Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Denní forma vzdělávání > Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky denní studiumMaturita.png

Zpět Výsledkový portál Jarní termín Podzimní termín

Opravné termíny

MŠMT Opatřením obecné povahy ze dne 28. dubna 2021 upravuje počet opravných termínů u didaktických testů a praktických zkoušek, a to následovně:

  • Žákovi, který byl ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu a praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky.

Podle novely školského zákona se maturitní zkouška skládá ze dvou částí: společné a profilové. Každá z nich se dále dělí na jednotlivé zkoušky, které musí žák pro získání středoškolského vzdělání s maturitou vykonat úspěšně.

Zkušebními předměty společné části MZ jsou český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo matematika. Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. Hodnocení je pouze slovní "uspěl(a)" nebo "neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části MZ pro příslušný zkušební předmět. Zkoušky společné části MZ jsou neveřejné.

Profilová část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části MZ zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek (jejich nabídku v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem, formu, témata a termíny určí ředitel školy). Žák může v rámci profilové zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. I zde stanovuje termín, formu a témata ředitel školy.

Profilová část MZ se může konat formou: vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, písemné zkoušky, písemné práce, praktické zkoušky nebo jejich kombinací.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Písemné zkoušky a písemné práce, a pokud je to nutné,  i praktické zkoušky jsou neveřejné, ostatní jsou veřejné.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil vůbec. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Pokusy se počítají na zkoušky (ne na dílčí části).

Opravné a náhradní zkoušky

Do počtu opravných nebo náhradních zkoušek profilové části z ČJL a CJ, který si žák zvolil ve společné části, se započítávají všechny dřívější pokusy ze společné části. Pokud žák dosud nevykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné části, úspěšně vykonané PP a ÚZ z ČJL a CJ se považují za zkoušky profilové části. CZVV převede výsledek na stupeň prospěchu v protokolu o výsledcích profilové části. Vykonal-li žák úspěšně celou společnou část, koná pouze dosud nevykonané profilové zkoušky. Celkové hodnocení se provádí dle pravidel předchozího znění vyhlášky (účinnost do 15. 10. 2020) a ve společné části na vysvědčení zůstávají známky. 


Rozhodnutí ředitele školy o obsahu a hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky pro rok 2022

Tento dokument má obecně platnou závaznost a je předmětným doplněním Klasifikačního řádu školy, slouží k zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou a závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2021/2022.


Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších novel.

Grafické znázornění maturitního modelu 2022:

Společná část

Profilová část

2 povinné zkoušky:

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk nebo matematika

povinné zkoušky:

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk (pokud byl zvolen ve společné části)
  • 2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

  • cizí jazyk
  • matematika
  • matematika rozšiřující

max. 2 nepovinné zkoušky:

  • nabídku stanovuje ředitel školy pro jednotlivé obory vzdělávání

Ke stažení: