Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Denní forma vzdělávání > Maturitní zkoušky > Jarní termín > Profilová část

profilová část MZ denní studiumMaturita.png

Zpět Společná část Rozpis zkoušek


Plán zabezpečení

Maturitní třídy

 • Obor vzdělání Informační technologie, třída IT4 (včetně opravných zkoušek z předchozích let)
 • Obor vzdělání Ekonomika a podnikání, třída MN4 (včetně opravných zkoušek z předchozích let)
 • Obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika, třída PP4 (včetně opravných zkoušek z předchozích let)

Aktualizované termíny konání maturitních zkoušek 

 • Přihlášení žáků k MZ2021: do 1. 12. 2020
 • Volba a odevzdání literárních děl ze školního kánonu žáky: prodlouženo do 30. 4. 2021 
 • Písemná práce z ČJL a CJ: 21. 4. 2021 od 9.00 hod. v učebně č.7 na budově C (platí pouze pro opravné zkoušky maturantů školního roku 2018/2019 a dříve)
 • Praktická profilová zkouška:
  • IT4 + OZ ... 26. dubna 2021 (učebna 1,3 na budově A) 
  • MN4 + OZ 26. - 27. dubna 2021, OZ - 27. dubna (učebna 2 na budově A)
   • Losování zadání … 7:45 hod.
   • Začátek zkoušky … 8:00 hod.
   • Předpokládaný konec zkoušky pro intaktní žáky …  13:00 hod.
   • Předpokládaný konec zkoušky pro PUP SPUO1 žáky …  14:15 hod.
  • PP4 VVM (učebna 1Ca na budově C) … 26. - 28.  dubna 2021
   • Začátek zkoušky 8:00 hod. dle stanoveného rozpisu
 • Uzavření klasifikace a docházky: 14. 5. 2021
 • Pedagogická a klasifikační porada pro končící ročníky: 17. 5. 2021
 • Studijní volno: 17. - 21. května 2021
 • Ústní a profilové zkoušky (učebna 12 budova A, zázemí pro maturanty v učebně 11 budova A):
  • PP4 … 1. - 4. 6. 2021
  • MN4 … 10. 6. - 14. 6. 2021
  • IT4 …  10. 6. - 14. 6. 2021

Složení stálé maturitní zkušební komise

 • třída IT4 + OZ
  • předseda …  KB - jmenován KUUK odborem školství, mládeže a tělovýchovy;
  • místopředsedkyně … LJ - jmenována ředitelem školy;
  • třídní učitel … MP
 • třída MN4 + OZ
  • předseda …  DG - jmenována KUUK odborem školství, mládeže a tělovýchovy;
  • místopředsedkyně … MŠ - jmenována ředitelem školy;
  • třídní učitel … MŠ
 • třída PP4
  • předseda …  - jmenována KUUK odborem školství, mládeže a tělovýchovy;
  • místopředseda v AB - jmenován ředitelem školy;
  • třídní učitel … IK.

Předání maturitního vysvědčení

Bude upřesněno...


Profilové zkoušky - maturitní témata

Rozhodnutí o náplni profilových maturitních zkoušek

Střední škola AGC a.s. zastoupená ředitelem školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán, na základě Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou a ve znění Vyhlášky č. 371/2012 Sb. rozhodl u jednotlivých oborů vzdělání o zařazení maturitních předmětů profilové části maturitní zkoušky následovně:

Profilové předměty maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky je založena na ŠVP, ten určuje názvy maturitní předmětů, předměty nepovinné a jednotlivé zkoušky (kapitola Charakteristika ŠVP). Tento dokument rozvíjí náplň jednotlivých zkoušek a klasifikuje obsahovou náplň a to z hlediska jednotlivých témat dle kterých probíhá vlastní profilová zkouška (žák si vylosuje téma z předložené sady) a dále pak témat, která jsou zveřejněna na stránkách školy a slouží k cílené přípravě žáka ke zkoušce. Jednotlivá témata navrhují odborní učitelé, projednává a doporučuje ke schválení předmětová komise. S konečnou platností témata profilových zkoušek schvaluje ředitel školy.

Témata profilových předmětů MZ

Témata k profilovým zkouškám schvaluje ředitel školy dle ŠVP. Témata jsou zveřejňována v září daného školního roku pro maturitní zkoušky konané v jarním a podzimním termínu. Zveřejňují se pouze témata oborů vzdělání u kterých proběhnou maturitní zkoušky v daném roce.

 • Český jazyk a literatura rozbor uměleckého textu (rozbor výňatku, autor a literárně historický kontext) a neuměleckého textu (stylistická část a jazykový rozbor)

Pravidla pro výběr literárních děl

Žák si ze seznamu vybírá alespoň 20 literárních děl, a to:

 • Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.
 • Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
  • Světová a česká literatura do konce 18. století … min. 2 literární díla;
  • Světová a česká literatura 19. století … min. 3 literární díla;
  • Světová literatura 20. a 21. století … min. 4 díla;
  • Česká literatura 20. a 21. století … min. 5 literárních děl.

