Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Denní forma vzdělávání > Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky denní studiumMaturita.png

Zpět Výsledkový portál Jarní termín Podzimní termín


Aktuální informace k MZ 2021

Na základě Opatření obecné povahy vydaného MŠMT dne 29. 1. 2021 dochází k následujícím změnám v konání MZ 2021:

 • Maturitní zkoušku může konat žák, který je žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 • Žákovi, který neprospěl nebo nebyl hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021(opravná i  náhradní zkouška jsou komisionální).
 • Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Pokud žák vykoná opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. března 2021 neúspěšně, nemůže již žádat znovu o vykonání stejných opravných nebo náhradních zkoušek do 30. června 2021.
 • Žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí a do 30. června 2021 nevykonal opravné či náhradní zkoušky, i přestože ve 2. pololetí prospěl, nebude připuštěn ke konání maturitní zkoušky. Pro tyto žáky trvá období školního vyučování do 30. června 2021.
 • V případě, že žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl z některých předmětů ve 2. pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů. Pokud tedy žák uspěje u maturitní zkoušky, získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pak výsledky hodnocení za 2. pololetí nemají na tuto skutečnost vliv. Takové vysvědčení může mít vliv v rámci kritérií při přijímání na vysokou nebo vyšší odbornou školu. Dále se také nemůže takový absolvent přihlásit ke zkrácenému studiu. 
 • Každý žák posledního ročníku (i ten který prospěl v obou pololetích školního roku 2020/2021) může požádat o opakování ročníku. O povolení opakování ročníku rozhoduje ředitel školy. Na vyhovění žádosti nemá žák právní nárok.
 • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykoná-li žák maturitní zkoušku v řádném nebo mimořádném termínu, je žákem školy do 30. června 2021.
 • V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test z českého jazyka a literatury 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část) a z matematiky 135 minut.
 • Žák, který je přihlášen ke společné části MZ v jarním zkušebním období a z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním se z konání této zkoušky omluví, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021. Mimořádný termín se koná 14. - 16. května 2021 ve spádových školách.
 • V jarním zkušebním období žák posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou a ten, kdo konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020Sb. koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatura a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky (písemné práce nekoná). To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků. 

 

Podle novely školského zákona se maturitní zkouška skládá ze dvou částí: společné a profilové. Každá z nich se dále dělí na jednotlivé zkoušky, které musí žák pro získání středoškolského vzdělání s maturitou vykonat úspěšně.

Zkušebními předměty společné části MZ jsou český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo matematika. Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. Hodnocení je pouze slovní "uspěl(a)" nebo "neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části MZ pro příslušný zkušební předmět. Zkoušky společné části MZ jsou neveřejné.

Profilová část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části MZ zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek (jejich nabídku v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem, formu, témata a termíny určí ředitel školy). Žák může v rámci profilové zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. I zde stanovuje termín, formu a témata ředitel školy.

Profilová část MZ se může konat formou: vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, písemné zkoušky, písemné práce, praktické zkoušky nebo jejich kombinací.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Písemné zkoušky a písemné práce, a pokud je to nutné,  i praktické zkoušky jsou neveřejné, ostatní jsou veřejné.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil vůbec. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Pokusy se počítají na zkoušky (ne na dílčí části).

Opravné a náhradní zkoušky

Do počtu opravných nebo náhradních zkoušek profilové části z ČJL a CJ, který si žák zvolil ve společné části, se započítávají všechny dřívější pokusy ze společné části. Pokud žák dosud nevykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné části, úspěšně vykonané PP a ÚZ z ČJL a CJ se považují za zkoušky profilové části. CZVV převede výsledek na stupeň prospěchu v protokolu o výsledcích profilové části. Vykonal-li žák úspěšně celou společnou část, koná pouze dosud nevykonané profilové zkoušky. Celkové hodnocení se provádí dle pravidel předchozího znění vyhlášky (účinnost do 15. 10. 2020) a ve společné části na vysvědčení zůstávají známky. 

 


Rozhodnutí ředitele školy o obsahu a hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky pro rok 2021

Tento dokument má obecně platnou závaznost a je předmětným doplněním Klasifikačního řádu školy, slouží k zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou a závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2020/2021.


Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších novel.

Grafické znázornění maturitního modelu 2021:

Společná část

Profilová část

2 povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika

povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (pokud byl zvolen ve společné části)
 • 2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

 • cizí jazyk
 • matematika
 • matematika rozšiřující

max. 2 nepovinné zkoušky:

 • nabídku stanovuje ředitel školy pro jednotlivé obory vzdělávání

Ke stažení: