Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > Kompetence 4.0

Kompetence 4.0Datum konání:
1.4.2020
Datum ukončení:
30.12.2022

Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce - Kompetence 4.0

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231
Název programu: 

KOMPETENCE 4.0

Realizátor projektu:  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Datum zahájení projektu:  1. 4. 2020
Datum ukončení projektu:  30. 122022
Doba realizace projektu:  33 měsíců

Základní informace o projektu

Projekt se zaměřuje na maximální využití příležitostí, které 4. průmyslová revoluce (dále jen "Průmysl 4.0") přináší trhu práce v České republice. Průmysl 4.0 spočívá ve spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality. Podle studie OECD Employment Outlook 2016 má Česko spolu se Slovenskem nejvíce pracovních míst, kterých se dotknou změny související s Průmyslem 4.0. Dle zmiňované studie lze očekávat, že ze všech stávajících pracovních míst cca 10 % patrně zcela zanikne a u dalších cca 35 % pracovních míst se zásadně změní jejich náplň, protože významnou část činností převezmou moderní technologie. Odborníci předpokládají současně vznik nových atraktivních pracovních míst, a to především v regionech s vhodně kvalifikovanou pracovní silou.

Změny, které s sebou přináší Průmysl 4.0, jsou natolik zásadní, že je nezbytné nastavit adekvátní systémový přístup k jejich zvládnutí vycházející například z užší spolupráce firem a vzdělávacích institucí.

Možnost spolupráce při realizaci projektu Kompetence 4.0

Do projektu jsou zapojeny školy a firmy s působností ve Středočeském, Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Studijní obory škol a pracovní pozice firem musí svým zaměřením odpovídat vybraným sektorům hospodářství:

Elektromobilita, Energetika, Chemie, Informační a komunikační technologie (kybernetická bezpečnost), Kreativní průmysl (herní průmysl), Logistika, Maloobchod se zaměřením na e-commerce a internetový marketing, Moderní průmyslová/strojírenská výroba, Potravinářství a Stavebnictví.

Za účelem implementace prvků duálního vzdělávání budou podpořena stávající i nová partnerství.

Podporou se rozumí jak odborné poradenství a konzultační činnost, tak i finanční podpora pracovníků ze zapojených škol a firem. Konzultační činnost bude zaměřena na implementaci poznatků z praxe do školních vzdělávacích programů a řešení otázek vyplývající z praktického vyučování na pracovištích firem z hlediska potřebných právních, administrativních či prostorových úprav.

Cílem této spolupráce je nastavit vhodné podmínky pro praktické vyučování (odborný výcvik, odborné praxe) v reálném prostředí firem a podpořit implementaci vybraných prvků duálního vzdělávání a prvků moderních technologií v podmínkách ČR.

Cíle projektu

 • Podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající z Průmyslu 4.0 tak, aby po skončení realizace projektu byly schopny včas predikovat a reagovat na budoucí potřeby trhu práce.
 • Vytvořit a v praxi otestovat nástroj pro včasnou identifikaci v budoucnu vyžadovaných kompetencí v 10 klíčových sektorech hospodářství.
 • Rozšířit spolupráci firem a škol v každém zapojeném regionu o praktickou aplikaci prvků duálního vzdělávání pro zajištění vzájemné komplementarity ve vztahu k potřebám pracovního trhu.
 • Šířit dále informace a navrhnout doporučení pro případné procesní a legislativní úpravy v dané oblasti.

V počáteční fázi projektu bude vybráno deset klíčových sektorů hospodářství, u nichž se předpokládá významný posun k automatizaci výroby. Odborníci z řad zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí následně v rámci oborových i mezioborových pracovních skupin navrhnou a vytvoří metodické postupy pro včasnou identifikaci budoucích požadavků světa práce. Předpoklady pro výkon povolání budou průběžně popisovat formou kompetencí a kvalifikačních požadavků. Na základě identifikace a zmapování budoucích kompetencí proběhne aktualizace Centrální databáze kompetencí (CDK) v rámci Národní soustavy povolání (NSP). Více o jednotlivých klíčových aktivitách projektu najdete zde.

Výstupy a přínosy projektu v praxi

 • Analýzy zahraničních studií a trendů na trhu práce
 • Metodika mapování budoucích kompetencí trhu práce se zapojením sektorových a průřezových pracovních skupin včetně stanovení základních pravidel pro zakládání spolupráce firem a škol
 • Metodika tvorby sektorových kompetenčních pyramid jako nástroje pro systémové vymezení požadavků trhu práce a s tím související návrh aktualizace Centrální databáze kompetencí (CDK) o popis nových a v budoucnu vyžadovaných kompetencí ve vazbě na Průmysl 4.0
 • Vytvoření deseti sektorových kompetenčních pyramid v jednotlivých sektorech s provazbou na oblast vzdělávání
 • Regionální workshopy na téma partnerství škol a firem a 10 sektorových kulatých stolů na téma sdílení informací o nových kompetencích a jejich přenos do odborné přípravy
 • Podpora prohlubování stávajících partnerství firem a škol a navazování nových partnerství firem a škol
 • Vytvoření sítě odborníků, komunikace s výzkumnou a aplikační sférou, ustanovení pracovních skupin oborníků zastupujících zvolené sektory hospodářství
 • Informační letáky shrnující základní poznatky v oblasti poskytování praktického vyučování na firemních pracovištích a akce, na kterých se zástupci firem a škol seznámí s problematikou vzájemné spolupráce na základě zpracované metodiky
 • 4 odborné články zaměřené na výstupy projektu

Cílové skupiny projektu Kompetence 4.0

Nejvýznamnější cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé a poskytovatelé vzdělávání, zástupci firem, odborníci na dané sektory hospodářství a zástupci středních odborných škol a učilišť na území zapojených krajů.

Tito aktéři jsou do projektu zapojeni prostřednictvím pracovních skupin a workshopů. Budou se průběžně podílet na přípravě metodik a standardů pro spolupráci firem a škol či na predikci nových kompetencí. Současně bude podpořeno zakládání a rozvoj partnerství firem a škol pomocí zprostředkování kontaktů, odborného poradenství a sdílením dobré praxe.

Partneři projektu se aktivně podílejí na realizaci většiny aktivit projektu, spolupracují na přípravě analýz a metodik, figurují v sektorových pracovních skupinách, mají významnou roli při navazovaní partnerství škol a firem. Zaměstnanci MPSV a Úřadu práce ČR se budou účastnit zejména regionálních workshopů věnovaných práci s metodikou predikce budoucích kompetencí a dále sektorových pracovních skupin.