Individuální seznam literárních děl

Každý žák si stáhne formulář (ke stažení zde) a vyplní jej dle následujících pokynů:

 • Na papír si nejprve vytvoř seznam literárních děl.
 • Dodrž minimální počet titulů a další podmínky pro tvorbu seznamu dle pravidel pro výběr literárních děl;
 • Stažený formulář si otevři v textovém editoru (např. MS Word);
 • Doplň jméno a třídu;
 • Uprav počty řádků v jednotlivých oblastech tak, aby souhlasily s tvým seznamem:
  • Přidání další řádky do oblasti seznamu:
   • klikni do prvního řádku dané oblasti;
   • přejdi na kartu Rozložení;
   • v sekci Řádky a sloupce klikni na ikonu Vložit pod;
   • opakuj až do vytvoření potřebného počtu řádků;
  • Odstranění přebytečné řádky z oblasti seznamu:
   • klikni do přebytečného řádku dané oblasti;
   • přejdi na kartu Rozložení;
   • v sekci Řádky a sloupce rozbal ikonu Odstranit;
   • vyber příkaz Odstranit řádky;
   • opakuj až do odstranění všech přebytečných řádků;
 • Do sloupců Autor a Titul vyplň zvolené tituly;
 • Seznam ve sloupci Č. očísluj od 1. do konečného čísla požadovaného počtu titulů (minimálně 20);
 • Seznam vytiskni, podepiš a odevzdej svému vyučujícímu ČJL do termínu pro aktuální školní rok.
 • Anglický jazyk představení sebe sama, samostatný projev na vylosované téma, popis a porovnání předložených obrázků, komunikační situace na zadané téma
 • Německý jazyk … představení sebe sama, samostatný projev na vylosované téma, popis a porovnání předložených obrázků, komunikační situace na zadané téma

Informační technologie, kód 18-20-M/01

Povinná ústní profilová zkouška:

 • Programové vybavení … teorie informace, operační systémy, MS Office, digitální realita, průmyslová a umělecká grafika, programování.

Profilová zkouška s názvem „Programové vybavení“ (PVY), sestávající majoritně z oblastí MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook) a Operačních systémů (MS Windows a Linux) může být alternativně nahrazena certifikátem ECDL, vydaným na základě všech úspěšně složených testů z modulů M2 (Základy práce s počítačem a správa souborů), M3 (Zpracování textu), M4 (Práce s tabulkami), M6 (Prezentace) a M12 (Bezpečné používání informačních technologií).

Žáci maturitního ročníku, kteří mají zájem o tuto alternativní zkoušku, předloží nejpozději do dne, předcházejícího datum praktické zkoušky daného školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, řediteli školy příslušný platný certifikát (nebo certifikáty), a to ve stejnopise vydaném certifikační autoritou nebo v úředně ověřené kopii originálu. Tyto doklady se stávají součástí dokumentace o konání profilové části maturitní zkoušky. Uplatnění certifikátu (nebo certifikátů) bude zaznamenáno do protokolu o profilové části maturitní zkoušky (§ 30 a 31 vyhlášky č. 177/2009 Sb.) a na maturitní vysvědčení do doložky v následujícím znění: „Maturitní zkouška byla vykonána v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky, č. j.: MSMT-32270/2020-1 ze dne 11. září 2020, vyhlášeného v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.


Ke stažení:

Sylabus-ECDL-CZ-M2-1.0
Sylabus-ECDL-CZ-M3-6.0
Sylabus-ECDL-CZ-M4-6.0
Sylabus-ECDL-CZ-M6-6.0
Sylabus-ECDL-CZ-M12-2.0

 • Technické vybavení … hardware počítačů, elektrotechnika, diagnostika a konfigurace počítačových sítí.

Povinná praktická zkouška:

 • ICT … programování, tvorba www stránek, databázové systémy a SQL, průmyslová a umělecká grafika, elektrotechnika, diagnostika sítě.

Nepovinná ústní profilová zkouška:

 • Operační systémy … základní operace v OS Windows a Linux, konfigurace, správa.
 • Grafické systémy … průmyslová a umělecká grafika, technické kreslení, základní operace v CAD systémech, úpravy fotografií, prezentace, GIS systémy.
 • Programování … algoritmizace, základy programovacích jazyků C#, VBA, PHP a SQL, strukturované konstrukce, třídy, modely.
 • Elektrotechnika a automatizace … elektrotechnické zákony, diskrétní součástky, motory, regulace, RCL obvody, klopné obvody.

Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01

Povinná ústní profilová zkouška:

 • Podniková ekonomika … tržní ekonomika, podnikové činnosti, daně, sociální a zdravotní pojištění, právní formy podnikání, marketing, management, psychologie prodeje, bankovnictví a právo.
 • Účetnictví … účetnictví a daňová evidence, vnitropodnikové účetnictví, administrativa.

Povinná praktická zkouška:

 • MN … řešení komplexních účetních příkladů, obchodní korespondence.

Nepovinná ústní profilová zkouška:


Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01

Povinná ústní profilová zkouška:

 • Pedagogika … pedagogika, pedagog, pedagogické disciplíny, předškolní vzdělávání, diagnostika, školská soustava, legislativa, obecná didaktika, metodika tělesné, výtvarné a hudební výchovy, metodika dramatické, jazykové a literární výchovy.
 • Psychologie … obecná psychologie, psychologické disciplíny, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, sociální psychologie, psychopatologie, spolupráce s rodinou, vývoj osobnosti, biologie dítěte, komunikační strategie a rétorika.

Volitelně povinná praktická zkouška:

 • Hudební výchova s metodikou … nácvik písní s metodickou obhajobou, výchovně-vzdělávací cíle pro výchovu dětí ke správnému dýchání a hlasové průpravě, dějiny hudby, teorie hudby,

nebo

Nepovinná ústní profilová zkouška:


Povolené pomůcky k profilovým MZ

Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.) či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, využívání tzv. "taháků" apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.

Ke stažení: