Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > Inco-Net - Neformální učení ve vzdělávání a profesi

Inco-Net - Neformální učení ve vzdělávání a profesiDatum konání:
1.8.2012
Datum ukončení:
31.7.2014

Inco-Net - Informal Learning in Education and Profession - projekt Partnerství

Široká a různorodá paleta partnerů zahrnuje instituce odborného vzdělávání, školy a instituty, MSP a další sociální partnery. Jejich cílem je vytvořit příručku a rady pro odborné vzdělávání, otevřít odborné vzdělávání pružným vzdělávacím cestám, zahrnujícím znalosti ICT a vytvořit lepší podmínky pro uplatnění v profesním životě, posílit vztahy mezi odborným vzděláváním a světem práce, podpořit uznávání výsledků neformálního a informálního učení. V rámci projektu budou realizována témata pro výzkum a následné workshopy budou vybrány z oblasti práce, souvisejících s využitím dovedností v ICT.

Registrační číslo projektu:  CZ/12/LLP-LdV/PS/P1/134039
Název programu:  Neformální učení ve vzdělávání a profesi
Datum zahájení projektu:  1. 8. 2012
Datum ukončení projektu:  317. 2014

Projekt má hlavní cíl, který se dá vyjádřit následující otázkou:

Jakou roli v současnosti hraje a v budoucnosti bude hrát neformální učení v procesu získávání odborných sil, a jak lze tyto učební procesy, které máme k dispozici, zprostředkovávat?

Projekt se zaměřuje na tematiku, která má nejvyšší prioritu nejen v zemích zúčastněných institucí, ale pravděpodobně v celé Evropě, tj. na neformální učení. V důsledku nutného zajištění odborných sil hraje důležitou roli vytvoření, zhodnocení, doložení a srovnatelnost forem neformálního učení. Právě spoluobčané mající nevhodnou či povolání vzdálenou kvalifikaci často disponují skrytým talentem, který mohou pozdvihnout a nutnou kvalifikací rozvíjet a využít. Proto je nezbytné obecně, srozumitelně a uznávaně prokazovat stávající a získané neformální dovednosti. Podniky musí být schopné rozpoznat, kterými neměřitelnými kvalifikacemi potenciální uchazeči disponují. Vzhledem k evropské migraci získává mezinárodní hledisko důležitý význam.

V květnu 2012 byl podán uvedený projekt všemi institucemi a naše SŠT AGC a.s. v Teplicích obdržela na jeho realizaci finanční grant. V rámci projektu je plánováno 10 společných setkání v průběhu dvou let od 1. srpna 2012 do 31. července 2014.

Našimi partnery v projektu jsou:

V rámci projektu partnerství jsou postupně realizovány následující aktivity:

 1. Představení stávajících metod a forem zachycování a certifikování neformálního učení v zúčastněných partnerských zemích.
 2. Dosavadní využívání aspektů neformálního učení v hospodářství.
 3. Požadavky pracovního trhu na zachycování a dokládání neformálního učení.
 4. Sestavení katalogu kritérií pro zachycování a uznávání neformálně nabytých vědomostí.
 5. Modelové využití katalogu při rozhodování o zaměstnancích v podnicích.

Stálými zástupci na jednáních jsou:

 • Susann Höft, Volkhard Maaß /ABW a BSA Angermünde,
 • János Kovács, Zsuzsanna Békésine /AGSKS Miskolc,
 • Zbigniew Staszak, Justyna Lotecka /WZDZ Gorzow,
 • Zdeněk Borůvka, Anna Dobiášová /SPŠ Třebíč,
 • Josef Dvořák | Jaroslav Myslivec, Tomáš Holomek /SŠT AGC Teplice.

K jednotlivým setkáním a tématům - pracovním workshopům jsou vždy zváni  další odborníci z příslušných partnerských i asociovaných institucí i další zainteresovaní hosté.

Prezentace projektu: Česká verze


1. setkání a jednání v maďarském Miskolci ve dnech 11. až 14. října 2012

Účast za naší školu: JUDr. J. Dvořák, ředitel školy, Ing. Tomáš Holomek - vedoucí projektu.

Program jednání

ILEP_1.jpgOdstartování nově připravovaného projektu s názvem "Informal Learning in Education and Profession". Ve spolupráci se školami z německého Angermünde, polského Gorzowa, maďarského Miskolce a Třebíče chceme postupně zmapovat a vyhodnotit odezvu regionu na vzdělávání mladých lidí a pracujících, jak již název napovídá, nekonvenčními způsoby. Naše škola si v tomto ohledu klade smělé cíle a chce být jedním z průkopníků nových trendů a způsobů předávání informací. V tomto ohledu již započala svou cestu a několik let se věnuje pokrokovým technikám vzdělávání. Výsledkem projektu by po dvou letech měl být podrobně definovaný postup při určování kompetencí a znalostí absolventů školy a pracovníků společností, získaných v procesu vzdělávání s cílem zabezpečit kvalifikovanou selekci podle nejvhodnějších kritérií pro výkon povolání..

Ing. Tomáš Holomek, 15. 10. 2012

2. setkání, jednání a workshop ve Velkém Meziříčí ve dnech 17. až 20 ledna 2013

Účast na jednání: Ing. Tomáš Holomek - vedoucí projektu.

Program jednání

ILEP_2.JPGNa programu jednání byl kromě vlastních výsledků šetření v oblasti neformálního učení především seznámení se vzdělávací soustavou v jednotlivých zemích a zdůraznění národních a mezinárodních specifik. Naše škola představila primární, sekundární a terciální vzdělávací soustavu České republiky se zahrnutím aktivit úseku celoživotního vzdělávání pro vzdělávání dospělých, koncept ECDL a výstupy a vize projektů Educa II a Educa III.

Ing. Tomáš Holomek, 22. 01. 2013

3. část projektu v ABW Angermünde ve dnech 5. až 8. června 2013

Účast na jednání: Ing. Jaroslav Myslivec, ředitel školy, Ing. Tomáš Holomek, vedoucí projektu, Mgr. Eva Morávková, učitelka AJ, Sandra Mazzolini, referentka úseku CŽV.

Program jednání

ILEP_3.JPGNa setkání jsme projednávali několik bodů, které se více či méně týkaly aktuálního projektu, mezi nimi byla odsouhlasena i upřesněná pravidla pro pokračování multimediální soutěže pro naše žáky, která má již dlouholetou tradici a z důvodu nedostatku finančních prostředků byla na dva roky přerušena.

Probíhající projekt si bere jako hlavní cíl aplikovat nestandardní metody vzdělávání pro pracovníky regionálních společností a firem, ale také pro nezaměstnané, kteří si v rámci rekvalifikačních kurzů mění nebo zvyšují kvalifikaci za účelem snazšího zařazení do pracovního procesu. Škola SŠT AGC a.s. se rozhodla pro cestu distančního vzdělávání v podobě tutorovaných e-Learningových kurzů, které již několik let aplikuje v rámci denního studia oboru Informační technologie. Zkušenosti z této oblasti jsou neocenitelné při zavádění tohoto způsobu vzdělávání i přímo ve společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., jež se aktivně chopila nové příležitosti, jak zvýšit efektivitu vzdělávání vlastních zaměstnanců, především pak dělnických profesí, které podle interních směrnic podléhají periodicky se opakujícím kurzům z nejrůznějších oblastí, nejčastěji pak z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, ekologie nebo řízení motovozíků.

Druhým důležitým bodem jednání byl věcný výběr a záznam informací, které popisují vlastnosti a schopnosti pracovníků a účastníků školení, pomocí speciálního dotazníku. Tyto informace jsou neocenitelné ve společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. při tvorbě tzv. „osobního portfolia“ a pomáhají při rozhodování o budoucím kariérním postupu a uplatnění každého pracovníka ve společnosti. V této oblasti probíhají jednání s HR manažery společnosti AGC, obzvláště ze závodů AGC Barevka a.s. a AGC Processing a.s. s panem Janem Tylem a paní Lenkou Kopačkovou.

Ing. Tomáš Holomek, 11 06. 2013

Průběžná zpráva

4. část projektu - jednání a workshop v Teplicích ve dnech 26. až 29. září 2013

Účast na jednání: Ing. Jaroslav Myslivec, ředitel školy, Ing. Tomáš Holomek, vedoucí projektu, Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ústeckého kraje, Petr Markl, jednatel Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o., Jan Tyl, HR manažer AGC Flat Glass Czech a.s. Barevka, Olga Tušicová, redaktorka listu Teplicko, PaedDr. Libor Sehnal, předseda představenstva školy SŠT AGC a.s., Mgr. Eva Morávková, učitelka AJ.

Program jednání

ILEP_4.JPGŘeditel Střední školy technické AGC a.s. Ing. Jaroslav Myslivec, v pátek 27. 09. 2013, zahájil dvoudenní jednání o možnostech nasazení speciálního dotazníku pro vystupující žáky středních škol, nezaměstnané, ale i pracovníky společností. Hosté projektu nás seznámili s aktuální situací v oblasti vzdělávání ve společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. a v rámci regionu Ústí nad Labem. Pan Markl nám předvedl možnosti webové aplikace RisCon, která je nasazena ve společnosti a řeší aktuální problematiku BOZP a PO a také odborných školení, která jsou nezbytná pro pracovníky v daném oboru.

A právě poslední jmenovaný příspěvek je nosným prvkem pro vytvoření spolupráce mezi společností AGC a střední školou. Myšlenka je postavena na probíhajícím státním projektu POSPOLU a potřebě vytváření portfolia pracovníků, vyhovujících náročným požadavkům na odbornou způsobilost pro práci na automatizovaných a robotizovaných pracovištích, kterými společnost disponuje. Výběr vhodných pracovníků je ve spolupráci HR manažerů společnosti a pracovníků Pedagogicko-Psychologické Poradny v Teplicích zajišťován pomocí speciálních psychologických dotazníků, umožňujících získat detailní představu o schopnostech absolventa naší školy a pomocí systému RisCon, ve kterém se informace ukládají, i zpětnou vazbou pro společnost v momentě hledání kvalifikované pracovní síly. Potřebná kvalifikace je primárně zajišťována nově otevíranými obory, především pak oborem Mechanik Operátor Sklářských Strojů, který bude společností podporován umožněním praktického vyučování přímo na provozech výrobních závodů, případně dalšími benefity.

Naše škola chce tímto způsobem pomoci zvýšit kredit ústeckého kraje a přispět ke zvýšení sociální jistoty mladých lidí při hledání uplatnění na trhu práce.

Ing. Tomáš Holomek, 1 10. 2013

5. část projektu - jednání a workshop v Miskolci ve dnech 12. až 15. prosince 2013

Účast na jednání: Ing. Jaroslav Myslivec, ředitel školy, Ing. Tomáš Holomek, vedoucí projektu, Mgr. Eva Morávková, učitelka AJ, Sandra Mazzolini, referentka úseku CŽV.

Program jednání

ILEP_5.JPGPartneři aplikovali navržené dotazníky na diferencované cílové skupiny a následně je vyhodnocovali. Zde jsme se ovšem setkali s různými komplikacemi. V podstatě bez problémů byly dotazníky aplikovány pouze německou stranou, která využívá respondenty z řad dlouhodobě nezaměstnaných, sociálně těžko adaptivních a intelektuálně na nízké úrovni (například lidi se závislostí na drogách nebo alkoholu), pro které je obsah dotazníku i upraven. Naopak u mladých lidí nebo lidí s vyšším stupněm vzdělání jsme se setkali s nepochopením otázek, případně i s odmítnutím vyplnit všechny informace, které se zdáli příliš osobní.

