Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > German Experiences

German ExperiencesDatum konání:
23.10.2011
Datum ukončení:
5.11.2011

Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

Registrační číslo projektu:  CZ/11/LLP-LdV/IVT/134186
Název programu:  Lifelong Learning Programme
Zkrácený název projektu:  GEREXP
Datum zahájení projektu:  23. 10. 2011
Datum ukončení projektu:  05. 11. 2011
Doba realizace projektu:  14 dnů

 

GEREXP.JPGProjekt je zaměřen na obecný cíl programu LLP-LDV v podpoře výměn, spolupráce a mobilit mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Evropského společenství k záruce a zlepšování kvality.

Projekt sleduje zlepšení odborné počáteční přípravy v oblasti odborné, jazykové, komunikační i společenské. Zapojeni budou studenti oborů Ekonomika a podnikání - Management obchodu a Informační technologie. Hlavní cíle jsou v podpoře účastníků odborné přípravy, v získání a rozvoje jejich vědomostí, dovedností a kvalifikací, v zlepšení kvality a přispěje se tak i k zvýšení objemu vyslaných studentů. Výsledkem projektu stáží bude zkvalitnění osobního rozvoje a lepší připravenost účastníků na vstup na trh práce národní i evropský, navázání širších kontaktů a další rozvoj spolupráce mezi naší institucí a institucemi v zahraničí včetně regionálních firem. Výstupní přínos bude i pro vysílající a přijímající instituce dalším prohloubením navázaných kontaktů a vzájemným přenosem nejlepších zkušeností.

Stáže se budou konat v institucích zabezpečujících počáteční odborné vzdělávání a vzdělávání celoživotní včetně firem zajištěných přijímající organizací. Zahraničním partnerem - hostitelskou a přijímající institucí v Německu je Angermünder Bildung Werk. Instituce mají bohaté zkušenosti v oblastech počátečního odborného i celoživotního vzdělávání. Realizace čtrnáctidenních stáží se předpokládá od října 2011 do května 2012. Dle možností přijímající instituce bude mobilita realizována v jednom termínu s 15 studenty a dvěma pedagogy (koncem října, počátkem listopadu 2011) eventuálně v termínech dvou (navíc jarní termín v dubnu 2012. Bude přihlédnuto a zajištěno i zapojení žáků ze sociálně slabších rodin a rovnoměrné zastoupení chlapců a dívek. Speciální potřeby jsou pro účastníky i v rozšíření poznatků v tématech, které nejsou v naší výuce realizovány a dále v načerpání specifických zkušeností z německých institucí.

Pracovní program a úkoly

Střední škola technická AGC a.s.

 • Projednání programu a zajištění jednotlivých úkolů akce mezi partnery - zodpovědný pracovník - vedoucí projektu Ing. T. Holomek za vysílající organizaci a zodpovědný pracovník - koordinátor p. V. Maas za přijímající organizaci
 • Výběr účastníků - třídní učitelé, učitelé odborných předmětů, učitelé cizích jazyků, vedoucí projektu - zkušení pedagogičtí pracovníci - zodpovídá ředitel školy
 • Jazyková příprava po vlastním výběru účastníků - zkušený jazykový učitel z oblasti mimo vlastní školu (uzavření smlouvy - ředitel školy)
 • Výběr doprovodných pedagogů s jazykovými (NJ, AJ) a odbornými zkušenostmi, bližším vztahem k žákům - zodpovídá ředitel školy
 • Společně se zodpovědným pracovníkem ABW Angermünde (p. V. Maas) a z naší strany Ing. T. Holomkem - upřesnění programu, obsahů a náplně stáže s konkretizací na jednotlivá pracovní místa dle potřeb účastníků a cílů vysílající instituce
 • Příprava smluv s účastníky a doprovodnými pracovníky (Ing. T. Holomek - vedoucí projektu) ve spolupráci se ZŘ pro věci provozně - ekonomické Ing. J. Myslivcem
 • Zajištění pojištění účastníků a doprovodných osob (ZŘ pro věci provozně-ekonomické Ing. J. Myslivec)
 • Zajištění dopravy (vlakem) z Teplic do Angermünde a zpět (ZŘ pro věci provozně - ekonomické Ing. J. Myslivec)
 • Vedení účetnictví projektu - ZŘ pro věci provozně-ekonomické - Ing. J. Myslivec
 • Praktická realizace mobility pod vedením pedagogických pracovníků vysílající instituce - zajišťování dozoru, koordinace akcí, kontrola vykonávaných činností, vedení žáků k pravidelnému zapisování činnosti a dílčích poznámek jako podkladu k vypracování závěrečné zprávy
 • Provedení úhrady přijatých faktur od přijímající instituce ze strany vysílající instituce - zástupce ředitele pro věci provozně - ekonomické Ing. J. Myslivec
 • Organizace společné hodnotící schůzky účastníků a vedení školy včetně zainteresovaných pedagogů po návratu z akce zpět do vysílající instituce - odp. vedoucí projektu Ing. T. Holomek
 • Koordinace úkolu vypracování závěrečné zprávy ze strany účastníků - doprovodní pedagogové ve spolupráci s vedoucím projektu - vyhotovení do tří týdnů po návratu z mobility
 • Vypracování závěrečné zprávy projektu - vedoucí projektu Ing. T. Holomek
 • Vypracování závěrečné finanční zprávy - ZŘ pro věci provozně - ekonomické Ing. J. Myslivec

Angermünder Bildungswerk e. V.

 • Zajištění a organizace mobility, jednotlivých proškolení a praxe (V. Maas) - zkušený a zodpovědný pracovník hostitelské instituce ABW Angermünde
 • Zajištění ubytování, stravování a místní přepravy ze strany přijímající instituce p. Inka Mohns (zástupkyně ředitelky) a p. Volkhardt Maas (zodpovědný koordinační pracovník)
 • Zajištění kulturních, místopisných, sportovních a společenských akcí po dobu trvání výměn - p. V. Maas - odp. koordinační pracovník
 • Kontrola a koordinace průběhu stáže a vykonávaných činností ze strany přijímající instituce (koordinátor p. V. Maas)
 • Koordinátor přijímající instituce p. V. Maas je zodpovědný za řešení případných připomínek ze strany účastníků a doprovodných pracovníků
 • Zajištění průběžného a závěrečného hodnocení pobytu včetně vyhotovení Certifikátu - Osvědčení o účasti na stáži (Volkhard Maas - koordinátor)
 • Provedení vyfakturování ubytování, stravování, místní dopravy a dalších náležitostí ze strany přijímající instituce instituci vysílající - ekonomický útvar ABW Angermünde na základě podkladů koordinátora p. V. Maase

Příprava na zahraniční stáže bude realizována v průběhu září a října 2011 pro podzimní termín stáže a pro eventuální jarní termín od ledna do dubna 2011. V první fázi proběhne kulturní a místopisná příprava (cca 3 ÷ 4 hod.), která bude vedena bývalým vedoucím projektů eventuálně pedagogy, kteří již místo v minulosti navštívili. Dále proběhne doplňková příprava jazyková (v rozsahu cca 40 hodin) i se zaměřením na odbornost a používané odborné termíny. V závěru přípravy proběhne odborná příprava na konkrétní pracovní činnosti a na místa zajištěná přijímající institucí (cca 2 ÷ 3 hod.) a závěrečná příprava kulturní a společenská (cca 2 hod.). Tento systém se nám v minulosti velice dobře osvědčil a studenti jej dobře přijali a respektovali. V místě stáže - v Angermünde proběhnou v té souvislosti další doplňkové akce přípravy.

