Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > Inco-Net - Řešení regionálního nedostatku odborníků

Inco-Net - Řešení regionálního nedostatku odborníkůDatum konání:
1.8.2008
Datum ukončení:
31.7.2010

Inco-Net - projekt Partnerství - Řešení regionálního nedostatku odborníků

Partnerství projektu je tvořeno společnostmi a  institucemi z  oblasti vzdělávání z  5 zemí EU. Všechny země se potýkají s podobným problémem, kterým je nedostatečný zájem mladých (žáků ZŠ) o střední odborné vzdělání. Navzdory široké nabídce vzdělávacích programů na odborných technických školách a  poptávce zaměstnavatelů po těchto profesích, se počet studentů neustále snižuje. Firmy tak denně čelí nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. Cílem projektu je pomoc při řešení této situace a zvýšení zájmu žáků o odborné vzdělání. Cílová skupina jsou žáci ZŠ ve věku 10-15 let. Uspořádány budou kulaté stoly a workshopy, vytvořeny budou propagační materiály a  letáky. Jejich obsah bude odrážet výsledky průzkumů a srovnávacích analýz provedených v jednotlivých zemích zapojených do projektu. Snahou je vytvořit společnou strategii s dlouhodobým efektem na žáky, která ovlivní jejich rozhodnutí při volbě vzdělání a budoucí profese směrem k odbornému vzdělání. Tím se také ovlivní struktura volné pracovní síly na trhu práce a  dojde k vyvážení nabídky pracovních sil a poptávky zaměstnavatelů.

Registrační číslo projektu:  CZ/08/LLP-PS/P-1/LdV/034
Název programu:  Regionální nedostatek odborných sil – Evropské koncepty
Datum zahájení projektu:  1. 8. 2008
Datum ukončení projektu:  317. 2010

Instituce odborného vzdělávání – partneři z České republiky, Polska, Maďarska a Německa se v rámci mezinárodní sítě pod titulem „Inco-Net – International Cooperation Network for vocational Training and European Integration“ pravidelně setkávají k nejrůznějším tématům odborného vzdělávání a výcviku k povolání. Od roku 2002 se 5 vzdělávacích institucí setkávalo 2x až 3x ročně k vzájemné výměně zkušeností, informací o situaci ve vzdělávání na školní, regionální, národní i evropské úrovni a k předávání si poznatků z národních projektů a vlastních aktivit. Uvedené vzdělávací instituce realizují společné projekty mobilit, organizují společné vzdělávání pedagogů a řídících pracovníků škol, vytváří modelové projekty na dvoustranných úrovních a realizují další společné akce (dovednostní, kulturní, sportovní a společenské).

Síť Inco-Net si v rámci partnerské spolupráce vytyčila cíle intenzivnějšího zabývání se otázkou na téma "Řešení regionálního nedostatku odborníků" na základě vlastních šetření, využití známých výzkumů, asociování dalších podnikatelských i jiných subjektů a využití jejich poznatků.

Každá partnerská instituce má v jejím regionu nejrůznější vztahy, postupy a iniciativy v místních sítích a vytváří národní modelové postupy k tomuto tématu. Soubor zkušeností a výsledků národních projektů v rámci mezinárodního partnerství přinese přenosové efekty v rámci sítě i mimo ní. Prostřednictvím účasti dalších regionálních partnerů by měly výsledky mezinárodní spolupráce být transformovány na regionální podmínky. Asociovaní partneři mohou prostřednictvím zástupců hospodářství, politiky a vzdělávání využívat další poznatky.

V lednu 2008 byl podán uvedený projekt všemi institucemi a naše SŠT AGC a.s. v Teplicích obdržela na jeho realizaci finanční grant. V rámci projektu je plánováno 6 společných setkání v průběhu dvou let od 1. srpna 2008 do 31. července 2010.

