Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Dálková forma vzdělávání > Elektrikář ZDS

Elektrikář

Zpět


Kód oboru:  26-51-H/01
Název ŠVP:  Elektrikář a rozvodná zařízení
Kategorie vzdělání:  Střední odborné vzdělání s výučním listem - zkrácené studium (1 rok)
Skupina oboru:  Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
Výstupní certifikát: 

Výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce; certifikace dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., § 4

Zdravotní požadavky

Uchazeč nesmí mít diagnostikovány prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona, prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. Ke studiu tohoto oboru proto vyžadujeme zvláštní lékařské potvrzení k přihlášce.

Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, je nutné, aby všichni studenti absolvovali "lékařskou prohlídku ke zjištění zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" a aby doložili její absolvování.

Charakteristika přípravy v oboru

Studenti se naučí připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení. Provádějí elektrické instalace, instalují elektrická vedení a rozvody, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) předchozí školy: Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář a v četných příbuzných povoláních, ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění údržby a provozu elektrických zařízení.

Ucebni_E_ZDS.jpg


Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ

Všeobecné vzdělávání navazuje na vzdělávání na základní škole podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Zahrnuje tyto vzdělávací oblasti: odborné vzdělávání.

ELEKTROTECHNIKA

Obsahový okruh poskytuje elementární znalosti odborného charakteru a tvoří základ odborného vzdělávání v oboru. Cílem obsahového okruhu je vytvořit teoretické předpoklady pro řešení problémů elektrotechnické praxe. Studenti jsou připravováni k tomu, aby nalézali teoretická a odpovídající praktická řešení. Obsahový okruh vytváří u studentů fyzikálně správné a jasné představy o základních zákonech a vztazích v elektrotechnice. Studenti formulují a odvozují souvislosti pomocí matematického vyjadřování fyzikálních zákonů, v nezbytně nutném rozsahu a na přiměřené úrovni. Současně se studenti seznamují s různými druhy materiálů používanými v elektrotechnice, s jejich vlastnostmi, způsoby používání v elektrotechnických prvcích, součástkách a elektrotechnických obvodech. Studenti si postupně osvojují základní pojmy, schematické značky obvodových prvků a schematická znázornění obvodových vztahů. Těžiště učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principů a zákonů v oblasti stejnosměrného proudu, elektrostatiky, elektromagnetismu a střídavého proudu.

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ

Cílem obsahového okruhu je zvládnutí základních měřicích metod po stránce teoretické i praktické. Obsahový okruh doplňuje a prohlubuje znalosti studentů z ostatních obsahových okruhů a vytváří ucelené specifické návyky odborného charakteru nezbytné pro profesní uplatnění v elektrotechnice. Studenti se seznamují s měřicími přístroji, umí je správně zapojovat a prakticky používat, ovládají jejich běžnou údržbu a osvojují si běžné měřicí postupy užívané v praxi. Studenti rovněž získávají zručnost a systematičnost v zapojování přístrojů. Studenti diagnostikují stav elektrotechnického zařízení měřením; metodu měření vybírají s ohledem na potřebnou přesnost.

ELEKTROTECHNICKÉ INSTALACE, MONTÁŽE A OPRAVY

Obsahový okruh poskytuje studentům potřebné znalosti o konstrukci a výrobě elektrotechnických zařízení užívaných při výrobě, distribuci a využití elektrické energie. Studenti se seznámí s přístroji a zařízeními z oblasti silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky, včetně elektronických součástek pro digitální i analogové obvody. Osvojí si dovednosti a návyky nezbytné pro výkon povolání elektrikáře, provádějí montážní i elektroinstalační práce, včetně příslušných přípravných činností. Využívají při práci vodivé i izolační materiály, konstrukční prvky, zapojují elektrické a elektronické prvky, obvody a zařízení. Znázorňují schematicky zapojení obvodů v elektrických zařízeních, používají výkresy a schémata při výrobě, montážích, instalacích, revizích a opravách elektrotechnických zařízení. Dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární ochraně. Obsahový okruh navazuje zejména na učivo okruhu elektrotechnika a dále ho rozvíjí.