Podpora účastníků ze strany vysílající instituce

 1. Zajištění přepravy tam i zpět - z Teplic do Angermünde.
 2. Místní přepravu z vlaku na ubytovnu, rozvoz na pracoviště i zpět a dopravu při exkurzích a zájezdech zajistí přijímající instituce. Pojištění bude zajištěno tradičně hromadným osvědčeným způsobem u České pojišťovny.
 3. Ubytování v místě zajišťuje přijímající instituce zpravidla ve velmi pěkných ubytovacích zařízeních včetně snídaně. Možnosti jsou v jejich vlastním ubytovacím zařízení Europäische Jugendcamp (kde však záleží, zda je v době stáže volné), penzionu Ekchert ve městě anebo v hotelu mimo město (z ekonomických důvodů).
 4. Stravování zajišťuje také přijímající instituce a naše instituce tyto záležitosti hromadně uhradí na základě zaslané faktury.
 5. Doprovodným pedagogům navíc poskytujeme pro pobyt přiměřené kapesné. V jednání je případné poskytnutí stravného na večeři všem účastníkům, pokud místa praxe budou ve větších vzdálenostech.

Dohled nad účastníky v průběhu stáže budou zajišťovat doprovázející pedagogové (za naší stranu) a zodpovědná osoba za průběh stáže ze strany hostitele (většinou kontaktní osoba - v tomto případě p. Volkhardt Maas). Na těchto bude i kontrola či monitoring dodržování pracovního programu i dohled nad případným postupným zlepšováním či pokroku účastníků. V přípravě je realizace i monitorovací návštěva ze strany vedení přijímající instituce. Doprovázející osoby budou na místě mobilní (zapůjčené osobní auto) a budou vybaveny od vysílající instituce kapesným. Pro kontrolu ze strany vysílající instituce plánujeme i monitorovací návštěvu dvou až tří osob - jednoho člena užšího vedení školy (ředitele nebo ZŘ), vedoucího projektu eventuálně jednoho zástupce pedagogů vyučujících odborné předměty u příslušných oborů.

Vyslání doprovodných osob je z našeho pohledu nutné z několika důvodů:

 1. více než polovina účastníků nebude v době konání stáže plnoletých a proto budou vyžadovat větší péči a dohled;
 2. rozmístění na praxi, doprava a ubytování budou náročnější z hlediska rozmístění a časových návazností a proto bude dobrá účast doprovodných osob;
 3. jedná se o celkově početnější - patnáctičlennou skupinu. Z těchto důvodů považujeme účast doprovodných pedagogů za nutnou.

Řízení projektu bude zabezpečovat tým vedení školy ve složení - ředitel, vedoucí projektu, zástupce ředitele pro věci provozně - ekonomické (finanční řízení projektu).

 • schůzka po schválení projektu (6/2011), určení dalšího postupu;
 • založení účtu v EURO (po schválení), před uzavřením grantové smlouvy;
 • v případě nutnosti - přípravná návštěva - konec června popř. počátek července 2011;
 • schůzka - konec srpna 2011 - zajištění stáže včetně přípravy, určení pedagogického doprovodu;
 • pravidelně budou prováděny schůzky před odjezdem a po návratu - s vyhodnocením akce.

Hlavním nositelem zodpovědnosti je vedoucí celého projektu (Ing.Tomáš Holomek), který pravidelně informuje ředitele. Smlouvy budou zajištěny v rozsahu předloženém včetně našich vnitřních s rodiči a účastníky.

Kvalita bude zajištěna kontrolou pedagogického dozoru ze strany vysílající instituce a koordinátorem či jinou pověřenou osobou, ze strany přijímající instituce. Dále bude zajištěna jednotlivými zprávami, informacemi vedoucích a eventuální monitorovací návštěvou ze strany vysílající instituce.