Našimi partnery v projektu jsou:

V rámci projektu partnerství jsou postupně realizovány následující aktivity:

 • výměny poznatků ke stanovení a upřesnění nejvíce nedostatkových oborů v regionu;
 • srovnání regionálních potencionálně kritických míst v nedostatku odborníků;
 • motivace podnikatelských subjektů ke strategickým plánům personálního rozvoje;
 • výměna pedagogických aktivit ke kvalifikacím v podnicích;
 • identifikace a náměty k odstranění určitých bloků v osobním rozvoji a další kvalifikaci;
 • srovnání národních podpůrných systémů;
 • vytvoření zkušenostní databanky k zajištění regionálních i přeshraničních transferů Good Practice k tématu zajišťování odborníků, získávání žáků základních škol pro studium nedostatkových oborů;
 • vypracování určitých doporučení k zajišťování a rozvoji odborných pracovních sil;
 • iniciování nových inovačních projektů a kvalifikačních modelů pro zajištění a rozvoj odborníků.

Stálými zástupci na jednáních jsou:

 • Susann Höft, Inka Grieser /ABW a BSA Angermünde,
 • László Mihálik, Irma Röth /AGSKS Miskolc,
 • Zbigniew Staszak, Justyna Lotecka /WZDZ Gorzow,
 • Miroslav Votínský, Anna Dobiášová /SPŠ Třebíč,
 • Josef Dvořák, Joachim Švejnoha /SŠT AGC Teplice.

K jednotlivým setkáním a tématům - pracovním workshopům jsou vždy zváni  další odborníci z příslušných partnerských i asociovaných institucí i další zainteresovaní hosté.

Prezentace projektu: Česká verze English version Deutsche Version


1. setkání a jednání v maďarském Miskolci ve dnech 1. až 4. října 2008

Inconet_6.jpgÚčast za naší školu: JUDr. J. Dvořák, ředitel školy, Mgr. J. Švejnoha, zástupce ředitele pro praktické vyučování - vedoucí projektu za SŠT AGC, Ing. J. Myslivec, zástupce ředitele pro věci provozně - ekonomické.

Program jednání

Projednání celého projektu, cílů, jednotlivých aktivit v průběhu projektu, úkoly každé instituce, upřesňování aktivit, obsahů jednotlivých etap projektu, postupné úkoly pro příslušné mobility, ekonomické záležitosti, otázka evaluace, diseminace a termínů mobilit.

Mgr. Joachim Švejnoha, 10. 10. 2008

2. setkání, jednání a workshop v německém Angermünde ve dnech 11. až 14. února 2009

Inconet_7.jpgÚčast na jednání: JUDr. J. Dvořák, ředitel školy, Mgr. J. Švejnoha, zástupce ředitele pro praktické vyučování - vedoucí projektu za SŠT AGC, Ing. A. Kočová, vedoucí odboru trhu práce, Úřad práce v Teplicích.

Program jednání

Na programu jednání byl kromě vlastních výsledků šetření v oblasti nedostatkových odborných pracovních sil i mezinárodní workshop se zástupci Úřadů práce, Hospodářských a jiných  komor, Regionálních agentur pro zprostředkování odborných pracovních sil, podnikatelských sdružení a dalších sociálních partnerů jednotlivých regionů ze všech zúčastněných zemí. Byly přijaty dílčí závěry a stanoveny úkoly na období do pracovního setkání v Teplicích v květnu 2009.

Mgr. Joachim Švejnoha, 16. 2. 2009

3. část projektu v SŠT AGC a.s. v Teplicích ve dnech 13. až 16. května 2009

Inconet_8.jpgÚčast na jednání za naší školu: JUDr. J. Dvořák, ředitel školy, Mgr. J. Švejnoha, zástupce ředitele pro PV - vedoucí projektu za SŠT AGC, Ing. T. Holomek, odborný učitel informačních technologií.

Program jednání

Na programu jednání bylo zhodnocení dosavadní práce, představení vlastních projektů a programů pro zvyšování kvalifikace odborných sil v podnicích a pro podniky např. E-learningem, podpory kvalifikací pomocí IT techniky, akcemi kvalifikací konanými při zaměstnání a dokvalifikováním na pracovních místech. Byly přijaty určité závěry a stanoveny úkoly do setkání v říjnu v polském Gorzowě a Gronówě.