Vlastní vyhodnocení je pak dost komplikovaná záležitost vzhledem k charakteru obsahu jednotlivých částí, neboť se často jedná o systém otevřených odpovědí, které matematicky a statisticky nelze vyhodnocovat. Strukturované části dotazníků pak sice vyhodnocovat lze, ovšem informace, vyjádřená například graficky, je v přímém vztahu k dané cílové skupině ve smyslu komparace, ale nevypovídá o schopnostech jednotlivce, který má metodou jakési sebereflexe vyjádřit vliv neformálního vzdělávání na změnu schopností, které by mohl využít například k získání zaměstnání.

Ve společnosti SŠT AGC a.s. jsme dotazník aplikovali na pěti různých skupinách respondentů:

 • Nezaměstnaní… lidé relativně bez šance získat jakoukoliv práci až do konce svého života (Romové, nevzdělatelní, velmi staří)
 • Velmi mladí lidé… přesněji žáci v prvním ročníku - 15 let, tedy žáci, kteří nemají reálnou představu o vlastní budoucnosti
 • Starší žáci… možná s určitou představou o budoucnosti, ale bez klíčových znalostí a praxe
 • Učňové na středním odborném učilišti… v podstatě ještě děti bez jakékoliv představy o odborné přípravě
 • Zaměstnanci většinou se stupněm vysoké úrovni vzdělání… jediná skupina, která jako jediná nejprve obsah dotazníku přečetla a část z nich jej následně odmítla vyplnit. Důvody: částečně příliš osobní, matoucí, nesrozumitelné.

V mnoha částech dotazníku se jedná o typ otázek, které směřují více k získání informací o klientovi, jeho způsobu sebehodnocení, pracovních nároků a preferencí - zřejmě nesplní uvedený cíl. Vzhledem ke struktuře dotazníku - kombinace strukturovaných a otevřených otázek nelze jednoznačně dotazník vyhodnotit a tedy převést do PC formy a vyhodnocení - chybí výstup. Na základě dotazníku nelze klienty vzájemně porovnávat, neboť se týká různých oblastí (nevíme, kterou kvalitu zadavatel preferuje - např. formální vzdělání či neformální dovednosti, jazykovou vybavenost, schopnost pracovat v týmu event. aktivní dobrovolnický život atd.), chybí požadovaná kritéria.

Pokud je „skrytým“ cílem dotazníku získání prvotních, zcela základních informací o klientovi a slouží jako podnětový materiál k následnému řízenému rozhovoru, lze jej takto přijmout, nelze však určit, pro jaké účely či cílovou skupinu je vytvořený.

S ohledem na uvedený fakt je zcela zřejmé, že pro cíl, který preferuje naše společnost, se dotazník nehodí. Za tímto účelem spolupracujeme se společností AGC Falt Glass Czech a.s. a RisCon na vytvoření strukturovaného dotazníku, který bude sloužit k základnímu zhodnocení schopností stávajících a nastupujících pracovníků do společnosti.

V této souvislosti zatím nebyl stanoven žádný postup pro vyhodnocování ani metodika ukládání získaných výstupů.

Ing. Tomáš Holomek, 18. 12. 2013

6. část projektu - jednání a workshop v Gorzówě 20. až 23. února 2014

Účast na jednání: Ing. Tomáš Holomek, vedoucí projektu, Mgr. Eva Morávková, učitelka AJ, Sandra Mazzolini, referentka úseku CŽV, Ing. Ladislav Vonka, správce IT, Ing. Stanislav Jakoubek, učitel odborných předmětů, Jan Tyl, HR manažer AGC Flat Glass Czech a.s. Barevka.

