Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Dálková forma vzdělávání > Předškolní a mimoškolní pedagogika ZDS

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Zpět


Kód oboru:  75-31-M/01
Název ŠVP:  Učitel MŠ a vychovatel
Kategorie vzdělání:  Úplné střední odborné vzdělání s maturitou - zkrácené studium (2 roky)
Skupina oboru:  Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
Výstupní certifikát:  Vysvědčení o maturitní zkoušce

Zdravotní požadavky

Uchazeč nesmí mít diagnostikovány prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Ke studiu tohoto oboru proto vyžadujeme zvláštní lékařské potvrzení k přihlášce.

Charakteristika přípravy v oboru

Studenti jsou vedeni k výchovné a vzdělávací práci a k zájmovým činnostem s dětmi a mládeží. Naučí se jak se podílet na rozvoji předpokladů svěřených dětí, zvláště rozumových, citových, tělesných a sociálních; jak dětem rozumět a komunikovat s nimi; jak rozvíjet klíčové kompetence dětí a mládeže; jak svoji práci hodnotit. Ke své práci s dětmi a mládeží potřebují mít znalosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie, biologie, také z výtvarné a dramatické výchovy, tělesné výchovy, hudební výchovy. V oboru se studenti učí, proč a jak dbát na bezpečnost dětí, osvojí si zásady zdravého životního stylu a budou znát právní normy, které se jich týkají. Studenti budou umět připravovat projekty k výchově a vzdělávání dětí, tj. naplánovat a připravit činnosti pro děti, pak je organizovat a řídit v rámci svého pracoviště.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) předchozí školy: Hudební výchova, Výtvarná výchova, Občanská výchova

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci pro práci s dětmi a mládeží. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s přímým výchovně-vzdělávacím působením na děti a mládež. Uplatní se jako učitelé mateřských škol, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, ve kterých se pracuje s dětmi a mládeží (výjimkou jsou školská zařízení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo preventivně výchovnou péči, viz § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). Absolventi najdou uplatnění také v neškolských zařízeních, např. sociálních nebo zdravotnických, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

7531M01.pngUcebni_PMP_ZDS.jpg


Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. května 2009, č. j. 9325/2009-23

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ

Všeobecné vzdělávání navazuje na vzdělávání na základní škole podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Zahrnuje tyto vzdělávací oblasti: přírodovědné vzdělávání, estetické vzdělávání a vzdělávání pro zdraví.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Učí studenty hlouběji rozumět jevům, dějům, principům a zákonům vybraných oblastí živé i neživé přírody. Obsahuje pouze složku biologickou.

Směřuje k tomu, aby studenti spolehlivě využívali přírodovědných znalostí a dovedností jak v soukromé sféře, tak hlavně v jejich budoucí profesi. V technických oborech je připravuje na možnost dalšího celoživotního vzdělávání, založeného na přírodovědných nebo technických vědních disciplínách. Vede je k odpovědnosti a k jednání podle zásad udržitelného rozvoje.

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Výrazně kultivuje osobnost studentů, učí je rozumět kráse v nejrůznějších jejích podobách – od krásy živé přírody, neživé přírody až po krásu v umění a v užitém umění, včetně krásy techniky a kulturní krajiny. Rozvíjí kladný vztah studentů k materiálním a duchovním hodnotám, k lidské práci a k talentu v nich obsaženým. V neposlední řadě učí studenty rozlišovat a oceňovat skutečné a hodnotné umění od konzumního braku a nehodnotné produkce různých masových médií.

Základem obsahů vzdělávání je především slovesné umění; studenti se učí interpretovat literární texty různých žánrů (vyjadřovat se o svých prožitcích, o obsahu a formě, o různých souvislostech textů), včetně vybraných děl náročnějších, tvořících součást klasického fondu domácí literatury i literatury světové.

Jiné složky umění zařazuje škola do obsahů ŠVP v různém rozsahu a obsahu podle svých specifických záměrů a rovněž v souvislosti s daným oborem vzdělání.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ

Má co nejvíce rozvinout a podpořit takové postoje a jednání studentů, které povedou ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za zdraví.

Významnou složkou tohoto rámce je vlastní tělesná výchova, která směřuje k pozitivnímu prožívání pohybu i sportování a kultivuje projevy studentů v této oblasti.

Studenti se učí náležitě vnímat a respektovat potřeby svého těla v jeho tělesné, duševní a sociální jednotě a rozumět tomu, jak působí výživa, životní prostředí, hygiena, pohybové aktivity, kladné city, nepříjemné prožitky, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy atp. na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem a proti médii prosazovanému kultu krásného těla, který mnohdy ohrožuje zdraví mladých lidí.

Rovněž ochrana lidí za mimořádných situací a první pomoc jsou důležitými obsahy této složky vzdělávání. Studenti se učí cílevědomě pečovat o bezpečnost při každé své činnosti být odpovědný za své jednání.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem obsahového okruhu je poskytnout studentům odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí práci učitele mateřské školy, vychovatele nebo pedagoga volného času. Studenti se učí pochopit a objasnit funkci výchovy a vzdělávání, charakterizovat cíle, obsah, metody a formy předškolního a zájmového vzdělávání. Dokáží popsat zařízení (mateřská škola, školní družina), ve kterých vzdělávání probíhá. Učí se uplatňovat zásady pedagogické komunikace. Učí se, jak plánovat a organizovat činnosti v předškolním a zájmovém vzdělávání, jak je provádět s dětmi a hodnotit jejich výsledky. Studenti se dovídají o dějinách pedagogiky, získávají přehled o základních právních normách. Dokáží používat odbornou terminologii z pedagogiky a psychologie. Učí se o vývoji osobnosti a jejím poznávání, připravují se na to, aby uměli sledovat a vyhodnocovat pokroky dětí, učí se o problémech dětí s různými druhy postižení a využívat vědomosti a dovednosti z psychologie k řízení pedagogických situací. Budou připraveni na řešení problémů ve vzdělávání, i na dodržování bezpečnosti a hygieny. Učivo čerpá z pedagogiky (zejména obecné, sociální, speciální), z rámcových vzdělávacích programů, z psychologie či bezpečnostních ustanovení.

Oblast pedagogické činnosti - předškolní nebo zájmové vzdělávání – si stanovuje škola. Součástí vzdělávacího programu je odborná praxe na vzdělávacích nebo zájmových pracovištích.

DIDAKTIKA PEDAGOGICKÝCH ČINNOSTÍ

V obsahovém okruhu se studenti seznamují se základními druhy pedagogické činnosti v předškolním a zájmovém vzdělávání. Rozumí pojmům pedagogika a didaktika. Studenti se učí o významu estetické výchovy, prohlubují si vědomosti a dovednosti v činnostech, kterým se učili na základní škole, např. ve výtvarném, hudebním, dramatickém a pohybovém vzdělávání (např. se učí hrát na hudební nástroj a tomu, jak osvojené dovednosti využívat při práci s dětmi). Učí se, jak rozvíjet poznávání a praktické dovednosti dětí, např. jak ovlivňovat vztah dětí k práci, vědě, technice nebo životnímu prostředí, pohybovým aktivitám či výtvarnému umění nebo cizímu jazyku. Studenti se učí získané kompetence aplikovat v pedagogické činnosti s dětmi: učí se, jak učit.

Oblast pedagogické činnosti s ohledem na věk a možnosti dětí - předškolní nebo zájmové vzdělávání - si stanovuje škola.