejich ověřování.

V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů (zástupců členských zemí EU) ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností. Mezinárodně definovaný vzdělávací obsah a jednotný způsob provádění praktických zkoušek se rychle staly standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i celého světa.

Řada významných národních i nadnárodních společností integrovala principy konceptu ECDL / ICDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců. Orgány a instituce státní správy v celé řadě zemí (nejen v EU) využívají měřitelnost digitálních kompetencí konceptu ECDL / ICDL jako zdroj informací pro další vzdělávání svých úředníků i jako nástroj personální politiky. Tisíce škol všech stupňů v rámci mnoha zemí světa pak vyučují dle ECDL / ICDL sylabů a ověřují nabyté znalosti a dovednosti formou ECDL / ICDL zkoušek – získané certifikáty pak pomáhají absolventům škol při vstupu na trh práce. Často je koncept ECDL / ICDL ve světě využíván ministerstvy školství jako nástroj pro digitální vzdělávání pedagogů. Řada členských zemí využívá koncept ECDL / ICDL jako nezávislý nástroj pro měření výsledků rekvalifikačních procesů.

Co zahrnuje koncept ECDL?

 • ECDL Sylabus – veřejně dostupné dokumenty definující tematické oblasti a hloubku znalostí a dovedností v každé oblasti počítačové gramotnosti, resp. znalostí a dovedností.
 • Databázi otázek a úkolů (Question and Test Base – QTB) – neveřejná sada otázek a úkolů k odpovídajícím tématům definovaným příslušným ECDL Sylabem (ECDL Core, ECDL Advanced, ECDL Image Editing a dalšími ECDL Sylaby).
 • Směrnice pro organizaci a vedení ECDL testování – obsahující mezinárodně standardizovaná organizační a procesní pravidla pro ECDL testování.
 • Metodiku pro hodnocení výsledků ECDL testů – zajišťující jednotnost a objektivitu hodnocení vypracovaných testů.
 • Metodiku zabezpečení a kontroly kvality testování – obsahující soubor technických, organizačních a procesních pravidel podporujících kvalitu procesů.
 • Soubor chráněné symboliky ECDL, chráněných názvů a jejich zkratek.
 • Mezinárodně standardizovaný soubor ECDL dokladů.

Programy konceptu ECDL / ICDL

Mezinárodní koncept ECDL / ICDL zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, které jsou přizpůsobeny pro různé cílové skupiny.

Vzdělávací a certifikační programy konceptu ECDL / ICDL se rozdělují jak podle obtížnosti a tematických oblastí (např. základní program "ECDL Core", pokročilý program "ECDL Advanced" nebo program "Digitální fotografie"), tak nově podle cílových skupin, pro které jsou určeny (např. program ICDL Workforce, ICDL Professional nebo program ICDL Digital Student). Rozdělení podle cílových skupin ale neznamená, že např. student střední školy by nemohl skládat zkoušky z programu ICDL Professional. Rozdělení programů ECDL / ICDL podle obtížnosti, resp. tematických oblastí, je využíváno především při procesu akreditace testovacích středisek a testerů a v licenční politice (ECDL indexy).

Proč využít pro vzdělávání a certifikaci koncept ECDL / ICDL?

V čem je výjimečný?

 • JE STANDARDIZOVANÝ … na celém světě jsou používány stejné sylaby, stejné zkušební úlohy, stejná procesní pravidla a podmínky zkoušek; vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
 • JE OBJEKTIVNÍ … mezinárodně jednotná metodika hodnocení výsledků zkoušek, národní a mezinárodní inspekce kvality a národní profesní neziskové organizace jsou garanty kvality korektnosti závěrečných zkoušek; hodnocení výsledků zkoušek je anonymní
 • JE NEZÁVISLÝ … zkoušky jsou nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů
 • JE MĚŘITELNÝ … všechny programy mají své sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a konkrétně specifikují požadovaný rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností
 • JE PRAKTICKÝ … drtivá většina zkušebních úloh je "ze života", zkoušky probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi

Co může přinést jednotlivcům?

 • ECDL / ICDL CERTIFIKÁTY … mezinárodně uznávané doklady jsou cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně komukoli doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE … malé a střední podniky vyhledávají především zaměstnance s dostatečnými přenositelnými digitálními dovednostmi
 • ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY NA TRHU PRÁCE … přenositelné digitální dovednosti zvyšují schopnost přizpůsobit se operativně novým požadavkům zaměstnavatele nebo změnám profese
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ … digitálně gramotní a kvalifikovaní studenti lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ … vlastních znalostí a dovedností práce s digitálními technologiemi
 • OSOBNÍ MOTIVACI … pro další vzdělávání nejen v oblasti digitálních technologií
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ … z efektivnějšího a smysluplného využívání digitálních technologií
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY … a následně lepší pracovní výsledky, a to nejen při práci s digitálními technologiemi
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE … nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli

Co může poskytnout vzdělávací organizaci?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI … o tom, že vzdělávaná osoba disponuje potřebnou úrovní přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a že je možné smysluplně navázat dalším vzděláváním
 • NÁSTROJ NA ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ … vzdělávané osoby se vzdělávají mnohem intenzivněji, protože jsou si vědomy, že jim nepostačí pouhá účast na školení, ale že budou skládat závěrečné zkoušky
 • OBJEKTIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU … kterou může vzdělávací organizace cíleně využít při následném vzdělávání nebo zvyšování kvality svých vzdělávacích služeb

Co může poskytnout zaměstnavatelům?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI … že držitel některého z ECDL / ICDL certifikátů umí smysluplně a efektivně využívat digitální, resp. informační a komunikační technologie
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU … při přijímacích pohovorech není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. "umí s počítačem"
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ … digitálně gramotné či kvalifikované zaměstnance není nutné dlouho a nákladně "dovzdělávat"; ti se mohou ihned a efektivně věnovat plnění pracovních úkolů
 • MOŽNOST OBJEKTIVNĚ POSOUDIT … přenositelné digitální znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a možnost následně cíleně investovat do vzdělávání jen v takových oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ … pro řízení lidských zdrojů a pro personální politiku v organizaci
 • SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU PODPORU … digitálně gramotní zaměstnanci již nezatěžují své kolegy či technickou podporu zaměstnavatele s jednoduchými nebo opakovanými dotazy a problémy