Program jednání

ILEP_6.JPGMeeting zahájil ředitel školy v Gorzówě představením nových trendů školy WZDZ Gorzów, následně jednotlivé školy představily novinky ve vzdělávacím programu. I na této škole roste zájem posílit spolupráci s firmami, které se nacházejí v regionu města s cílem zvýšit důraz na prakticky zaměřenou výuku a lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

 

Zdá se, že zařazování žáků odborného vzdělávání do praktického vyučování je záležitostí i ostatních škol, sladění potřeb společností se vzdělávacím programem školy. Spolupráce je postavená na potřebě specialistů, kteří budou schopni předat nejnutnější informace. V Polsku není takový kontakt mezi školami a firmami a možnost posílat učně na praxi do firem není tak reálná. Přesto je tato spolupráce klíčová a proto hledají cesty, jak posílit vztah firma-škola.

Po přestávce proběhlo představení prezentace společnosti AGC Barevka - ve vztahu k zavedení ověřování znalostí prostřednictvím dotazníků do oblasti dělníků. Periodické vzdělávání dělnických profesí, jejich evidence a hlavně vyhodnocování je dlouhodobě vnímáno jako málo propracovaný systém. Schopnosti a nové poznatky z proběhnuvších školení nelze kvalitně zjistit a následně aplikovat na profesi. Podstatou je vytvoření systému vzdělávání a následného ověřování nabytých znalostí, možnost elektronického vyhodnocování bez nutnosti spolupráce s podnikovým psychologem. Ing. Jan Tyl nám představil záměr společnosti AGC Barevka, na kterém v souladu s cíli projektu Informal Learning in Education and Profession spolupracuje i personální pracovnice společnosti AGC Processing a.s. a firma RisCon, která zajišťuje vytvoření softwaru na vyhodnocování dat. Kromě toho spolupracujeme i s Mgr. Štroblovou, psycholožkou pedagogicko-psychologické poradny v Teplicích.

Po prezentaci Ing. Tyla došlo na představení navrhovaných certifikátů, především šlo o odsouhlasení obsahu.

 • Maďarský tým představil svou vizi o podobě finálního certifikátu, který deklaruje souhrn nabytých znalostí a schopností.
 • Polský partner vypracoval návrh řešení certifikace jako souhrn kompetencí, které budou v rámci certifikátu shrnuty.
 • Vzdělávací efekt:
  • Znalosti
  • Schopnosti
  • Úroveň, postoj

Ing. Tomáš Holomek, 26 2. 2014

7. část projektu - jednání a workshop v Miskolci 8. až 11. května 2014

Účast na jednání: Ing. Jaroslav Myslivec, ředitel školy, Ing. Tomáš Holomek, vedoucí projektu, Mgr. Eva Morávková, učitelka AJ, Ing. Stanislav Jakoubek, učitel odborných předmětů.

Program jednání

ILEP_7.JPGProjekt Informal Learning in Education and Profession se chýlí ke konci. Na tomto setkání byly postupně projednány další otázky ve věci dotazníků a jejich vyhodnocování, ve smyslu sběru informací o potenciálních zájemcích o získání zaměstnání. Hlavním bodem jednání bylo především vytěžování dotazníků a ukládání získaných informací elektronickou cestou. Zásadním problémem v této věci stále zůstává metodika získání informací, které kromě toho, že budou rychle a snadno dostupné, umožní vytvořit základní kvalifikační profil žadatele o zaměstnání. To samozřejmě není jednoduché, a proto naše škola spolupracuje s několika pracovníky personálních útvarů závodů společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., se kterými postupně vyvíjíme systém sledování vybraných parametrů dovednostních ukazatelů zaměstnanců společnosti s asistenci vývojářské firmy RisCon, která v tomto duchu pracuje na vytvoření informačního systému. Maďarský partner v naší spolupráci vidí velký přínos i pro jeho kooperaci se společností Bosch, která finančně a morálně podporuje střední technickou školu ve městě Miskolc.

Ing. Tomáš Holomek, 15. 5. 2014