Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > OP VK - Výuka atraktivně a efektivně

OP VK - Výuka atraktivně a efektivněDatum konání:
2.2.2012
Datum ukončení:
1.2.2014

Výuka atraktivně a efektivně

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.5.00/34.0057
Typ projektu:  individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa:  Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Geografické vymezení:  Ústecký kraj
Doba realizace:  od 2. února 2012 do 1. února 2014
Celková alokovaná částka:  1 251 791,00 Kč
Popis: 

Cíle projektu byly stanoveny v projektovém záměru. Patřil mezi ně rozvoj výuky prostřednictvím ICT a zkvalitnění výuky cizích jazyků. Cíle projektu byly postupně naplňovány jak realizací klíčových aktivit (inovace výuky, vzdělávání učitelů), tak i zlepšením materiálního zázemí pro žáky a pedagogické pracovníky (plné nasazení šk. administrativního systému, zapojení LMS Moodle do výukového procesu, vybavení projekční a prezentační technikou). Na projektu se aktivně podílelo 10 učitelů a byli podpořeni všichni žáci školy. Přínosy realizace projektu byly pravidelně vyhodnocovány na poradách pedagogického sboru a vedení.

Díky projektu bylo vytvořeno 26 sad digitálních učebních materiálů s různými tematickými oblastmi napříč předměty školy, materiály byly pilotně ověřeny ve výuce a zveřejněny na webu školy pro širokou veřejnost. Zde jsou k dispozici jak pedagogickým pracovníkům pro inspiraci či další vlastní využití ve výuce. Většina našich učitelů začleňuje ICT do výuky, snaží se stále zdokonalovat a pomáhat kolegům. Učitelé DUMy nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí s ostatními. Pronikání ICT do života školy směřuje k využívání prezentačních i mobilních zařízení učiteli i žáky, žáci využívají ICT soustavně a chápou jeho zapojení do téměř všech činností jako samozřejmost. Učitelé i žáci využívají ICT pro vzájemné spojení i pro přístup do školy odkudkoli a kdykoli.

Prostřednictvím projektu se podařilo motivovat učitele k inovativním postupům a za tuto práci je ocenit.

Získané dovednosti a vytvořené materiály budou na naší škole využívány i po skončení projektu, stejně jako nakoupená technika.

Publikované produkty

Anglický jazyk
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, anglický

Elektrické stroje a přístroje
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Elektrotechnická měření
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Automatizace
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Molekulová fyzika a termodynamika – základní poznatky, přenos vnitřní energie, struktura a vlastnosti plynů
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – fyzikální vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání

Elektrické pole a vedení proudu v pevných látkách
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – fyzikální vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání

Vybrané partie z fyziky pro IV. ročník středních technických škol
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – fyzikální vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání

Základy obecné, anorganické a organické chemie
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – chemické vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání

ICT
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Kombinatorika a pravděpodobnost
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Matematické vzdělávání

Úvod do gramatiky německého jazyka a do reálií německy mluvících zemí
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, německý

Normalizovaná úprava a tvorba písemností
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, Jazykové vzdělávání a komunikace, Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, čtenářská gramotnost, ekonomika a administrativa

Programování I (Algoritmizace)
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Programování II (C#)
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Programování III (VBA)
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Programování v SQL
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Programování v PHP
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Digitální záznam reality
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Programovací jazyky – Základy programování
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Počítačová typografie
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Databázové procesory
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Rozvodná zařízení
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Charakteristika účetnictví a základy účtování
Studijní/vzdělávací materiál
Střední odborné vzdělávání – Odborné vzdělávání, ekonomika a administrativa

Sborník vzdělávacích materiálů

Všechny vytvořené DUMy jsou zdarma k dispozici i na serveru školy.


Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP-VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Podporou osmi vytipovaných témat (realizováno prostřednictvím šablon) a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • odborné kompetence
 • finanční gramotnost
 • inkluzívní vzdělávání
 • mentoring

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí praktické zkušenosti a odborné kompetence.

Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny střední školy a konzervatoře v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může škola požádat předložením projektové žádosti. Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.5. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 1,5 mld. Kč, nejdéle však do 30. června 2012.

Projektovou žádost není nutné složitě a komplikovaně vytvářet. MŠMT připravilo hotové vzory tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků nakombinují a tím projektovou žádost sestaví.

Naše škola

Na stávající počet žáků může škola získat dotaci ve výši: 1 124 tis. Kč. Tyto prostředky škola použije na zlepšení hardwarové a softwarové podpory výuky a na vlastní finanční ohodnocení tvorby DUMů (digitálních učebních materiálů).

Zmíněná částka musí být poskládána pomocí šablon, jejichž naplnění je ohodnoceno finanční částkou. Každá šablona představuje nějakou aktivitu s příslušným výstupem, nejčastěji sadou DUMů.

Vedení školy se rozhodlo k naplnění částky 1 124 tis. Kč použít následující šablony:

 • 7 x šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT = 420 DUMů
 • 1 x šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách = 64 DUMů
 • 1 x šablona IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol = 64 DUMů

Tvorba projektu je rozložena do 2 let a představuje následující posloupnost akcí:

 • tvorba projektu (analýza stavu - cíle, Škola21, Benefit)
 • fáze schvalování projektu
 • realizace projektu
 • monitorování
 • kontroly na místě
 • veřejné zakázky
 • publicita
 • archivace
 • monitorovací indikátory

Tvorba DUMů

Pomocí DUMů naplňujeme sady zmíněných šablon. Jeden DUM by měl představovat podkladový, nejlépe interaktivní, materiál pro výuku dané problematiky v hodině. Vlastní DUM by měl být schopen zařazení do LMS Moodle pro smysluplné tutorování a administraci eLearningu.

Vlastní  DUM je tvořen

 • anotační částí (začlenění DUMU v sadě a šabloně, autor, anotace)
 • vlastním nejlépe interaktivním obsahem (text, obrázky, zvuky, videa, testy, cvičení, úkoly...)
 • závěrečnou částí (použitá literatura - odkazy, pozor na znění Zákona o ochraně autorských práv)

Příslušný DUM nelze jen vytvořit, ale pro schvalovací řízení ještě ověřit ve výuce. Učitel by se měl zavázat vytvořit min. 1 sadu DUMů. Počet DUMů v sadě určuje šablona. Začlenění DUMu v sadě musí být zdokumentováno, rovněž tak i ověření ve výuce.

Na tvorbu DUMů lze použít celou řadu autorských - redakčních a prezentačních systémů. V případě "nouze" i MS PowerPoint (MS Office) či Impress (Open Office org).