Mgr. Joachim Švejnoha, 18. 5. 2009

Průběžná zpráva

4. část projektu - jednání a workshop v polském Gronówě ve dnech 18. až 20. října 2009

Inconet_9.jpgÚčast na jednání za SŠT AGC: JUDr. J. Dvořák, ředitel školy, Mgr. J. Švejnoha, zástupce ředitele pro praktické vyučování - vedoucí projektu za SŠT AGC a.s., Ing. T. Holomek, odborný učitel informačních technologií.

Program jednání

Inconet_10.jpgNa programu jednání bylo zhodnocení práce od posledního jednání, informace o činnosti institucí, prezentace jednotlivých projektů a aktivit zabývajících se vzděláváním zvláštních, obtížněji zaměstnavatelných skupin (nezaměstnaní starší 50 let, matky po mateřské dovolené, mladí bez potřebné praxe, bez dokončeného odborného i jiného vzdělání) a obtížněji vzdělavatelných či jinak handicapovaných skupin (osoby s nedokončeným základním vzděláním, migranti a j.). Akce se kromě zástupců institucí zapojených do projektu zúčastnili i hosté z polských a německých úřadů práce a agentur zabezpečujících odborné pracovní síly. Byly stanoveny úkoly do příštího jednání v Třebíči (20. - 22. 1. 2010).

Mgr. Joachim Švejnoha, 21. 10. 2009

5. část projektu - jednání a workshop ve Velkém Meziříčí a v SPŠ Třebíč ve dnech 20. až 22. ledna 2010

Inconet_11.jpgÚčast na jednání za SŠT AGC: JUDr. J. Dvořák, ředitel školy, Mgr. J. Švejnoha, zástupce ředitele pro praktické vyučování - vedoucí projektu za SŠT AGC a.s., Ing. T. Holomek, odborný učitel informačních technologií.

Program jednání

Inconet_12.jpgNa programu jednání bylo zhodnocení práce, prezentace jednotlivých institucí a shrnutí splnění předchozích úkolů. V rámci pracovního workshopu byl získán přehled o tom, co příslušné instituce činí k odstranění nedostatku odborných pracovních sil. Workshopu se zúčastnili zástupci Úřadů práce, Krajského úřadu - odboru školství kraje Vysočina, Hospodářské komory, Západomoravské VŠ, německá zástupkyně Agentury pro zabezpečení odborníků a systému EURES, zástupci ČEZ - EDU Dukovany, firmy Mann-Hummel a zástupci institucí jednotlivých zemí projektu. Byla zformulována doporučení ohledně získávání a přípravy odborníků. Byla podepsána smlouva a stanoveny úkoly do příštího setkání v německém Angermünde, které se bude konat ve dnech 24. - 27. března 2010.

Mgr. Joachim Švejnoha, 25. 1. 2010

6. část projektu - jednání a workshop v ABW Angermünde 24. až 27. 3. 2010

Inconet_13.jpgÚčast na jednání za SŠT AGC: JUDr. J. Dvořák, ředitel školy, Mgr. J. Švejnoha, zástupce ředitele pro praktické vyučování - vedoucí projektu za SŠT AGC, Ing. T. Holomek, IT specialista.

Program jednání

Inconet_14.jpgNa programu jednání bylo zhodnocení práce a splnění jednotlivých úkolů, představení nárysu finálního produktu a stanoveny termíny a úkoly pro nejbližší období do zakončení projektu. Velmi zajímavou částí byla i exkurze do firmy Butting.

V rámci pracovního workshopu byly shrnuty dosavadní výsledky projektu a projednávána jednotlivá doporučení k zajišťování odborných pracovních sil. Workshopu se kromě zástupců účastnických institucí zúčastnilo 10 hostů z regionálních úřadů práce v Miskolci, Gorzowě, Frankfurtu, Eberswalde, Uckermarku a dále zástupci Hospodářských komor, vysokých škol a agentur zabývajících se získáváním odborníků a otázkou projektu obecně. Dále byla projednána možnost spolupráce vzdělávacích institucí po skončení tohoto projektu do budoucna.