Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > Šablony pro SŠ a VOŠ II

Šablony pro SŠ a VOŠ IIDatum konání:
12.2.2020
Datum ukončení:
31.8.2022

Škola AGC - šablony pro rozvoj

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ II


Projekt EU 2019 – 2022

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016904
Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zkrácený název projektu:  Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků SŠ
Datum zahájení projektu:  12. 2. 2020
Datum ukončení projektu:  318. 2022
Doba realizace projektu:  24 měsíců

Anotace projektu

Sablony_II_Publicity.jpgCílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Cíle výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II

 • podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.),
 • pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze,
 • pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem,
 • zavedení a podpora nových metod ve výuce,
 • větší propojení teorie s praxí - spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • šablony personální podpory (školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele),
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP),
 • vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemová výuka,
 • zapojení odborníka z praxe do výuky,
 • projektová výuka,
 • zájmové kluby,
 • rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti,
 • aktivity zaměřené na výuku s digitálními technologiemi, včetně jejich pořízení,
 • a další…

Aktivity projektu pro Střední školu AGC a.s.

2.III/5 - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání dané školy zapsaných ve školském rejstříku s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

2.III/6 - Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

2.III/7 - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Zaměřujeme se na následující oblasti:

a) čtenářská gramotnost;
c) cizí jazyky;
d) osobnostně sociální rozvoj;
g) kariérové vzdělávání;
h) projektová výuka;
j) ICT.

2.III/11 - Tandemová výuka v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

2.III/12 - CLIL ve výuce v SŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL (Content and Language Integrated Learning – je myšlenka integrace obsahového a jazykového vzdělávání. Záměrem je vyučovat vybraný předmět nebo předměty nebo jejich části prostřednictvím cizího jazyka) při výuce nejazykových předmětů.

2.III/13 - Nové metody ve výuce v SŠ

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků středních škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.

2.III/15 - Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

2.III/17 - Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

Cílem této aktivity je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.

2.III/18 - Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

2.III/20 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem, např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.