Plánovaná činnost

 1. /neděle/ - sraz Teplice - hlavní vlakové nádraží, přeprava vlakem Teplice - Ústí nad Labem - Dresden - Berlín - Angermünde, dále místní přeprava na místo ubytování, večeře.
 2. /pondělí/ - přechod nebo přeprava z ubytování do ABW Angermünde. Oficiální přivítání, seznámení s vedením instituce a zodpovědnými osobami, seznámení s programem, školení bezpečnosti a ochrany zdraví v budovách školy a na jednotlivých pracovištích, seznámení s pracovišti instituce, přednáška o místě a regionu (Angermünde, Uckermark, Brandenburg), o kulturních a místopisných zvláštnostech, seznámení s odbornými záležitostmi stáže, informace o rozmístění na jednotlivá pracoviště. Odpoledne prohlídka Angermünde s vysvětlením historie a vývoje města, seznámení s kulturními, sportovními a místopisnými zajímavostmi.
 3. /úterý/ - rozvoz na jednotlivá místa praxí - firemní pracoviště v ABW Angermünde, BSA Angermünde, DL ABW Angermünde a další firmy dle konkrétní situace a podmínek. Na pracovištích provozně – ekonomických budou zajišťovány příslušné činnosti - administrativní činnosti, činnosti provozní, mzdové i všeobecné účtárny, pokladní, fakturační, skladové a archivační záležitosti. Žáci Informačních technologií se v prvním týdnu zúčastní odborné výuky a praxe v oboru umělecký design - oblast návrhářství, reklam, úpravy fotografií atd. Odpoledne - setkání se studenty ABW Angermünde a BSA Angermünde.
 4. /středa/ - dopoledne dtto úterý. Odpoledne - pěší vycházka a návštěva přírodopisného centra Blumberger Mhle.
 5. /čtvrtek/ - dopoledne dtto středa. Odpoledne - výlet do 20 km vzdáleného města průmyslu Schwedt spojený s exkurzí do některého významného podniku.
 6. /pátek/ - dopoledne dtto čtvrtek. Odpoledne - osobní volno.
 7. /sobota/ - výlet do Berlína. Vlakem Angermünde - Berlín a zpět. V Berlíně - prohlídka pamětihodností, TV věž, Pergamonské muzeum, ulice Under den Linden, Brandenburger Tor, areál vládních budov a Bundestagu, Potsdammer Platz atd. dle zájmů. Odpoledne 2 hodiny osobní volno. Návrat ve večerních hodinách.
 8. /neděle/ - Autobusový výlet - Templin, Prenzlau, Wolgast, Stralsund - historie, mořské muzeum, přístav, radnice.
 9. /pondělí/ - rozvoz na jednotlivá místa praxí - firemní pracoviště v ABW Angermünde, BSA Angermünde, DL ABW Angermünde a další firmy dle konkrétní situace a podmínek. Na pracovištích provozně – ekonomických budou zajišťovány příslušné činnosti - administrativní činnosti, činnosti provozní, mzdové i všeobecné účtárny, pokladní, fakturační, skladové a archivační záležitosti. Výměna pracovišť jednotlivých účastníků. Žáci Informačních technologií se v druhém týdnu zúčastní odborné praxe v oborech informační technologie - na praxi poskytujících firmách v oblasti praktického využití výpočetní techniky - tvorba WEB stránek, umělecký design, oblast návrhářství, reklam, úpravy fotografií atd. Odpoledne - sportovní soutěže se studenty ABW Angermünde a BSA Angermünde. Malá kopaná, volejbal.
 10. /úterý/ - dopoledne dtto pondělí 2. týdne. Odpoledne beseda s koordinátorem a vedením instituce ABW Angermünde e. V. za účelem hodnocení dosavadního průběhu stáže, osobní volno.
 11. /středa/ - dopoledne dtto úterý 2. týdne. Odpoledne - setkání se studenty ABW a BSA Angermünde, společné volno k poznávání města a navázání či rozvoje bližších kontaktů.
 12. /čtvrtek/ - dopoledne dtto středa 2. týdne. Odpoledne výlet do vodního volnočasového ráje a obchodního centra Schwedt.
 13. /pátek/ - dopoledne dtto čtvrtek 2. týdne. Odpoledne setkání s vedením instituce a koordinátorem projektu - zhodnocení stáže a pobytu, předání osvědčení o účasti, osobní volno, rozloučení s místními studenty a zodpovědnými osobami.
 14. /sobota/- balení, přeprava na nádraží, odjezd vlakem Angermünde - Berlín - Dresden - Ústí nad Labem - Teplice. Příjezd do Teplic ve večerních hodinách.