Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Dálková forma vzdělávání > Maturitní zkoušky > Jarní termín > Profilová část

Profilová část MZ dálkové studiumMaturita.png

Zpět Rozpis zkoušek


Plán zabezpečení

Maturitní třídy

 • Obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika, třída 2D

Termíny konání maturitních zkoušek 

 • Přihlášení studentů k MZ2021: do 1. prosince 2020
 • Uzavření klasifikace a docházky: 14. května 2021
 • Pedagogická a klasifikační porada pro končící ročníky: 17. května 2021
 • Studijní volno: 17. - 21. května 2021
 • Praktická profilová zkouška:
  • 2D (učebna 1 a 2 na budově A) … 29. - 30. dubna 2021
   • Losování zadání … 7:45 hod.
   • Začátek zkoušky … 8:00 hod.
   • Předpokládaný konec zkoušky …  13:00 hod.
 • Ústní a profilové zkoušky (učebna 12 budova A, zázemí pro maturanty v učebně 11 budova A):
  • 2D … 7. - 9. června 2021

Složení stálé maturitní zkušební komise

 • třída 2D
  • předseda … MI - jmenována KUUK odborem školství, mládeže a tělovýchovy;
  • místopředseda … MB - jmenován ředitelem školy;
  • třídní učitel … MP.

Předání maturitního vysvědčení

Bude upřesněno.


Profilové zkoušky - maturitní témata

Rozhodnutí o náplni profilových maturitních zkoušek

Střední škola AGC a.s. zastoupená ředitelem školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán, na základě Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou a ve znění Vyhlášky č. 371/2012 Sb. rozhodl u jednotlivých oborů vzdělání o zařazení maturitních předmětů profilové části maturitní zkoušky následovně:

Profilové předměty maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky je založena na ŠVP, ten určuje názvy maturitní předmětů, předměty nepovinné a jednotlivé zkoušky (kapitola Charakteristika ŠVP). Tento dokument rozvíjí náplň jednotlivých zkoušek a klasifikuje obsahovou náplň a to z hlediska jednotlivých témat dle kterých probíhá vlastní profilová zkouška (student si vylosuje téma z předložené sady) a dále pak témat, která jsou zveřejněna na stránkách školy a slouží k cílené přípravě studenta ke zkoušce. Jednotlivá témata navrhují odborní učitelé, projednává a doporučuje ke schválení předmětová komise. S konečnou platností témata profilových zkoušek schvaluje ředitel školy.

Témata profilových předmětů MZ

Témata k profilovým zkouškám schvaluje ředitel školy dle ŠVP. Témata jsou zveřejňována v září daného školního roku pro maturitní zkoušky konané v jarním a podzimním termínu. Zveřejňují se pouze témata oborů vzdělání u kterých proběhnou maturitní zkoušky v daném roce.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01

Povinná ústní profilová zkouška:

 • Pedagogika … pedagogika, pedagog, pedagogické disciplíny, předškolní vzdělávání, diagnostika, školská soustava, legislativa, obecná didaktika, metodika tělesné, výtvarné a hudební výchovy, metodika dramatické, jazykové a literární výchovy.
 • Psychologie … obecná psychologie, psychologické disciplíny, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, sociální psychologie, psychopatologie, spolupráce s rodinou, vývoj osobnosti, biologie dítěte, komunikační strategie a rétorika.

Volitelně povinná praktická zkouška:

 • Hudební výchova s metodikou … nácvik písní s metodickou obhajobou, výchovně-vzdělávací cíle pro výchovu dětí ke správnému dýchání a hlasové průpravě, dějiny hudby, teorie hudby,

nebo

Nepovinná ústní profilová zkouška:


Mechanik elektrotechnik, kód  26-41-L/51 

(pouze opravné a náhradní zkoušky šk. rok 2019/2020)

Povinná ústní profilová zkouška:

 • Elektrotechnika… měření, elektrotechnické kreslení, stejnosměrný a střídavý proud, elektromagnetické pole, synchronní a asynchronní stroje.
 • Elektronika … prvky elektrického obvodu, obvody, zesilovače, převodníky, logické obvody, logické funkce a členy.

Povinná praktická zkouška:

 • ELE měření proudu a napětí, měření na elektromotoru, měření na žárovkách, nepřímé měření výpočtem.

Povolené pomůcky k profilovým MZ

Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.) či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, využívání tzv. "taháků" apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.

Ke stažení: